Ⅰ ਪਸ਼੍ਯਤ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਤਿ ਨਾਮ੍ਨਾਖ੍ਯਾਮਹੇ, ਏਤੇਨ ਪਿਤਾਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਮਹਾਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਦੱਤਵਾਨ੍, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸੰਸਾਰਸ੍ਤੰ ਨਾਜਾਨਾਤ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਪਿ ਨ ਜਾਨਾਤਿ|
Ⅱ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਇਦਾਨੀਂ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਆਸ੍ਮਹੇ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਕਿੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਾਮਸ੍ਤਦ੍ ਅਦ੍ਯਾਪ੍ਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤੰ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਗਤੇ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯ ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ ਇਤਿ ਜਾਨੀਮਃ, ਯਤਃ ਸ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ (ਅ)ਸ੍ਤਿ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅲ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਚਿਦ੍ ਭਵਤਿ ਸ ਸ੍ਵੰ ਤਥਾ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਕਰੋਤਿ ਯਥਾ ਸ ਪਵਿਤ੍ਰੋ (ਅ)ਸ੍ਤਿ|
Ⅳ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਪਾਪਮ੍ ਆਚਰਤਿ ਸ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘਨੰ ਕਰੋਤਿ ਯਤਃ ਪਾਪਮੇਵ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘਨੰ|
Ⅴ ਅਪਰੰ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਨ੍ਯਪਹਰ੍ੱਤੁੰ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਤੈਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ, ਪਾਪਞ੍ਚ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|
Ⅵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਸ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਤਿ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਕਰੋਤਿ ਸ ਤੰ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਨ ਵਾਵਗਤਵਾਨ੍|
Ⅶ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਬਾਲਕਾਃ, ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭ੍ਰਮੰ ਨ ਜਨਯੇਤ੍, ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੰ ਕਰੋਤਿ ਸ ਤਾਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕੋ ਭਵਤਿ ਯਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਸ ਧਾੰਮਿਕੋ (ਅ)ਸ੍ਤਿ|
Ⅷ ਯਃ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਕਰੋਤਿ ਸ ਸ਼ਯਤਾਨਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਯਤਃ ਸ਼ਯਤਾਨ ਆਦਿਤਃ ਪਾਪਾਚਾਰੀ ਸ਼ਯਤਾਨਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਲੋਪਾਰ੍ਥਮੇਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਤ|
Ⅸ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ ਸ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਤਿ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵੀਰ੍ੱਯੰ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ ਯਤਃ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ|
Ⅹ ਇਤ੍ਯਨੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਸ਼ਯਤਾਨਸ੍ਯ ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾ ਭਵਨ੍ਤਿ| ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਤਿ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਨਹਿ ਯਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰਿ ਨ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਸੋ (ਅ)ਪੀਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਨਹਿ|
Ⅺ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਯ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤਃ ਸ ਏਸ਼਼ ਏਵ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ|
Ⅻ ਪਾਪਾਤ੍ਮਤੋ ਜਾਤੋ ਯਃ ਕਾਬਿਲ੍ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰੰ ਹਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ੈਰਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਨ ਭਵਿਤਵ੍ਯੰ| ਸ ਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੰ ਹਤਵਾਨ੍? ਤਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਾਣਿ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਨਿ ਤਦ੍ਭ੍ਰਾਤੁਸ਼੍ਚ ਕਰ੍ੰਮਾਣਿ ਧਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯਾਸਨ੍ ਇਤਿ ਕਾਰਣਾਤ੍|
ⅩⅢ ਹੇ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਸੰਸਾਰੋ ਯਦਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਿ ਤਰ੍ਹਿ ਤਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਨ ਮਨ੍ਯਧ੍ਵੰ|
ⅩⅣ ਵਯੰ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਮ੍ ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ ਜੀਵਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਸ਼਼ੁ ਪ੍ਰੇਮਕਰਣਾਤ੍ ਜਾਨੀਮਃ| ਭ੍ਰਾਤਰਿ ਯੋ ਨ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਸ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੌ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ|
ⅩⅤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰੰ ਦ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਿ ਸੰ ਨਰਘਾਤੀ ਕਿਞ੍ਚਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨੰ ਨਰਘਾਤਿਨਃ ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਨ੍ਤਰੇ ਨਾਵਤਿਸ਼਼੍ਠਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਂਸ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਤ੍ਯਨੇਨ ਵਯੰ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਸ੍ਤੱਤ੍ਵਮ੍ ਅਵਗਤਾਃ, ਅਪਰੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਣਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿਰਪਿ ਪ੍ਰਾਣਾਸ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤਵ੍ਯਾਃ|
ⅩⅦ ਸਾਂਸਾਰਿਕਜੀਵਿਕਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਯੋ ਜਨਃ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰੰ ਦੀਨੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਵੀਯਦਯਾਂ ਰੁਣੱਧਿ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਤਰ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥੰ ਤਿਸ਼਼੍ਠੇਤ੍?
ⅩⅧ ਹੇ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯਬਾਲਕਾਃ, ਵਾਕ੍ਯੇਨ ਜਿਹ੍ਵਯਾ ਵਾਸ੍ਮਾਭਿਃ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕਾਰ੍ੱਯੇਣ ਸਤ੍ਯਤਯਾ ਚੈਵ|
ⅩⅨ ਏਤੇਨ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਸਤ੍ਯਮਤਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾਸ੍ਤਤ੍ ਜਾਨੀਮਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਿ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼੍ਯਾਮਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਯਦ੍ਯਸ੍ਮਾਨ੍ ਦੂਸ਼਼ਯਤਿ ਤਰ੍ਹ੍ਯਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃ ਕਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਮਹਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞਸ਼੍ਚ|
ⅩⅪ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਅਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਯਦ੍ਯਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਦੂਸ਼਼ਯਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਤਿਭਾਨ੍ਵਿਤਾ ਭਵਾਮਃ|
ⅩⅫ ਯੱਚ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇ ਤਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਮਃ, ਯਤੋ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਾਮਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤੁਸ਼਼੍ਟਿਜਨਕਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੰਮਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਤਸ੍ਯੇਯਮਾਜ੍ਞਾ ਯਦ੍ ਵਯੰ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਿ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਮਸ੍ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਚ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|
ⅩⅩⅣ ਯਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਤਿ ਸ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸੋ(ਅ)ਪਿ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ; ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤੀਤਿ ਜਾਨੀਮਃ|