ਯਿਹੂਦਾਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦਾਸੋ ਯਾਕੂਬੋ ਭ੍ਰਾਤਾ ਯਿਹੂਦਾਸ੍ਤਾਤੇਨੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਪਵਿਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁʼਤਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤਾਂਸ਼੍ਚਾਹੂਤਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਤਿ|
Ⅱ ਕ੍ਰੁʼਪਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਬਾਹੁਲ੍ਯਰੂਪੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸ੍ਵਧਿਤਿਸ਼਼੍ਠਤੁ|
Ⅲ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਾਃ, ਸਾਧਾਰਣਪਰਿਤ੍ਰਾਣਮਧਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਲੇਖਿਤੁੰ ਮਮ ਬਹੁਯਤ੍ਨੇ ਜਾਤੇ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਪਵਿਤ੍ਰਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਤੋ ਯੋ ਧਰ੍ੰਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੂਯੰ ਪ੍ਰਾਣਵ੍ਯਯੇਨਾਪਿ ਸਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਤੇਤਿ ਵਿਨਯਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰਲੇਖਨਮਾਵਸ਼੍ਯਕਮ੍ ਅਮਨ੍ਯੇ|
Ⅳ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਤਦ੍ਰੂਪਦਣ੍ਡਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਲਿਖਿਤਾਃ ਕੇਚਿੱਜਨਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਉਪਸ੍ਰੁʼਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ, ਤੇ (ਅ)ਧਾਰ੍ੰਮਿਕਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੰ ਧ੍ਵਜੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਲਮ੍ਪਟਤਾਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਤਿ, ਅਦ੍ਵਿਤੀਯੋ (ਅ)ਧਿਪਤਿ ਰ੍ਯੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੰ ਨਾਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ|
Ⅴ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਪੁਰਾ ਯਦ੍ ਅਵਗਤਾਸ੍ਤਤ੍ ਪੁਨ ਰ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਯਿਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਮਿ, ਫਲਤਃ ਪ੍ਰਭੁਰੇਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਃ ਸ੍ਵਪ੍ਰਜਾ ਮਿਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਉਦਧਾਰ ਯਤ੍ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨੋ ਵ੍ਯਨਾਸ਼ਯਤ੍|
Ⅵ ਯੇ ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਗਦੂਤਾਃ ਸ੍ਵੀਯਕਰ੍ਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਪਦੇ ਨ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰਿਤ੍ਯਕ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਸ ਮਹਾਦਿਨਸ੍ਯ ਵਿਚਾਰਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰਮਯੇ (ਅ)ਧਃਸ੍ਥਾਨੇ ਸਦਾਸ੍ਥਾਯਿਭਿ ਰ੍ਬਨ੍ਧਨੈਰਬਧ੍ਨਾਤ੍|
Ⅶ ਅਪਰੰ ਸਿਦੋਮਮ੍ ਅਮੋਰਾ ਤੰਨਿਕਟਸ੍ਥਨਗਰਾਣਿ ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਿਵਾਸਿਨਸ੍ਤਤ੍ਸਮਰੂਪੰ ਵ੍ਯਭਿਚਾਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤੋ ਵਿਸ਼਼ਮਮੈਥੁਨਸ੍ਯ ਚੇਸ਼਼੍ਟਯਾ ਵਿਪਥੰ ਗਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਨ੍ਯਪਿ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਾਣਿ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਦਾਤਨਵਹ੍ਨਿਨਾ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਞ੍ਜਤੇ|
Ⅷ ਤਥੈਵੇਮੇ ਸ੍ਵਪ੍ਨਾਚਾਰਿਣੋ(ਅ)ਪਿ ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰਾਣਿ ਕਲਙ੍ਕਯਨ੍ਤਿ ਰਾਜਾਧੀਨਤਾਂ ਨ ਸ੍ਵੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ੍ਯੁੱਚਪਦਸ੍ਥਾਨ੍ ਨਿਨ੍ਦਨ੍ਤਿ ਚ|
Ⅸ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਧਾਨਦਿਵ੍ਯਦੂਤੋ ਮੀਖਾਯੇਲੋ ਯਦਾ ਮੂਸਸੋ ਦੇਹੇ ਸ਼ਯਤਾਨੇਨ ਵਿਵਦਮਾਨਃ ਸਮਭਾਸ਼਼ਤ ਤਦਾ ਤਿਸ੍ਮਨ੍ ਨਿਨ੍ਦਾਰੂਪੰ ਦਣ੍ਡੰ ਸਮਰ੍ਪਯਿਤੁੰ ਸਾਹਸੰ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਕਥਯਤ੍ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਤਾਂ|
Ⅹ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਿਮੇ ਯੰਨ ਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੰਨਿਨ੍ਦਨ੍ਤਿ ਯੱਚ ਨਿਰ੍ੱਬੋਧਪਸ਼ਵ ਇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੈਰਵਗੱਛਨ੍ਤਿ ਤੇਨ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ|
Ⅺ ਤਾਨ੍ ਧਿਕ੍, ਤੇ ਕਾਬਿਲੋ ਮਾਰ੍ਗੇ ਚਰਨ੍ਤਿ ਪਾਰਿਤੋਸ਼਼ਿਕਸ੍ਯਾਸ਼ਾਤੋ ਬਿਲਿਯਮੋ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਮਨੁਧਾਵਨ੍ਤਿ ਕੋਰਹਸ੍ਯ ਦੁਰ੍ੰਮੁਖਤ੍ਵੇਨ ਵਿਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਚ|
