Ⅰ ਯੀਸ਼ੁਰਭਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਾਤੇਤਿ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਤਿ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ; ਅਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਜਨਯਿਤਰਿ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜਾਤੇ ਜਨੇ (ਅ)ਪਿ ਪ੍ਰੀਯਤੇ|
Ⅱ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨੇਸ਼਼ੁ ਪ੍ਰੀਯਾਮਹੇ ਤਦ੍ ਅਨੇਨ ਜਾਨੀਮੋ ਯਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਪ੍ਰੀਯਾਮਹੇ ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਾਮਸ਼੍ਚ|
Ⅲ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਯਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਤਤ੍ ਤਦੀਯਾਜ੍ਞਾਪਾਲਨੇਨਾਸ੍ਮਾਭਿਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਿਤਵ੍ਯੰ, ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਸ਼੍ਚ ਕਠੋਰਾ ਨ ਭਵਨ੍ਤਿ|
Ⅳ ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ ਸ ਸੰਸਾਰੰ ਜਯਤਿ ਕਿਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਃ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਸਾਰਜਯਿਜਯਃ|
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰ ਇਤਿ ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਤਿ ਤੰ ਵਿਨਾ ਕੋ(ਅ)ਪਰਃ ਸੰਸਾਰੰ ਜਯਤਿ?
Ⅵ ਸੋ(ਅ)ਭਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੋਯਰੁਧਿਰਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਆਗਤਃ ਕੇਵਲੰ ਤੋਯੇਨ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੋਯਰੁਧਿਰਾਭ੍ਯਾਮ੍, ਆਤ੍ਮਾ ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਭਵਤਿ ਯਤ ਆਤ੍ਮਾ ਸਤ੍ਯਤਾਸ੍ਵਰੂਪਃ|
Ⅶ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਪਿਤਾ ਵਾਦਃ ਪਵਿਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਚ ਤ੍ਰਯ ਇਮੇ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਿਣਃ ਸਨ੍ਤਿ, ਤ੍ਰਯ ਇਮੇ ਚੈਕੋ ਭਵਨ੍ਤਿ|
Ⅷ ਤਥਾ ਪ੍ਰੁʼਥਿਵ੍ਯਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਤੋਯੰ ਰੁਧਿਰਞ੍ਚ ਤ੍ਰੀਣ੍ਯੇਤਾਨਿ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਦਦਾਤਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤ੍ਰਯਾਣਾਮ੍ ਏਕਤ੍ਵੰ ਭਵਤਿ ਚ|
Ⅸ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਯਦ੍ਯਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਤੇ ਤਰ੍ਹੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦਪਿ ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠੰ ਯਤਃ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰਮਧੀਸ਼੍ਵਰੇਣ ਦੱਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਮਿਦੰ|
Ⅹ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੇ ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਤਿ ਸ ਨਿਜਾਨ੍ਤਰੇ ਤਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਧਾਰਯਤਿ; ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਯੋ ਨ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਤਿ ਸ ਤਮ੍ ਅਨ੍ਰੁʼਤਵਾਦਿਨੰ ਕਰੋਤਿ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰਮਧਿ ਯਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸ ਨ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਤਿ|
Ⅺ ਤੱਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਮਿਦੰ ਯਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ (ਅ)ਸ੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੱਚ ਜੀਵਨੰ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੇ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|
Ⅻ ਯਃ ਪੁਤ੍ਰੰ ਧਾਰਯਤਿ ਸ ਜੀਵਨੰ ਧਾਰਿਯਤਿ, ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੰ ਯੋ ਨ ਧਾਰਯਤਿ ਸ ਜੀਵਨੰ ਨ ਧਾਰਯਤਿ|
ⅩⅢ ਈਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਤਾਨਿ ਮਯਾ ਲਿਖਿਤਾਨਿ ਤਸ੍ਯਾਭਿਪ੍ਰਾਯੋ (ਅ)ਯੰ ਯਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਇਤਿ ਜਾਨੀਯਾਤ ਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਿ ਵਿਸ਼੍ਵਸੇਤ ਚ|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਤਿਕੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭਵਤਿ ਤਸ੍ਯਾਃ ਕਾਰਣਮਿਦੰ ਯਦ੍ ਵਯੰ ਯਦਿ ਤਸ੍ਯਾਭਿਮਤੰ ਕਿਮਪਿ ਤੰ ਯਾਚਾਮਹੇ ਤਰ੍ਹਿ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਤਿ|
ⅩⅤ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਯਤ੍ ਕਿਞ੍ਚਨ ਯਾਚਨੰ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਤੀਤਿ ਯਦਿ ਜਾਨੀਮਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਾਚਿਤਾ ਵਰਾ ਅਸ੍ਮਾਭਿਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਦਪਿ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅥ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਯਦਿ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰਮ੍ ਅਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਜਨਕੰ ਪਾਪੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੰ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਸ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰੋਤੁ ਤੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਜੀਵਨੰ ਦਾਸ੍ਯਤਿ, ਅਰ੍ਥਤੋ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਜਨਕੰ ਪਾਪੰ ਯੇਨ ਨਾਕਾਰਿਤਸ੍ਮੈ| ਕਿਨ੍ਤੁ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਜਨਕਮ੍ ਏਕੰ ਪਾਪਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤਦਧਿ ਤੇਨ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਕ੍ਰਿਯਤਾਮਿਤ੍ਯਹੰ ਨ ਵਦਾਮਿ|
ⅩⅦ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵਾਧਰ੍ੰਮਃ ਪਾਪੰ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਪਾਂਪ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਜਨਕੰ ਨਹਿ|
ⅩⅧ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ ਸ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਤਿ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਜਨਃ ਸ੍ਵੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤਿ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਪਾਪਾਤ੍ਮਾ ਤੰ ਨ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼ਤੀਤਿ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅨ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਃ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਃ ਸੰਸਾਰਃ ਪਾਪਾਤ੍ਮਨੋ ਵਸ਼ੰ ਗਤੋ (ਅ)ਸ੍ਤੀਤਿ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰ ਆਗਤਵਾਨ੍ ਵਯਞ੍ਚ ਯਯਾ ਤਸ੍ਯ ਸਤ੍ਯਮਯਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਮਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਧਿਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਇਤਿ ਜਾਨੀਮਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਤ੍ਯਮਯੇ (ਅ)ਰ੍ਥਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੇ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮਸ਼੍ਚ; ਸ ਏਵ ਸਤ੍ਯਮਯ ਈਸ਼੍ਵਰੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚਾਸ੍ਤਿ|
ⅩⅪ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯੰ ਦੇਵਮੂਰ੍ੱਤਿਭ੍ਯਃ ਸ੍ਵਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ| ਆਮੇਨ੍|