ⅩⅨ
Ⅰ കരിന്ഥനഗര ആപല്ലസഃ സ്ഥിതികാലേ പൗല ഉത്തരപ്രദേശൈരാഗച്ഛൻ ഇഫിഷനഗരമ് ഉപസ്ഥിതവാൻ| തത്ര കതിപയശിഷ്യാൻ സാക്ഷത് പ്രാപ്യ താൻ അപൃച്ഛത്,
Ⅱ യൂയം വിശ്വസ്യ പവിത്രമാത്മാനം പ്രാപ്താ ന വാ? തതസ്തേ പ്രത്യവദൻ പവിത്ര ആത്മാ ദീയതേ ഇത്യസ്മാഭിഃ ശ്രുതമപി നഹി|
Ⅲ തദാ സാഽവദത് തർഹി യൂയം കേന മജ്ജിതാ അഭവത? തേഽകഥയൻ യോഹനോ മജ്ജനേന|
Ⅳ തദാ പൗല ഉക്തവാൻ ഇതഃ പരം യ ഉപസ്ഥാസ്യതി തസ്മിൻ അർഥത യീശുഖ്രീഷ്ടേ വിശ്വസിതവ്യമിത്യുക്ത്വാ യോഹൻ മനഃപരിവർത്തനസൂചകേന മജ്ജനേന ജലേ ലോകാൻ അമജ്ജയത്|
Ⅴ താദൃശീം കഥാം ശ്രുത്വാ തേ പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ നാമ്നാ മജ്ജിതാ അഭവൻ|
Ⅵ തതഃ പൗലേന തേഷാം ഗാത്രേഷു കരേഽർപിതേ തേഷാമുപരി പവിത്ര ആത്മാവരൂഢവാൻ, തസ്മാത് തേ നാനാദേശീയാ ഭാഷാ ഭവിഷ്യത്കഥാശ്ച കഥിതവന്തഃ|
Ⅶ തേ പ്രായേണ ദ്വാദശജനാ ആസൻ|
Ⅷ പൗലോ ഭജനഭവനം ഗത്വാ പ്രായേണ മാസത്രയമ് ഈശ്വരസ്യ രാജ്യസ്യ വിചാരം കൃത്വാ ലോകാൻ പ്രവർത്യ സാഹസേന കഥാമകഥയത്|
Ⅸ കിന്തു കഠിനാന്തഃകരണത്വാത് കിയന്തോ ജനാ ന വിശ്വസ്യ സർവ്വേഷാം സമക്ഷമ് ഏതത്പഥസ്യ നിന്ദാം കർത്തും പ്രവൃത്താഃ, അതഃ പൗലസ്തേഷാം സമീപാത് പ്രസ്ഥായ ശിഷ്യഗണം പൃഥക്കൃത്വാ പ്രത്യഹം തുരാന്നനാമ്നഃ കസ്യചിത് ജനസ്യ പാഠശാലായാം വിചാരം കൃതവാൻ|
Ⅹ ഇത്ഥം വത്സരദ്വയം ഗതം തസ്മാദ് ആശിയാദേശനിവാസിനഃ സർവ്വേ യിഹൂദീയാ അന്യദേശീയലോകാശ്ച പ്രഭോ ര്യീശോഃ കഥാമ് അശ്രൗഷൻ|
Ⅺ പൗലേന ച ഈശ്വര ഏതാദൃശാന്യദ്ഭുതാനി കർമ്മാണി കൃതവാൻ
Ⅻ യത് പരിധേയേ ഗാത്രമാർജനവസ്ത്രേ വാ തസ്യ ദേഹാത് പീഡിതലോകാനാമ് സമീപമ് ആനീതേ തേ നിരാമയാ ജാതാ അപവിത്രാ ഭൂതാശ്ച തേഭ്യോ ബഹിർഗതവന്തഃ|
ⅩⅢ തദാ ദേശാടനകാരിണഃ കിയന്തോ യിഹൂദീയാ ഭൂതാപസാരിണോ ഭൂതഗ്രസ്തനോകാനാം സന്നിധൗ പ്രഭേ ര്യീശോ ർനാമ ജപ്ത്വാ വാക്യമിദമ് അവദൻ, യസ്യ കഥാം പൗലഃ പ്രചാരയതി തസ്യ യീശോ ർനാമ്നാ യുഷ്മാൻ ആജ്ഞാപയാമഃ|
ⅩⅣ സ്കിവനാമ്നോ യിഹൂദീയാനാം പ്രധാനയാജകസ്യ സപ്തഭിഃ പുത്തൈസ്തഥാ കൃതേ സതി
ⅩⅤ കശ്ചിദ് അപവിത്രോ ഭൂതഃ പ്രത്യുദിതവാൻ, യീശും ജാനാമി പൗലഞ്ച പരിചിനോമി കിന്തു കേ യൂയം?
