੧ ਯੋਹਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਆਦਿਤੋ ਯ ਆਸੀਦ੍ ਯਸ੍ਯ ਵਾਗ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿਰਸ਼੍ਰਾਵਿ ਯਞ੍ਚ ਵਯੰ ਸ੍ਵਨੇਤ੍ਰੈ ਰ੍ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੋ ਯਞ੍ਚ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਿਤਵਨ੍ਤਃ ਸ੍ਵਕਰੈਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤੰ ਜੀਵਨਵਾਦੰ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ|
Ⅱ ਸ ਜੀਵਨਸ੍ਵਰੂਪਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵਯਞ੍ਚ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਸ੍ਤਮਧਿ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਦਦ੍ਮਸ਼੍ਚ, ਯਸ਼੍ਚ ਪਿਤੁਃ ਸੰਨਿਧਾਵਵਰ੍ੱਤਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਚ ਤਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸ੍ਵਰੂਪੰ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੰ ਸ਼੍ਰੁਤਞ੍ਚ ਤਦੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪ੍ਯਤੇ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸਹਾਂਸ਼ਿਤ੍ਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਸਹਾਂਸ਼ਿਤ੍ਵੰ ਪਿਤ੍ਰਾ ਤਤ੍ਪੁਤ੍ਰੇਣ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭਵਤਿ|
Ⅳ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨਨ੍ਦੋ ਯਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋ ਭਵੇਦ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯਮ੍ ਏਤਾਨਿ ਲਿਖਾਮਃ|
Ⅴ ਵਯੰ ਯਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ ਸੇਯਮ੍| ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰਸ੍ਯ ਲੇਸ਼ੋ(ਅ)ਪਿ ਨਾਸ੍ਤਿ|
Ⅵ ਵਯੰ ਤੇਨ ਸਹਾਂਸ਼ਿਨ ਇਤਿ ਗਦਿਤ੍ਵਾ ਯਦ੍ਯਨ੍ਧਾਕਾਰੇ ਚਰਾਮਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਸਤ੍ਯਾਚਾਰਿਣੋ ਨ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਨ੍ਰੁʼਤਵਾਦਿਨੋ ਭਵਾਮਃ|
Ⅶ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਯਥਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼਼ਿ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਥਾ ਵਯਮਪਿ ਯਦਿ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼਼ਿ ਚਰਾਮਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਹਭਾਗਿਨੋ ਭਵਾਮਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਰੁਧਿਰਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਾਪਾਤ੍ ਸ਼ੁੱਧਯਤਿ|
Ⅷ ਵਯੰ ਨਿਸ਼਼੍ਪਾਪਾ ਇਤਿ ਯਦਿ ਵਦਾਮਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਸ੍ਵਾਨ੍ ਵਞ੍ਚਯਾਮਃ ਸਤ੍ਯਮਤਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੇ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|
Ⅸ ਯਦਿ ਸ੍ਵਪਾਪਾਨਿ ਸ੍ਵੀਕੁਰ੍ੰਮਹੇ ਤਰ੍ਹਿ ਸ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯੋ ਯਾਥਾਰ੍ਥਿਕਸ਼੍ਚਾਸ੍ਤਿ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਨਿ ਕ੍ਸ਼਼ਮਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾੱਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ੁੱਧਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
Ⅹ ਵਯਮ੍ ਅਕ੍ਰੁʼਤਪਾਪਾ ਇਤਿ ਯਦਿ ਵਦਾਮਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਤਮ੍ ਅਨ੍ਰੁʼਤਵਾਦਿਨੰ ਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੇ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|