Ⅰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਮਾਣਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤਾਪਸ੍ਯਾਂਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਸ਼੍ਚਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਨ੍ ਵਿਨੀਯੇਦੰ ਵਦਾਮਿ|
Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯਵਰ੍ੱਤੀ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮੇਸ਼਼ਵ੍ਰੁʼਨ੍ਦੋ ਯੂਯੰ ਤੰ ਪਾਲਯਤ ਤਸ੍ਯ ਵੀਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਕੁਰੁਤ ਚ, ਆਵਸ਼੍ਯਕਤ੍ਵੇਨ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵੇੱਛਾਤੋ ਨ ਵ ਕੁਲੋਭੇਨ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਿੱਛੁਕਮਨਸਾ|
Ⅲ ਅਪਰਮ੍ ਅੰਸ਼ਾਨਾਮ੍ ਅਧਿਕਾਰਿਣ ਇਵ ਨ ਪ੍ਰਭਵਤ ਕਿਨ੍ਤੁ ਵ੍ਰੁʼਨ੍ਦਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਾ ਭਵਤ|
Ⅳ ਤੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨਪਾਲਕ ਉਪਸ੍ਥਿਤੇ ਯੂਯਮ੍ ਅਮ੍ਲਾਨੰ ਗੌਰਵਕਿਰੀਟੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵੇ|
Ⅴ ਹੇ ਯੁਵਾਨਃ, ਯੂਯਮਪਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਂ ਵਸ਼੍ਯਾ ਭਵਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਵਸ਼ੀਭੂਯ ਨਮ੍ਰਤਾਭਰਣੇਨ ਭੂਸ਼਼ਿਤਾ ਭਵਤ, ਯਤਃ,ਆਤ੍ਮਾਭਿਮਾਨਿਲੋਕਾਨਾਂ ਵਿਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭਵਤੀਸ਼੍ਵਰਃ| ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੇਨੈਵ ਨਮ੍ਰੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਸਾਦਾਦ੍ ਦੀਯਤੇ ਵਰਃ|
Ⅵ ਅਤੋ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਬਲਵਤ੍ਕਰਸ੍ਯਾਧੋ ਨਮ੍ਰੀਭੂਯ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ ਤੇਨ ਸ ਉਚਿਤਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਉੱਚੀਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
Ⅶ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਚਿਨ੍ਤਾਂ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਨਿਕ੍ਸ਼਼ਿਪਤ ਯਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਚਿਨ੍ਤਯਤਿ|
Ⅷ ਯੂਯੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧਾ ਜਾਗ੍ਰਤਸ਼੍ਚ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਯਃ ਸ਼ਯਤਾਨਃ ਸ ਗਰ੍ੱਜਨਕਾਰੀ ਸਿੰਹ ਇਵ ਪਰ੍ੱਯਟਨ੍ ਕੰ ਗ੍ਰਸਿਸ਼਼੍ਯਾਮੀਤਿ ਮ੍ਰੁʼਗਯਤੇ,
Ⅸ ਅਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇ ਸੁਸ੍ਥਿਰਾਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੁਧ੍ਯਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜਗੰਨਿਵਾਸਿਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਵਪਿ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ ਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ ਇਤਿ ਜਾਨੀਤ|
Ⅹ ਕ੍ਸ਼਼ਣਿਕਦੁਃਖਭੋਗਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸ੍ਵਕੀਯਾਨਨ੍ਤਗੌਰਵਦਾਨਾਰ੍ਥੰ ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨੁਗ੍ਰਾਹੀਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਿੱਧਾਨ੍ ਸ੍ਥਿਰਾਨ੍ ਸਬਲਾਨ੍ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾਂਸ਼੍ਚ ਕਰੋਤੁ|
Ⅺ ਤਸ੍ਯ ਗੌਰਵੰ ਪਰਾਕ੍ਰਮਸ਼੍ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
Ⅻ ਯਃ ਸਿਲ੍ਵਾਨੋ (ਮਨ੍ਯੇ) ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯੋ ਭ੍ਰਾਤਾ ਭਵਤਿ ਤਦ੍ਵਾਰਾਹੰ ਸੰਕ੍ਸ਼਼ੇਪੇਣ ਲਿਖਿਤ੍ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਿਨੀਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਞ੍ਚ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਅਧਿਤਿਸ਼਼੍ਠਥ ਸ ਏਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਤ੍ਯੋ (ਅ)ਨੁਗ੍ਰਹ ਇਤਿ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਸਹਾਭਿਰੁਚਿਤਾ ਯਾ ਸਮਿਤਿ ਰ੍ਬਾਬਿਲਿ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਸਾ ਮਮ ਪੁਤ੍ਰੋ ਮਾਰ੍ਕਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵੇਦਯਤਿ|
ⅩⅣ ਯੂਯੰ ਪ੍ਰੇਮਚੁਮ੍ਬਨੇਨ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤ| ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਰਿਤਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਰ੍ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|