Ⅰ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਬਾਲਕਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਤ੍ ਪਾਪੰ ਨ ਕ੍ਰਿਯੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਤਾਨਿ ਮਯਾ ਲਿਖ੍ਯਨ੍ਤੇ| ਯਦਿ ਤੁ ਕੇਨਾਪਿ ਪਾਪੰ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਤਰ੍ਹਿ ਪਿਤੁਃ ਸਮੀਪੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਏਕਃ ਸਹਾਯੋ (ਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|
Ⅱ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿੱਤੰ ਕੇਵਲਮਸ੍ਮਾਕੰ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਲਿਖਿਲਸੰਸਾਰਸ੍ਯ ਪਾਪਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿੱਤੰ|
Ⅲ ਵਯੰ ਤੰ ਜਾਨੀਮ ਇਤਿ ਤਦੀਯਾਜ੍ਞਾਪਾਲਨੇਨਾਵਗੱਛਾਮਃ|
Ⅳ ਅਹੰ ਤੰ ਜਾਨਾਮੀਤਿ ਵਦਿਤ੍ਵਾ ਯਸ੍ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾ ਨ ਪਾਲਯਤਿ ਸੋ (ਅ)ਨ੍ਰੁʼਤਵਾਦੀ ਸਤ੍ਯਮਤਞ੍ਚ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਤਰੇ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|
Ⅴ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪਾਲਯਤਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤ੍ਯਰੂਪੇਣ ਸਿਧ੍ਯਤਿ ਵਯੰ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਵਰ੍ੱਤਾਮਹੇ ਤਦ੍ ਏਤੇਨਾਵਗੱਛਾਮਃ|
Ⅵ ਅਹੰ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਤਿਸ਼਼੍ਠਾਮੀਤਿ ਯੋ ਗਦਤਿ ਤਸ੍ਯੇਦਮ੍ ਉਚਿਤੰ ਯਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਾਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਆਚਰਿਤਵਾਨ੍ ਸੋ (ਅ)ਪਿ ਤਾਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਆਚਰੇਤ੍|
Ⅶ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹੰ ਨੂਤਨਾਮਾਜ੍ਞਾਂ ਲਿਖਾਮੀਤਿ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਾਦਿਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਲਬ੍ਧਾਂ ਪੁਰਾਤਨਾਮਾਜ੍ਞਾਂ ਲਿਖਾਮਿ| ਆਦਿਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤੰ ਸਾ ਪੁਰਾਤਨਾਜ੍ਞਾ|
Ⅷ ਪੁਨਰਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਨੂਤਨਾਜ੍ਞਾ ਮਯਾ ਲਿਖ੍ਯਤ ਏਤਦਪਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਚ ਸਤ੍ਯੰ, ਯਤੋ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੋ ਵ੍ਯਤ੍ਯੇਤਿ ਸਤ੍ਯਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਚੇਦਾਨੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ;
Ⅸ ਅਹੰ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼਼ਿ ਵਰ੍ੱਤ ਇਤਿ ਗਦਿਤ੍ਵਾ ਯਃ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰੰ ਦ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਿ ਸੋ (ਅ)ਦ੍ਯਾਪਿ ਤਮਿਸ੍ਰੇ ਵਰ੍ੱਤਤੇ|
Ⅹ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰਿ ਯਃ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਸ ਏਵ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼਼ਿ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਵਿਘ੍ਨਜਨਕੰ ਕਿਮਪਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|
Ⅺ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤਰੰ ਯੋ ਦ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਿ ਸ ਤਿਮਿਰੇ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਿਮਿਰੇ ਚਰਤਿ ਚ ਤਿਮਿਰੇਣ ਚ ਤਸ੍ਯ ਨਯਨੇ (ਅ)ਨ੍ਧੀਕ੍ਰਿਯੇਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ੱਕ ਯਾਮੀਤਿ ਸ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤਿ|
Ⅻ ਹੇ ਸ਼ਿਸ਼ਵਃ, ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਾਪਕ੍ਸ਼਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਖਾਮਿ|
ⅩⅢ ਹੇ ਪਿਤਰਃ, ਯ ਆਦਿਤੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸ੍ਤੰ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਖਾਮਿ| ਹੇ ਯੁਵਾਨਃ ਯੂਯੰ ਪਾਪਤ੍ਮਾਨੰ ਜਿਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਖਾਮਿ| ਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯੰ ਪਿਤਰੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸ੍ਮਾਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਖਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਹੇ ਪਿਤਰਃ, ਆਦਿਤੋ ਯੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸ੍ਤੰ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਖਿਤਵਾਨ੍| ਹੇ ਯੁਵਾਨਃ, ਯੂਯੰ ਬਲਵਨ੍ਤ ਆਧ੍ਵੇ, ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਰੇ ਵਰ੍ਤਤੇ ਪਾਪਾਤ੍ਮਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਪਰਾਜਿਗ੍ਯੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਖਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਯੂਯੰ ਸੰਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਸ੍ਥਵਿਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਚ ਮਾ ਪ੍ਰੀਯਧ੍ਵੰ ਯਃ ਸੰਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਤਰੇ ਪਿਤੁਃ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਸੰਸਾਰੇ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕਭਾਵਸ੍ਯਾਭਿਲਾਸ਼਼ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸ੍ਯਾਭਿਲਾਸ਼਼ੋ ਜੀਵਨਸ੍ਯ ਗਰ੍ੱਵਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਤ੍ ਪਿਤ੍ਰੁʼਤੋ ਨ ਜਾਯਤੇ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸੰਸਾਰਦੇਵ|
