ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ
Ⅰ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤੰ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵਦਾਸਾਨਾਂ ਨਿਕਟੰ ਸ਼ੀਘ੍ਰਮੁਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਨ੍ਤੀਨਾਂ ਘਟਨਾਨਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥੰ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਸਮਰ੍ਪਿਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਸ ਸ੍ਵੀਯਦੂਤੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼੍ਯ ਨਿਜਸੇਵਕੰ ਯੋਹਨੰ ਜ੍ਞਾਪਿਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਸ ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੇ ਚ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਏਤਸ੍ਯ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੁʼਗ੍ਰਨ੍ਥਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਾਨਾਂ ਪਾਠਕਃ ਸ਼੍ਰੋਤਾਰਸ਼੍ਚ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਲਿਖਿਤਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਹਿਣਸ਼੍ਚ ਧਨ੍ਯਾ ਯਤਃ ਸ ਕਾਲਃ ਸੰਨਿਕਟਃ|
Ⅳ ਯੋਹਨ੍ ਆਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਃ ਸਪ੍ਤ ਸਮਿਤੀਃ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਤਿ| ਯੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੋ ਭੂਤੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯੰਸ਼੍ਚ ਯੇ ਚ ਸਪ੍ਤਾਤ੍ਮਾਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਿੰਹਾਸਨਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇे ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਿ
Ⅴ ਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਤਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰਥਮਜਾਤੋ ਭੂਮਣ੍ਡਲਸ੍ਥਰਾਜਾਨਾਮ੍ ਅਧਿਪਤਿਸ਼੍ਚ ਭਵਤਿ, ਏਤੇਭ੍ਯੋ (ਅ)ਨੁਗ੍ਰਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾਂ|
Ⅵ ਯੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ੍ ਸ੍ਵਰੁਧਿਰੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਵਪਾਪੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਲਿਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਪਿਤੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯਾਜਕਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਰਾਜਵਰ੍ਗੇ ਨਿਯੁਕ੍ਤਵਾਂਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਮਹਿਮਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮਸ਼੍ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਵਰ੍ੱਤਤਾਂ| ਆਮੇਨ੍|
Ⅶ ਪਸ਼੍ਯਤ ਸ ਮੇਘੈਰਾਗੱਛਤਿ ਤੇਨੈਕੈਕਸ੍ਯ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ੍ਤੰ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਿ ਯੇ ਚ ਤੰ ਵਿੱਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ (ਅ)ਪਿ ਤੰ ਵਿਲੋਕਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਪ੍ਰੁʼਥਿਵੀਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵੰਸ਼ਾ ਵਿਲਪਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ| ਸਤ੍ਯਮ੍ ਆਮੇਨ੍|
Ⅷ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨੋ ਭੂਤੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯੰਸ਼੍ਚ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸ ਗਦਤਿ, ਅਹਮੇਵ ਕਃ ਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਤ ਆਦਿਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
Ⅸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭ੍ਰਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਲੇਸ਼ਰਾਜ੍ਯਤਿਤਿਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸਹਭਾਗੀ ਚਾਹੰ ਯੋਹਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਹੇਤੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਹੇਤੋਸ਼੍ਚ ਪਾਤ੍ਮਨਾਮਕ ਉਪਦ੍ਵੀਪ ਆਸੰ|
