Ⅰ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਵਿਤ੍ਰਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੁʼਭਿਃ ਪੂਰ੍ੱਵੋਕ੍ਤਾਨਿ ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਤ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਸਾਰਥ ਤਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਯਿਤ੍ਵਾ
Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰਲਭਾਵੰ ਪ੍ਰਬੋਧਯਿਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਦ੍ਵਿਤੀਯਮ੍ ਇਦੰ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਾਮਿ|
Ⅲ ਪ੍ਰਥਮੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਿਦੰ ਜ੍ਞਾਯਤਾਂ ਯਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਕਾਲੇ ਸ੍ਵੇੱਛਾਚਾਰਿਣੋ ਨਿਨ੍ਦਕਾ ਉਪਸ੍ਥਾਯ
Ⅳ ਵਦਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਪ੍ਰਭੋਰਾਗਮਨਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾ ਕੁਤ੍ਰ? ਯਤਃ ਪਿਤ੍ਰੁʼਲੋਕਾਨਾਂ ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾਗਮਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਰਮ੍ਭਕਾਲੇ ਯਥਾ ਤਥੈਵਾਵਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੇ|
Ⅴ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੇਨਾਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਜਲਾਦ੍ ਉਤ੍ਪੰਨਾ ਜਲੇ ਸਨ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾ ਚ ਪ੍ਰੁʼਥਿਵ੍ਯਵਿਦ੍ਯਤੈਤਦ੍ ਅਨਿੱਛੁਕਤਾਤਸ੍ਤੇ ਨ ਜਾਨਾਨ੍ਤਿ,
Ⅵ ਤਤਸ੍ਤਾਤ੍ਕਾਲਿਕਸੰਸਾਰੋ ਜਲੇਨਾਪ੍ਲਾਵਿਤੋ ਵਿਨਾਸ਼ੰ ਗਤਃ|
Ⅶ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੇ ਆਕਾਸ਼ਭੂਮਣ੍ਡਲੇ ਤੇਨੈਵ ਵਾਕ੍ਯੇਨ ਵਹ੍ਨ੍ਯਰ੍ਥੰ ਗੁਪ੍ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਿਨੰ ਦੁਸ਼਼੍ਟਮਾਨਵਾਨਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅷ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਯੂਯਮ੍ ਏਤਦੇਕੰ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਨਵਗਤਾ ਮਾ ਭਵਤ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਦਿਨਮੇਕੰ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸ੍ਰਵਦ੍ ਵਰ੍ਸ਼਼ਸਹਸ੍ਰਞ੍ਚ ਦਿਨੈਕਵਤ੍|
Ⅸ ਕੇਚਿਦ੍ ਯਥਾ ਵਿਲਮ੍ਬੰ ਮਨ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਥਾ ਪ੍ਰਭੁਃ ਸ੍ਵਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਯਾਂ ਵਿਲਮ੍ਬਤੇ ਤੰਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕੋ(ਅ)ਪਿ ਯੰਨ ਵਿਨਸ਼੍ਯੇਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਏਵ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੰ ਗੱਛੇਯੁਰਿਤ੍ਯਭਿਲਸ਼਼ਨ੍ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਦੀਰ੍ਘਸਹਿਸ਼਼੍ਣੁਤਾਂ ਵਿਦਧਾਤਿ|
Ⅹ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕ੍ਸ਼਼ਪਾਯਾਂ ਚੌਰ ਇਵ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਦਿਨਮ੍ ਆਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਮਹਾਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਗਗਨਮਣ੍ਡਲੰ ਲੋਪ੍ਸ੍ਯਤੇ ਮੂਲਵਸ੍ਤੂਨਿ ਚ ਤਾਪੇਨ ਗਲਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਪ੍ਰੁʼਥਿਵੀ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤਾਨਿ ਕਰ੍ੰਮਾਣਿ ਚ ਧਕ੍ਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
Ⅺ ਅਤਃ ਸਰ੍ੱਵੈਰੇਤੈ ਰ੍ਵਿਕਾਰੇ ਗਨ੍ਤਵ੍ਯੇ ਸਤਿ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਦਾਹੇਨ ਵਿਕਾਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਮੂਲਵਸ੍ਤੂਨਿ ਚ ਤਾਪੇਨ ਗਲਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ
Ⅻ ਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਦਿਨਸ੍ਯਾਗਮਨੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੈਰਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣੈਸ਼੍ਚ ਯੂਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੇਸ਼੍ਵਰਭਕ੍ਤਿਭ੍ਯਾਂ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੈ ਰ੍ਲੋਕੈ ਰ੍ਭਵਿਤਵ੍ਯੰ?
ⅩⅢ ਤਥਾਪਿ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ ਨੂਤਨਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲੰ ਨੂਤਨੰ ਭੂਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹੇ|
ⅩⅣ ਅਤਏਵ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਤਾਨਿ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾ ਯੂਯੰ ਨਿਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ ਅਨਿਨ੍ਦਿਤਾਸ਼੍ਚ ਭੂਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਥੈਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਯਤਧ੍ਵੰ|
ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਦੀਰ੍ਘਸਹਿਸ਼਼੍ਣੁਤਾਞ੍ਚ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਜਨਿਕਾਂ ਮਨ੍ਯਧ੍ਵੰ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਿਯਭ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਪੌਲਾਯ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਦਾਯਿ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਸੋ(ਅ)ਪਿ ਪਤ੍ਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਤਦੇਵਾਲਿਖਤ੍|
ⅩⅥ ਸ੍ਵਕੀਯਸਰ੍ੱਵਪਤ੍ਰੇਸ਼਼ੁ ਚੈਤਾਨ੍ਯਧਿ ਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤ੍ਯ ਤਦੇਵ ਗਦਤਿ| ਤੇਸ਼਼ੁ ਪਤ੍ਰੇਸ਼਼ੁ ਕਤਿਪਯਾਨਿ ਦੁਰੂਹ੍ਯਾਣਿ ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਵਿਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਯੇ ਚ ਲੋਕਾ ਅਜ੍ਞਾਨਾਸ਼੍ਚਞ੍ਚਲਾਸ਼੍ਚ ਤੇ ਨਿਜਵਿਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਨ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀਯਵਚਨਾਨੀਵ ਤਾਨ੍ਯਪਿ ਵਿਕਾਰਯਨ੍ਤਿ|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਬੁੱਧ੍ਵਾ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ, ਅਧਾਰ੍ੰਮਿਕਾਣਾਂ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਸ੍ਰੋਤਸਾਪਹ੍ਰੁʼਤਾਃ ਸ੍ਵਕੀਯਸੁਸ੍ਥਿਰਤ੍ਵਾਤ੍ ਮਾ ਭ੍ਰਸ਼੍ਯਤ|
ⅩⅧ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋਸ੍ਤ੍ਰਾਤੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇ ਜ੍ਞਾਨੇ ਚ ਵਰ੍ੱਧਧ੍ਵੰ| ਤਸ੍ਯ ਗੌਰਵਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਸਦਾਕਾਲਞ੍ਚ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|