Ⅻ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰੇਮਭੋਜ੍ਯੇਸ਼਼ੁ ਤੇ ਵਿਘ੍ਨਜਨਕਾ ਭਵਨ੍ਤਿ, ਆਤ੍ਮਮ੍ਭਰਯਸ਼੍ਚ ਭੂਤ੍ਵਾ ਨਿਰ੍ਲੱਜਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੁਞ੍ਜਤੇ| ਤੇ ਵਾਯੁਭਿਸ਼੍ਚਾਲਿਤਾ ਨਿਸ੍ਤੋਯਮੇਘਾ ਹੇਮਨ੍ਤਕਾਲਿਕਾ ਨਿਸ਼਼੍ਫਲਾ ਦ੍ਵਿ ਰ੍ਮ੍ਰੁʼਤਾ ਉਨ੍ਮੂਲਿਤਾ ਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼਼ਾਃ,
ⅩⅢ ਸ੍ਵਕੀਯਲੱਜਾਫੇਣੋਦ੍ਵਮਕਾਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਃ ਸਾਮੁਦ੍ਰਤਰਙ੍ਗਾਃ ਸਦਾਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਘੋਰਤਿਮਿਰਭਾਗੀਨਿ ਭ੍ਰਮਣਕਾਰੀਣਿ ਨਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ਰਾਣਿ ਚ ਭਵਨ੍ਤਿ|
ⅩⅣ ਆਦਮਤਃ ਸਪ੍ਤਮਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਯੋ ਹਨੋਕਃ ਸ ਤਾਨੁੱਦਿਸ਼੍ਯ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯਮਿਦੰ ਕਥਿਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, ਪਸ਼੍ਯ ਸ੍ਵਕੀਯਪੁਣ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਅਯੁਤੈ ਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਿਤਃ ਪ੍ਰਭੁਃ|
ⅩⅤ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਚਾਰਾਜ੍ਞਾਸਾਧਨਾਯਾਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| ਤਦਾ ਚਾਧਾਰ੍ੰਮਿਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜਾਤਾ ਯੈਰਪਰਾਧਿਨਃ| ਵਿਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਕਾਰਣਾਤ੍| ਤਥਾ ਤਦ੍ਵੈਪਰੀਤ੍ਯੇਨਾਪ੍ਯਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰਿਪਾਪਿਨਾਂ| ਉਕ੍ਤਕਠੋਰਵਾਕ੍ਯਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮਪਿ ਕਾਰਣਾਤ੍| ਪਰਮੇਸ਼ੇਨ ਦੋਸ਼਼ਿਤ੍ਵੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ||
ⅩⅥ ਤੇ ਵਾੱਕਲਹਕਾਰਿਣਃ ਸ੍ਵਭਾਗ੍ਯਨਿਨ੍ਦਕਾਃ ਸ੍ਵੇੱਛਾਚਾਰਿਣੋ ਦਰ੍ਪਵਾਦਿਮੁਖਵਿਸ਼ਿਸ਼਼੍ਟਾ ਲਾਭਾਰ੍ਥੰ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਸ੍ਤਾਵਕਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਿ|
ⅩⅦ ਕਿਨ੍ਤੁ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਰਿਤੈ ਰ੍ਯਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਕਥਿਤੰ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਰਤ,
ⅩⅧ ਫਲਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸਮਯੇ ਸ੍ਵੇੱਛਾਤੋ (ਅ)ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰਿਣੋ ਨਿਨ੍ਦਕਾ ਉਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਨ੍ਤੀਤਿ|
ⅩⅨ ਏਤੇ ਲੋਕਾਃ ਸ੍ਵਾਨ੍ ਪ੍ਰੁʼਥਕ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਸਾਂਸਾਰਿਕਾ ਆਤ੍ਮਹੀਨਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਿ|
ⅩⅩ ਕਿਨ੍ਤੁ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਤਿਪਵਿਤ੍ਰਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇ ਨਿਚੀਯਮਾਨਾਃ ਪਵਿਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ
ⅩⅪ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਸ੍ਵਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ, ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਾਯ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼਼ਧ੍ਵੰ|
ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਵਿਵਿਚ੍ਯ ਕਾਂਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਧ੍ਵੰ
ⅩⅩⅢ ਕਾਂਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਅਗ੍ਨਿਤ ਉੱਧ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਭਯੰ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼੍ਯ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ, ਸ਼ਾਰੀਰਿਕਭਾਵੇਨ ਕਲਙ੍ਕਿਤੰ ਵਸ੍ਤ੍ਰਮਪਿ ਰੁʼਤੀਯਧ੍ਵੰ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਖਲਨਾਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁਮ੍ ਉੱਲਾਸੇਨ ਸ੍ਵੀਯਤੇਜਸਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਨਿਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤੁਞ੍ਚ ਸਮਰ੍ਥੋ
ⅩⅩⅤ ਯੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਦ੍ਵਿਤੀਯਸ੍ਤ੍ਰਾਣਕਰ੍ੱਤਾ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਗੌਰਵੰ ਮਹਿਮਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ਕਰ੍ਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਞ੍ਚੇਦਾਨੀਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|