ⅩⅥ ഇത്യുക്ത്വാ സോപവിത്രഭൂതഗ്രസ്തോ മനുഷ്യോ ലമ്ഫം കൃത്വാ തേഷാമുപരി പതിത്വാ ബലേന താൻ ജിതവാൻ, തസ്മാത്തേ നഗ്നാഃ ക്ഷതാങ്ഗാശ്ച സന്തസ്തസ്മാദ് ഗേഹാത് പലായന്ത|
ⅩⅦ സാ വാഗ് ഇഫിഷനഗരനിവാസിനസം സർവ്വേഷാം യിഹൂദീയാനാം ഭിന്നദേശീയാനാം ലോകാനാഞ്ച ശ്രവോഗോചരീഭൂതാ; തതഃ സർവ്വേ ഭയം ഗതാഃ പ്രഭോ ര്യീശോ ർനാമ്നോ യശോ ഽവർദ്ധത|
ⅩⅧ യേഷാമനേകേഷാം ലോകാനാം പ്രതീതിരജായത ത ആഗത്യ സ്വൈഃ കൃതാഃ ക്രിയാഃ പ്രകാശരൂപേണാങ്ഗീകൃതവന്തഃ|
ⅩⅨ ബഹവോ മായാകർമ്മകാരിണഃ സ്വസ്വഗ്രന്ഥാൻ ആനീയ രാശീകൃത്യ സർവ്വേഷാം സമക്ഷമ് അദാഹയൻ, തതോ ഗണനാം കൃത്വാബുധ്യന്ത പഞ്ചായുതരൂപ്യമുദ്രാമൂല്യപുസ്തകാനി ദഗ്ധാനി|
ⅩⅩ ഇത്ഥം പ്രഭോഃ കഥാ സർവ്വദേശം വ്യാപ്യ പ്രബലാ ജാതാ|
ⅩⅪ സർവ്വേഷ്വേതേഷു കർമ്മസു സമ്പന്നേഷു സത്സു പൗലോ മാകിദനിയാഖായാദേശാഭ്യാം യിരൂശാലമം ഗന്തും മതിം കൃത്വാ കഥിതവാൻ തത്സ്ഥാനം യാത്രായാം കൃതായാം സത്യാം മയാ രോമാനഗരം ദ്രഷ്ടവ്യം|
ⅩⅫ സ്വാനുഗതലോകാനാം തീമഥിയേരാസ്തൗ ദ്വൗ ജനൗ മാകിദനിയാദേശം പ്രതി പ്രഹിത്യ സ്വയമ് ആശിയാദേശേ കതിപയദിനാനി സ്ഥിതവാൻ|
ⅩⅩⅢ കിന്തു തസ്മിൻ സമയേ മതേഽസ്മിൻ കലഹോ ജാതഃ|
ⅩⅩⅣ തത്കാരണമിദം, അർത്തിമീദേവ്യാ രൂപ്യമന്ദിരനിർമ്മാണേന സർവ്വേഷാം ശിൽപിനാം യഥേഷ്ടലാഭമ് അജനയത് യോ ദീമീത്രിയനാമാ നാഡീന്ധമഃ
ⅩⅩⅤ സ താൻ തത്കർമ്മജീവിനഃ സർവ്വലോകാംശ്ച സമാഹൂയ ഭാഷിതവാൻ ഹേ മഹേച്ഛാ ഏതേന മന്ദിരനിർമ്മാണേനാസ്മാകം ജീവികാ ഭവതി, ഏതദ് യൂയം വിത്ഥ;
ⅩⅩⅥ കിന്തു ഹസ്തനിർമ്മിതേശ്വരാ ഈശ്വരാ നഹി പൗലനാമ്നാ കേനചിജ്ജനേന കഥാമിമാം വ്യാഹൃത്യ കേവലേഫിഷനഗരേ നഹി പ്രായേണ സർവ്വസ്മിൻ ആശിയാദേശേ പ്രവൃത്തിം ഗ്രാഹയിത്വാ ബഹുലോകാനാം ശേമുഷീ പരാവർത്തിതാ, ഏതദ് യുഷ്മാഭി ർദൃശ്യതേ ശ്രൂയതേ ച|
ⅩⅩⅦ തേനാസ്മാകം വാണിജ്യസ്യ സർവ്വഥാ ഹാനേഃ സമ്ഭവനം കേവലമിതി നഹി, ആശിയാദേശസ്ഥൈ ർവാ സർവ്വജഗത്സ്ഥൈ ർലോകൈഃ പൂജ്യാ യാർതിമീ മഹാദേവീ തസ്യാ മന്ദിരസ്യാവജ്ഞാനസ്യ തസ്യാ ഐശ്വര്യ്യസ്യ നാശസ്യ ച സമ്ഭാവനാ വിദ്യതേे|