Ⅹ ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਦਿਨੇ ਆਤ੍ਮਨਾਵਿਸ਼਼੍ਟੋ (ਅ)ਹੰ ਸ੍ਵਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੂਰੀਧ੍ਵਨਿਵਤ੍ ਮਹਾਰਵਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੌਸ਼਼ੰ,
Ⅺ ਤੇਨੋਕ੍ਤਮ੍, ਅਹੰ ਕਃ ਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਤ ਆਦਿਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ| ਤ੍ਵੰ ਯਦ੍ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਸਿ ਤਦ੍ ਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਲਿਖਿਤ੍ਵਾਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਪ੍ਤ ਸਮਿਤੀਨਾਂ ਸਮੀਪਮ੍ ਇਫਿਸ਼਼ੰ ਸ੍ਮੁਰ੍ਣਾਂ ਥੁਯਾਤੀਰਾਂ ਸਾਰ੍ੱਦਿੰ ਫਿਲਾਦਿਲ੍ਫਿਯਾਂ ਲਾਯਦੀਕੇਯਾਞ੍ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯ|
Ⅻ ਤਤੋ ਮਯਾ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯ ਰਵਃ ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥੰ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਿਤੰ ਤਤ੍ ਪਰਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼਼ਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਃ|
ⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਦੀਰ੍ਘਪਰਿੱਛਦਪਰਿਹਿਤਃ ਸੁਵਰ੍ਣਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲੇਨ ਵੇਸ਼਼੍ਟਿਤਵਕ੍ਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਪੁਤ੍ਰਾਕ੍ਰੁʼਤਿਰੇਕੋ ਜਨਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ,
ⅩⅣ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਿਰਃ ਕੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਵੇਤਮੇਸ਼਼ਲੋਮਾਨੀਵ ਹਿਮਵਤ੍ ਸ਼੍ਰੇਤੌ ਲੋਚਨੇ ਵਹ੍ਨਿਸ਼ਿਖਾਸਮੇ
ⅩⅤ ਚਰਣੌ ਵਹ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡੇਤਾਪਿਤਸੁਪਿੱਤਲਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ੌ ਰਵਸ਼੍ਚ ਬਹੁਤੋਯਾਨਾਂ ਰਵਤੁਲ੍ਯਃ|
ⅩⅥ ਤਸ੍ਯ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਹਸ੍ਤੇ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾ ਵਿਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾੱਚ ਤੀਕ੍ਸ਼਼੍ਣੋ ਦ੍ਵਿਧਾਰਃ ਖਙ੍ਗੋ ਨਿਰ੍ਗੱਛਤਿ ਮੁਖਮਣ੍ਡਲਞ੍ਚ ਸ੍ਵਤੇਜਸਾ ਦੇਦੀਪ੍ਯਮਾਨਸ੍ਯ ਸੂਰ੍ੱਯਸ੍ਯ ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ|
ⅩⅦ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾਹੰ ਮ੍ਰੁʼਤਕਲ੍ਪਸ੍ਤੱਚਰਣੇ ਪਤਿਤਸ੍ਤਤਃ ਸ੍ਵਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਕਰੰ ਮਯਿ ਨਿਧਾਯ ਤੇਨੋਕ੍ਤਮ੍ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ; ਅਹਮ੍ ਆਦਿਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
ⅩⅧ ਅਹਮ੍ ਅਮਰਸ੍ਤਥਾਪਿ ਮ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਯਾਹਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਜੀਵਾਮਿ| ਆਮੇਨ੍| ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੋਃ ਪਰਲੋਕਸ੍ਯ ਚ ਕੁਞ੍ਜਿਕਾ ਮਮ ਹਸ੍ਤਗਤਾਃ|
ⅩⅨ ਅਤੋ ਯਦ੍ ਭਵਤਿ ਯੱਚੇਤਃ ਪਰੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਤ੍ਵਯਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਲਿਖ੍ਯਤਾਂ|
ⅩⅩ ਮਮ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਹਸ੍ਤੇ ਸ੍ਥਿਤਾ ਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾ ਯੇ ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼਼ਾਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਸ੍ਤੱਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯਮਿਦੰ ਤਾਃ ਸਪ੍ਤ ਤਾਰਾਃ ਸਪ੍ਤ ਸਮਿਤੀਨਾਂ ਦੂਤਾਃ ਸੁਵਰ੍ਣਮਯਾਃ ਸਪ੍ਤ ਦੀਪਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਸਪ੍ਤ ਸਮਿਤਯਃ ਸਨ੍ਤਿ|