Ⅰ ഹേ ഭ്രാതരഃ, യുഷ്മാകം കശ്ചിദ് യദി കസ്മിംശ്ചിത് പാപേ പതതി തർഹ്യാത്മികഭാവയുക്തൈ ര്യുഷ്മാഭിസ്തിതിക്ഷാഭാവം വിധായ സ പുനരുത്ഥാപ്യതാം യൂയമപി യഥാ താദൃക്പരീക്ഷായാം ന പതഥ തഥാ സാവധാനാ ഭവത|
Ⅱ യുഷ്മാകമ് ഏകൈകോ ജനഃ പരസ്യ ഭാരം വഹത്വനേന പ്രകാരേണ ഖ്രീഷ്ടസ്യ വിധിം പാലയത|
Ⅲ യദി കശ്ചന ക്ഷുദ്രഃ സൻ സ്വം മഹാന്തം മന്യതേ തർഹി തസ്യാത്മവഞ്ചനാ ജായതേ|
Ⅳ അത ഏകൈകേന ജനേന സ്വകീയകർമ്മണഃ പരീക്ഷാ ക്രിയതാം തേന പരം നാലോക്യ കേവലമ് ആത്മാലോകനാത് തസ്യ ശ്ലഘാ സമ്ഭവിഷ്യതി|
Ⅴ യത ഏകൈകോे ജനഃ സ്വകീയം ഭാരം വക്ഷ്യതി|
Ⅵ യോ ജനോ ധർമ്മോപദേശം ലഭതേ സ ഉപദേഷ്ടാരം സ്വീയസർവ്വസമ്പത്തേ ർഭാഗിനം കരോതു|
Ⅶ യുഷ്മാകം ഭ്രാന്തി ർന ഭവതു, ഈശ്വരോ നോപഹസിതവ്യഃ, യേന യദ് ബീജമ് ഉപ്യതേ തേന തജ്ജാതം ശസ്യം കർത്തിഷ്യതേ|
Ⅷ സ്വശരീരാർഥം യേന ബീജമ് ഉപ്യതേ തേന ശരീരാദ് വിനാശരൂപം ശസ്യം ലപ്സ്യതേ കിന്ത്വാത്മനഃ കൃതേ യേന ബീജമ് ഉപ്യതേ തേനാത്മതോഽനന്തജീവിതരൂപം ശസ്യം ലപ്സ്യതേ|
Ⅸ സത്കർമ്മകരണേഽസ്മാഭിരശ്രാന്തൈ ർഭവിതവ്യം യതോഽക്ലാന്തൗസ്തിഷ്ഠദ്ഭിരസ്മാഭിരുപയുക്തസമയേ തത് ഫലാനി ലപ്സ്യന്തേ|
Ⅹ അതോ യാവത് സമയസ്തിഷ്ഠതി താവത് സർവ്വാൻ പ്രതി വിശേഷതോ വിശ്വാസവേശ്മവാസിനഃ പ്രത്യസ്മാഭി ർഹിതാചാരഃ കർത്തവ്യഃ|
Ⅺ ഹേ ഭ്രാതരഃ, അഹം സ്വഹസ്തേന യുഷ്മാൻ പ്രതി കിയദ്വൃഹത് പത്രം ലിഖിതവാൻ തദ് യുഷ്മാഭി ർദൃശ്യതാം|
Ⅻ യേ ശാരീരികവിഷയേ സുദൃശ്യാ ഭവിതുമിച്ഛന്തി തേ യത് ഖ്രീഷ്ടസ്യ ക്രുശസ്യ കാരണാദുപദ്രവസ്യ ഭാഗിനോ ന ഭവന്തി കേവലം തദർഥം ത്വക്ഛേദേ യുഷ്മാൻ പ്രവർത്തയന്തി|
ⅩⅢ തേ ത്വക്ഛേദഗ്രാഹിണോഽപി വ്യവസ്ഥാം ന പാലയന്തി കിന്തു യുഷ്മച്ഛരീരാത് ശ്ലാഘാലാഭാർഥം യുഷ്മാകം ത്വക്ഛേദമ് ഇച്ഛന്തി|
ⅩⅣ കിന്തു യേനാഹം സംസാരായ ഹതഃ സംസാരോഽപി മഹ്യം ഹതസ്തദസ്മത്പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ ക്രുശം വിനാന്യത്ര കുത്രാപി മമ ശ്ലാഘനം കദാപി ന ഭവതു|
ⅩⅤ ഖ്രീഷ്ടേ യീശൗ ത്വക്ഛേദാത്വക്ഛേദയോഃ കിമപി ഗുണം നാസ്തി കിന്തു നവീനാ സൃഷ്ടിരേവ ഗുണയുക്താ|
ⅩⅥ അപരം യാവന്തോ ലോകാ ഏതസ്മിൻ മാർഗേ ചരന്തി തേഷാമ് ഈശ്വരീയസ്യ കൃത്സ്നസ്യേസ്രായേലശ്ച ശാന്തി ർദയാലാഭശ്ച ഭൂയാത്|
ⅩⅦ ഇതഃ പരം കോഽപി മാം ന ക്ലിശ്നാതു യസ്മാദ് അഹം സ്വഗാത്രേ പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ ചിഹ്നാനി ധാരയേ|
ⅩⅧ ഹേ ഭ്രാതരഃ അസ്മാകം പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ പ്രസാദോ യുഷ്മാകമ് ആത്മനി സ്ഥേയാത്| തഥാസ്തു|