ⅩⅦ ਸੰਸਾਰਸ੍ਤਦੀਯਾਭਿਲਾਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਵ੍ਯਤ੍ਯੇਤਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇਸ਼਼੍ਟੰ ਕਰੋਤਿ ਸੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ|
ⅩⅧ ਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੋ(ਅ)ਯੰ, ਅਪਰੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਰਿਣੋਪਸ੍ਥਾਵ੍ਯਮਿਤਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਥਾ ਸ਼੍ਰੁਤੰ ਤਥਾ ਬਹਵਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਰਯ ਉਪਸ੍ਥਿਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਯੰ ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੋ(ਅ)ਸ੍ਤੀਤਿ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅨ ਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯਾਨ੍ ਨਿਰ੍ਗਤਵਨ੍ਤਃ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਦੀਯਾ ਨਾਸਨ੍ ਯਦ੍ਯਸ੍ਮਦੀਯਾ ਅਭਵਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ ਤਰ੍ਹ੍ਯਸ੍ਮਤ੍ਸਙ੍ਗੇ (ਅ)ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਨ੍, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਸ੍ਮਦੀਯਾ ਨ ਸਨ੍ਤ੍ਯੇਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਵਸ਼੍ਯਕ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅩ ਯਃ ਪਵਿਤ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਭਿਸ਼਼ੇਕੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅪ ਯੂਯੰ ਸਤ੍ਯਮਤੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਖਿਤਵਾਨ੍ ਤੰਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤਤ੍ ਜਾਨੀਥ ਸਤ੍ਯਮਤਾੱਚ ਕਿਮਪ੍ਯਨ੍ਰੁʼਤਵਾਕ੍ਯੰ ਨੋਤ੍ਪਦ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦੇਵ|
ⅩⅫ ਯੀਸ਼ੁਰਭਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਾਤੇਤਿ ਯੋ ਨਾਙ੍ਗੀਕਰੋਤਿ ਤੰ ਵਿਨਾ ਕੋ (ਅ)ਪਰੋ (ਅ)ਨ੍ਰੁʼਤਵਾਦੀ ਭਵੇਤ੍? ਸ ਏਵ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਰਿ ਰ੍ਯਃ ਪਿਤਰੰ ਪੁਤ੍ਰਞ੍ਚ ਨਾਙ੍ਗੀਕਰੋਤਿ|
ⅩⅩⅢ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਪੁਤ੍ਰੰ ਨਾਙ੍ਗੀਕਰੋਤਿ ਸ ਪਿਤਰਮਪਿ ਨ ਧਾਰਯਤਿ ਯਸ਼੍ਚ ਪੁਤ੍ਰਮਙ੍ਗੀਕਰੋਤਿ ਸ ਪਿਤਰਮਪਿ ਧਾਰਯਤਿ|
ⅩⅩⅣ ਆਦਿਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਤੰ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤੁ, ਆਦਿਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਯਦਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ, ਤਰ੍ਹਿ ਯੂਯਮਪਿ ਪੁਤ੍ਰੇ ਪਿਤਰਿ ਚ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਥ|
ⅩⅩⅤ ਸ ਚ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਯਾਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨੰ|
ⅩⅩⅥ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਭ੍ਰਾਮਯਨ੍ਤਿ ਤਾਨਧ੍ਯਹਮ੍ ਇਦੰ ਲਿਖਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਮ੍ ਅਭਿਸ਼਼ੇਕੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਤਤਃ ਕੋ(ਅ)ਪਿ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਯੇਤ੍ ਤਦ੍ ਅਨਾਵਸ਼੍ਯਕੰ, ਸ ਚਾਭਿਸ਼਼ੇਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਯਤਿ ਸਤ੍ਯਸ਼੍ਚ ਭਵਤਿ ਨ ਚਾਤਥ੍ਯਃ, ਅਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਅਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਯਤ੍ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਥ|
ⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਬਾਲਕਾ ਯੂਯੰ ਤਤ੍ਰ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ, ਤਥਾ ਸਤਿ ਸ ਯਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਦਾ ਵਯੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਨ੍ਵਿਤਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਾਮਃ, ਤਸ੍ਯਾਗਮਨਸਮਯੇ ਚ ਤਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾੰਨ ਤ੍ਰਪਿਸ਼਼੍ਯਾਮਹੇ|
ⅩⅩⅨ ਸ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕੋ (ਅ)ਸ੍ਤੀਤਿ ਯਦਿ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਰ੍ਹਿ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੰ ਕਰੋਤਿ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜਾਤ ਇਤ੍ਯਪਿ ਜਾਨੀਤ|