Ⅰ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਵਿਨਿਮਯੇਨ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਯੋ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ ਪਾਪਾਤ੍ ਮੁਕ੍ਤ
Ⅱ ਇਤਿਭਾਵੇਨ ਯੂਯਮਪਿ ਸੁਸੱਜੀਭੂਯ ਦੇਹਵਾਸਸ੍ਯਾਵਸ਼ਿਸ਼਼੍ਟੰ ਸਮਯੰ ਪੁਨਰ੍ਮਾਨਵਾਨਾਮ੍ ਇੱਛਾਸਾਧਨਾਰ੍ਥੰ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇੱਛਾਸਾਧਨਾਰ੍ਥੰ ਯਾਪਯਤ|
Ⅲ ਆਯੁਸ਼਼ੋ ਯਃ ਸਮਯੋ ਵ੍ਯਤੀਤਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਦ੍ ਦੇਵਪੂਜਕਾਨਾਮ੍ ਇੱਛਾਸਾਧਨੰ ਕਾਮਕੁਤ੍ਸਿਤਾਭਿਲਾਸ਼਼ਮਦ੍ਯਪਾਨਰਙ੍ਗਰਸਮੱਤਤਾਘ੍ਰੁʼਣਾਰ੍ਹਦੇਵਪੂਜਾਚਰਣਞ੍ਚਾਕਾਰਿ ਤੇਨ ਬਾਹੁਲ੍ਯੰ|
Ⅳ ਯੂਯੰ ਤੈਃ ਸਹ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਪਙ੍ਕੇ ਮੱਜਿਤੁੰ ਨ ਧਾਵਥ, ਇਤ੍ਯਨੇਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਿਨ੍ਦਨ੍ਤਿ|
Ⅴ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜੀਵਤਾਂ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਞ੍ਚ ਵਿਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਤਿ ਤਸ੍ਮੈ ਤੈਰੁੱਤਰੰ ਦਾਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅵ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯੇ ਮ੍ਰੁʼਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯਤ੍ ਮਾਨਵੋੱਦੇਸ਼੍ਯਃ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕਵਿਚਾਰਃ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੋੱਦੇਸ਼੍ਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਿਕਜੀਵਨੰ ਭਵਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਿ ਸੰਨਿਧੌ ਸੁਸਮਾਚਾਰਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅶ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨ੍ਤਿਮਕਾਲ ਉਪਸ੍ਥਿਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਸੁਬੁੱਧਯਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਰ੍ਥੰ ਜਾਗ੍ਰਤਸ਼੍ਚ ਭਵਤ|
Ⅷ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਗਾਢੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰੁਤ, ਯਤਃ, ਪਾਪਾਨਾਮਪਿ ਬਾਹੁਲ੍ਯੰ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨੈਵਾੱਛਾਦਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅸ ਕਾਤਰੋਕ੍ਤਿੰ ਵਿਨਾ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਆਤਿਥ੍ਯੰ ਕ੍ਰੁʼਰੁਤ|
Ⅹ ਯੇਨ ਯੋ ਵਰੋ ਲਬ੍ਧਸ੍ਤੇਨੈਵ ਸ ਪਰਮ੍ ਉਪਕਰੋਤ੍ਰੁʼ, ਇੱਥੰ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਬਹੁਵਿਧਪ੍ਰਸਾਦਸ੍ਯੋੱਤਮਾ ਭਾਣ੍ਡਾਗਾਰਾਧਿਪਾ ਭਵਤ|
Ⅺ ਯੋ ਵਾਕ੍ਯੰ ਕਥਯਤਿ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਮਿਵ ਕਥਯਤੁ ਯਸ਼੍ਚ ਪਰਮ੍ ਉਪਕਰੋਤਿ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਦੱਤਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਾਦਿਵੋਪਕਰੋਤੁ| ਸਰ੍ੱਵਵਿਸ਼਼ਯੇ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੌਰਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤਾਂ ਤਸ੍ਯੈਵ ਗੌਰਵੰ ਪਰਾਕ੍ਰਮਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ|
Ⅻ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਯਸ੍ਤਾਪੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਮ੍ ਅਸਮ੍ਭਵਘਟਿਤੰ ਮਤ੍ਵਾ ਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਜਾਨੀਤ,
ⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤੁ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਨਾਂ ਸਹਭਾਗਿਤ੍ਵਾਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਤ ਤੇਨ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤਾਪਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ(ਅ)ਪ੍ਯਾਨਨਨ੍ਦੇਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅣ ਯਦਿ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮਹੇਤੁਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਿਨ੍ਦਾ ਭਵਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਯੂਯੰ ਧਨ੍ਯਾ ਯਤੋ ਗੌਰਵਦਾਯਕ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸ੍ਵਧਿਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਸ ਨਿਨ੍ਦ੍ਯਤੇ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ(ਅ)ਪਿ ਹਨ੍ਤਾ ਵਾ ਚੈਰੋ ਵਾ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕ੍ਰੁʼਦ੍ ਵਾ ਪਰਾਧਿਕਾਰਚਰ੍ੱਚਕ ਇਵ ਦਣ੍ਡੰ ਨ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤਾਂ|
ⅩⅥ ਯਦਿ ਚ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੀਯਾਨ ਇਵ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ ਤਰ੍ਹਿ ਸ ਨ ਲੱਜਮਾਨਸ੍ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਤੁ|
ⅩⅦ ਯਤੋ ਵਿਚਾਰਸ੍ਯਾਰਮ੍ਭਸਮਯੇ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਨ੍ਦਿਰੇ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ਯਦਿ ਚਾਸ੍ਮਤ੍ਸ੍ਵਾਰਭਤੇ ਤਰ੍ਹੀਸ਼੍ਵਰੀਯਸੁਸੰਵਾਦਾਗ੍ਰਾਹਿਣਾਂ ਸ਼ੇਸ਼਼ਦਸ਼ਾ ਕਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ?
ⅩⅧ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕੇਨਾਪਿ ਚੇਤ੍ ਤ੍ਰਾਣਮ੍ ਅਤਿਕ੍ਰੁʼੱਛ੍ਰੇਣ ਗਮ੍ਯਤੇ| ਤਰ੍ਹ੍ਯਧਾਰ੍ੰਮਿਕਪਾਪਿਭ੍ਯਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਰਯਃ ਕੁਤ੍ਰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅨ ਅਤ ਈਸ਼੍ਵਰੇੱਛਾਤੋ ਯੇ ਦੁਃਖੰ ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰੇਣ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯਸ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਰੀਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਨਿਦਧਤਾਂ|