Ⅰ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼੍ਵਾਤ੍ਮਸੁ ਨ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤਾ ਨ ਵੇਤ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧ੍ਵੰ ਯਤੋ ਬਹਵੋ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਨੋ ਜਗਨ੍ਮਧ੍ਯਮ੍ ਆਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅱ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯੋ ਯ ਆਤ੍ਮਾ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਨੇਨ ਪਰਿਚੀਯਤਾਂ, ਯੀਸ਼ੁਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਨਰਾਵਤਾਰੋ ਭੂਤ੍ਵਾਗਤ ਏਤਦ੍ ਯੇਨ ਕੇਨਚਿਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸ੍ਵੀਕ੍ਰਿਯਤੇ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਃ|
Ⅲ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਨਰਾਵਤਾਰੋ ਭੂਤ੍ਵਾਗਤ ਏਤਦ੍ ਯੇਨ ਕੇਨਚਿਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਨਾਙ੍ਗੀਕ੍ਰਿਯਤੇ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯੋ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਰੇਰਾਤ੍ਮਾ, ਤੇਨ ਚਾਗਨ੍ਤਵ੍ਯਮਿਤਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤੰ, ਸ ਚੇਦਾਨੀਮਪਿ ਜਗਤਿ ਵਰ੍ੱਤਤੇ|
Ⅳ ਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਜਿਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਯਤਃ ਸੰਸਾਰਾਧਿਸ਼਼੍ਠਾਨਕਾਰਿਣੋ (ਅ)ਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਧਿਸ਼਼੍ਠਾਨਕਾਰੀ ਮਹਾਨ੍|
Ⅴ ਤੇ ਸੰਸਾਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਸ੍ਤਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸੰਸਾਰਾਦ੍ ਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਸੰਸਾਰਸ਼੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਤਿ|
Ⅵ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਃ, ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਯੋ ਜਾਨਾਤਿ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਦ੍ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਤਿ ਯਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਨਹਿ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਦ੍ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਤਿ; ਅਨੇਨ ਵਯੰ ਸਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾਨੰ ਭ੍ਰਾਮਕਾਤ੍ਮਾਨਞ੍ਚ ਪਰਿਚਿਨੁਮਃ|
Ⅶ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਵਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਵਾਮ, ਯਤਃ ਪ੍ਰੇਮ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਯਤੇ, ਅਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਤਿ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਵੇੱਤਿ ਚ|
Ⅷ ਯਃ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਕਰੋਤਿ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਨ ਜਾਨਾਤਿ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰੇਮਸ੍ਵਰੂਪਃ|
Ⅸ ਅਸ੍ਮਾਸ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮੈਤੇਨ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਤ ਯਤ੍ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰੇਣਾਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਜੀਵਨਦਾਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵੀਯਮ੍ ਅਦ੍ਵਿਤੀਯੰ ਪੁਤ੍ਰੰ ਜਗਨ੍ਮਧ੍ਯੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਿਤਵਾਨ੍|
Ⅹ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਪ੍ਰੀਤਵਨ੍ਤ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਯਦਸ੍ਮਾਸੁ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਾਪਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਰ੍ੱਤਾਰ੍ਥੰ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਿਤਵਾਂਸ਼੍ਚੇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤੇ|
Ⅺ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਯਦੀਸ਼੍ਵਰੇਣੈਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤਰ੍ਹਿ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮਪ੍ਯੁਚਿਤੰ|
Ⅻ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਕਦਾਚ ਕੇਨਾਪਿ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਃ ਯਦ੍ਯਸ੍ਮਾਭਿਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਤਰ੍ਹੀਸ਼੍ਵਰੋ (ਅ)ਸ੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਸ੍ਮਾਸੁ ਸੇਤ੍ਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅢ ਅਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਤੇਨ ਸ੍ਵਕੀਯਾਤ੍ਮਨੋਂ(ਅ)ਸ਼ੋ ਦੱਤ ਇਤ੍ਯਨੇਨ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮਃ ਸ ਚ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤੀਤਿ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅣ ਪਿਤਾ ਜਗਤ੍ਰਾਤਾਰੰ ਪੁਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਿਤਵਾਨ੍ ਏਤਦ੍ ਵਯੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣਯਾਮਃ|
ⅩⅤ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰ ਏਤਦ੍ ਯੇਨਾਙ੍ਗੀਕ੍ਰਿਯਤੇ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਸ ਚੇਸ਼੍ਵਰੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ|
ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਸ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਦ੍ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ| ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰੇਮਸ੍ਵਰੂਪਃ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨੀ ਯਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਤਸ੍ਮਿੰਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ|
ⅩⅦ ਸ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ (ਅ)ਸ੍ਤਿ ਵਯਮਪ੍ਯੇਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਜਗਤਿ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਭਵਾਮ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਿਚਾਰਦਿਨੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਭ੍ਯਤੇ ਸਾਸ੍ਮਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਃ ਸਿੱਧਿਃ|
ⅩⅧ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਿ ਭੀਤਿ ਰ੍ਨ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸਿੱਧੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭੀਤਿੰ ਨਿਰਾਕਰੋਤਿ ਯਤੋ ਭੀਤਿਃ ਸਯਾਤਨਾਸ੍ਤਿ ਭੀਤੋ ਮਾਨਵਃ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਿ ਸਿੱਧੋ ਨ ਜਾਤਃ|
ⅩⅨ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਸ ਪ੍ਰਥਮੰ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ੍ ਇਤਿ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰੀਯਾਮਹੇ|
ⅩⅩ ਈਸ਼੍ਵਰੇ (ਅ)ਹੰ ਪ੍ਰੀਯ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰੰ ਦ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਿ ਸੋ (ਅ)ਨ੍ਰੁʼਤਵਾਦੀ| ਸ ਯੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰਿ ਯਦਿ ਨ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਤਰ੍ਹਿ ਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਕਥੰ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍?
ⅩⅪ ਅਤ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਯਃ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਸ ਸ੍ਵੀਯਭ੍ਰਾਤਰ੍ੱਯਪਿ ਪ੍ਰੀਯਤਾਮ੍ ਇਯਮ੍ ਆਜ੍ਞਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਲਬ੍ਧਾ|