Ⅰ ഖ്രീഷ്ടോഽസ്മഭ്യം യത് സ്വാതന്ത്ര്യം ദത്തവാൻ യൂയം തത്ര സ്ഥിരാസ്തിഷ്ഠത ദാസത്വയുഗേന പുന ർന നിബധ്യധ്വം|
Ⅱ പശ്യതാഹം പൗലോ യുഷ്മാൻ വദാമി യദി ഛിന്നത്വചോ ഭവഥ തർഹി ഖ്രീഷ്ടേന കിമപി നോപകാരിഷ്യധ്വേ|
Ⅲ അപരം യഃ കശ്ചിത് ഛിന്നത്വഗ് ഭവതി സ കൃത്സ്നവ്യവസ്ഥായാഃ പാലനമ് ഈശ്വരായ ധാരയതീതി പ്രമാണം ദദാമി|
Ⅳ യുഷ്മാകം യാവന്തോ ലോകാ വ്യവസ്ഥയാ സപുണ്യീഭവിതും ചേഷ്ടന്തേ തേ സർവ്വേ ഖ്രീഷ്ടാദ് ഭ്രഷ്ടാ അനുഗ്രഹാത് പതിതാശ്ച|
Ⅴ യതോ വയമ് ആത്മനാ വിശ്വാസാത് പുണ്യലാഭാശാസിദ്ധം പ്രതീക്ഷാമഹേ|
Ⅵ ഖ്രീഷ്ടേ യീശൗ ത്വക്ഛേദാത്വക്ഛേദയോഃ കിമപി ഗുണം നാസ്തി കിന്തു പ്രേമ്നാ സഫലോ വിശ്വാസ ഏവ ഗുണയുക്തഃ|
Ⅶ പൂർവ്വം യൂയം സുന്ദരമ് അധാവത കിന്ത്വിദാനീം കേന ബാധാം പ്രാപ്യ സത്യതാം ന ഗൃഹ്ലീഥ?
Ⅷ യുഷ്മാകം സാ മതി ര്യുഷ്മദാഹ്വാനകാരിണ ഈശ്വരാന്ന ജാതാ|
Ⅸ വികാരഃ കൃത്സ്നശക്തൂനാം സ്വൽപകിണ്വേന ജസയതേ|
Ⅹ യുഷ്മാകം മതി ർവികാരം ന ഗമിഷ്യതീത്യഹം യുഷ്മാനധി പ്രഭുനാശംസേ; കിന്തു യോ യുഷ്മാൻ വിചാരലയതി സ യഃ കശ്ചിദ് ഭവേത് സമുചിതം ദണ്ഡം പ്രാപ്സ്യതി|
Ⅺ പരന്തു ഹേ ഭ്രാതരഃ, യദ്യഹമ് ഇദാനീമ് അപി ത്വക്ഛേദം പ്രചാരയേയം തർഹി കുത ഉപദ്രവം ഭുഞ്ജിയ? തത്കൃതേ ക്രുശം നിർബ്ബാധമ് അഭവിഷ്യത്|
Ⅻ യേ ജനാ യുഷ്മാകം ചാഞ്ചല്യം ജനയന്തി തേഷാം ഛേദനമേവ മയാഭിലഷ്യതേ|
ⅩⅢ ഹേ ഭ്രാതരഃ, യൂയം സ്വാതന്ത്ര്യാർഥമ് ആഹൂതാ ആധ്വേ കിന്തു തത്സ്വാതന്ത്ര്യദ്വാരേണ ശാരീരികഭാവോ യുഷ്മാൻ ന പ്രവിശതു| യൂയം പ്രേമ്നാ പരസ്പരം പരിചര്യ്യാം കുരുധ്വം|
ⅩⅣ യസ്മാത് ത്വം സമീപവാസിനി സ്വവത് പ്രേമ കുര്യ്യാ ഇത്യേകാജ്ഞാ കൃത്സ്നായാ വ്യവസ്ഥായാഃ സാരസംഗ്രഹഃ|
ⅩⅤ കിന്തു യൂയം യദി പരസ്പരം ദംദശ്യധ്വേ ഽശാശ്യധ്വേ ച തർഹി യുഷ്മാകമ് ഏകോഽന്യേന യന്ന ഗ്രസ്യതേ തത്ര യുഷ്മാഭിഃ സാവധാനൈ ർഭവിതവ്യം|
ⅩⅥ അഹം ബ്രവീമി യൂയമ് ആത്മികാചാരം കുരുത ശാരീരികാഭിലാഷം മാ പൂരയത|
ⅩⅦ യതഃ ശാരീരികാഭിലാഷ ആത്മനോ വിപരീതഃ, ആത്മികാഭിലാഷശ്ച ശരീരസ്യ വിപരീതഃ, അനയോരുഭയോഃ പരസ്പരം വിരോധോ വിദ്യതേ തേന യുഷ്മാഭി ര്യദ് അഭിലഷ്യതേ തന്ന കർത്തവ്യം|
ⅩⅧ യൂയം യദ്യാത്മനാ വിനീയധ്വേ തർഹി വ്യവസ്ഥായാ അധീനാ ന ഭവഥ|
ⅩⅨ അപരം പരദാരഗമനം വേശ്യാഗമനമ് അശുചിതാ കാമുകതാ പ്രതിമാപൂജനമ്
ⅩⅩ ഇന്ദ്രജാലം ശത്രുത്വം വിവാദോഽന്തർജ്വലനം ക്രോധഃ കലഹോഽനൈക്യം
ⅩⅪ പാർഥക്യമ് ഈർഷ്യാ വധോ മത്തത്വം ലമ്പടത്വമിത്യാദീനി സ്പഷ്ടത്വേന ശാരീരികഭാവസ്യ കർമ്മാണി സന്തി| പൂർവ്വം യദ്വത് മയാ കഥിതം തദ്വത് പുനരപി കഥ്യതേ യേ ജനാ ഏതാദൃശാനി കർമ്മാണ്യാചരന്തി തൈരീശ്വരസ്യ രാജ്യേഽധികാരഃ കദാച ന ലപ്സ്യതേ|
ⅩⅫ കിഞ്ച പ്രേമാനന്ദഃ ശാന്തിശ്ചിരസഹിഷ്ണുതാ ഹിതൈഷിതാ ഭദ്രത്വം വിശ്വാസ്യതാ തിതിക്ഷാ
ⅩⅩⅢ പരിമിതഭോജിത്വമിത്യാദീന്യാത്മനഃ ഫലാനി സന്തി തേഷാം വിരുദ്ധാ കാപി വ്യവസ്ഥാ നഹി|
ⅩⅩⅣ യേ തു ഖ്രീഷ്ടസ്യ ലോകാസ്തേ രിപുഭിരഭിലാഷൈശ്ച സഹിതം ശാരീരികഭാവം ക്രുശേ നിഹതവന്തഃ|
ⅩⅩⅤ യദി വയമ് ആത്മനാ ജീവാമസ്തർഹ്യാത്മികാചാരോഽസ്മാഭിഃ കർത്തവ്യഃ,
ⅩⅩⅥ ദർപഃ പരസ്പരം നിർഭർത്സനം ദ്വേഷശ്ചാസ്മാഭി ർന കർത്തവ്യാനി|