ⅩⅩⅧ ഏതാദൃശീം കഥാം ശ്രുത്വാ തേ മഹാക്രോധാന്വിതാഃ സന്ത ഉച്ചൈഃകാരം കഥിതവന്ത ഇഫിഷീയാനാമ് അർത്തിമീ ദേവീ മഹതീ ഭവതി|
ⅩⅩⅨ തതഃ സർവ്വനഗരം കലഹേന പരിപൂർണമഭവത്, തതഃ പരം തേ മാകിദനീയഗായാരിസ്താർഖനാമാനൗ പൗലസ്യ ദ്വൗ സഹചരൗ ധൃത്വൈകചിത്താ രങ്ഗഭൂമിം ജവേന ധാവിതവന്തഃ|
ⅩⅩⅩ തതഃ പൗലോ ലോകാനാം സന്നിധിം യാതുമ് ഉദ്യതവാൻ കിന്തു ശിഷ്യഗണസ്തം വാരിതവാൻ|
ⅩⅩⅪ പൗലസ്യത്മീയാ ആശിയാദേശസ്ഥാഃ കതിപയാഃ പ്രധാനലോകാസ്തസ്യ സമീപം നരമേകം പ്രേഷ്യ ത്വം രങ്ഗഭൂമിം മാഗാ ഇതി ന്യവേദയൻ|
ⅩⅩⅫ തതോ നാനാലോകാനാം നാനാകഥാകഥനാത് സഭാ വ്യാകുലാ ജാതാ കിം കാരണാദ് ഏതാവതീ ജനതാഭവത് ഏതദ് അധികൈ ർലോകൈ ർനാജ്ഞായി|
ⅩⅩⅩⅢ തതഃ പരം ജനതാമധ്യാദ് യിഹൂദീയൈർബഹിഷ്കൃതഃ സികന്ദരോ ഹസ്തേന സങ്കേതം കൃത്വാ ലോകേഭ്യ ഉത്തരം ദാതുമുദ്യതവാൻ,
ⅩⅩⅩⅣ കിന്തു സ യിഹൂദീയലോക ഇതി നിശ്ചിതേ സതി ഇഫിഷീയാനാമ് അർത്തിമീ ദേവീ മഹതീതി വാക്യം പ്രായേണ പഞ്ച ദണ്ഡാൻ യാവദ് ഏകസ്വരേണ ലോകനിവഹൈഃ പ്രോക്തം|
ⅩⅩⅩⅤ തതോ നഗരാധിപതിസ്താൻ സ്ഥിരാൻ കൃത്വാ കഥിതവാൻ ഹേ ഇഫിഷായാഃ സർവ്വേ ലോകാ ആകർണയത, അർതിമീമഹാദേവ്യാ മഹാദേവാത് പതിതായാസ്തത്പ്രതിമായാശ്ച പൂജനമ ഇഫിഷനഗരസ്ഥാഃ സർവ്വേ ലോകാഃ കുർവ്വന്തി, ഏതത് കേ ന ജാനന്തി?
ⅩⅩⅩⅥ തസ്മാദ് ഏതത്പ്രതികൂലം കേപി കഥയിതും ന ശക്നുവന്തി, ഇതി ജ്ഞാത്വാ യുഷ്മാഭിഃ സുസ്ഥിരത്വേന സ്ഥാതവ്യമ് അവിവിച്യ കിമപി കർമ്മ ന കർത്തവ്യഞ്ച|
ⅩⅩⅩⅦ യാൻ ഏതാൻ മനുഷ്യാൻ യൂയമത്ര സമാനയത തേ മന്ദിരദ്രവ്യാപഹാരകാ യുഷ്മാകം ദേവ്യാ നിന്ദകാശ്ച ന ഭവന്തി|
ⅩⅩⅩⅧ യദി കഞ്ചന പ്രതി ദീമീത്രിയസ്യ തസ്യ സഹായാനാഞ്ച കാചിദ് ആപത്തി ർവിദ്യതേ തർഹി പ്രതിനിധിലോകാ വിചാരസ്ഥാനഞ്ച സന്തി, തേ തത് സ്ഥാനം ഗത്വാ ഉത്തരപ്രത്യുത്തരേ കുർവ്വന്തു|
ⅩⅩⅩⅨ കിന്തു യുഷ്മാകം കാചിദപരാ കഥാ യദി തിഷ്ഠതി തർഹി നിയമിതായാം സഭായാം തസ്യാ നിഷ്പത്തി ർഭവിഷ്യതി|
ⅩⅬ കിന്ത്വേതസ്യ വിരോധസ്യോത്തരം യേന ദാതും ശക്നുമ് ഏതാദൃശസ്യ കസ്യചിത് കാരണസ്യാഭാവാദ് അദ്യതനഘടനാഹേതോ രാജദ്രോഹിണാമിവാസ്മാകമ് അഭിയോഗോ ഭവിഷ്യതീതി ശങ്കാ വിദ്യതേ|
ⅩⅬⅠ ഇതി കഥയിത്വാ സ സഭാസ്ഥലോകാൻ വിസൃഷ്ടവാൻ|