ⅩⅥ
Ⅰ පවිත්‍රලෝකානාං කෘතේ යෝ(අ)ර්ථසංග්‍රහස්තමධි ගාලාතීයදේශස්‍ය සමාජා මයා යද් ආදිෂ්ටාස්තද් යුෂ්මාභිරපි ක්‍රියතාං|
Ⅱ මමාගමනකාලේ යද් අර්ථසංග්‍රහෝ න භවේත් තන්නිමිත්තං යුෂ්මාකමේකෛකේන ස්වසම්පදානුසාරාත් සඤ්චයං කෘත්වා සප්තාහස්‍ය ප්‍රථමදිවසේ ස්වසමීපේ කිඤ්චිත් නික්‍ෂිප්‍යතාං|
Ⅲ තතෝ මමාගමනසමයේ යූයං යානේව විශ්වාස්‍යා ඉති වේදිෂ්‍යථ තේභ්‍යෝ(අ)හං පත්‍රාණි දත්ත්වා යුෂ්මාකං තද්දානස්‍ය යිරූශාලමං නයනාර්ථං තාන් ප්‍රේෂයිෂ්‍යාමි|
Ⅳ කින්තු යදි තත්‍ර මමාපි ගමනම් උචිතං භවේත් තර්හි තේ මයා සහ යාස්‍යන්ති|
Ⅴ සාම්ප්‍රතං මාකිදනියාදේශමහං පර‍්‍ය්‍යටාමි තං පර‍්‍ය්‍යට්‍ය යුෂ්මත්සමීපම් ආගමිෂ්‍යාමි|
Ⅵ අනන්තරං කිං ජානාමි යුෂ්මත්සන්නිධිම් අවස්ථාස්‍යේ ශීතකාලමපි යාපයිෂ්‍යාමි ච පශ්චාත් මම යත් ස්ථානං ගන්තව්‍යං තත්‍රෛව යුෂ්මාභිරහං ප්‍රේරයිතව්‍යඃ|
Ⅶ යතෝ(අ)හං යාත්‍රාකාලේ ක්‍ෂණමාත්‍රං යුෂ්මාන් ද්‍රෂ්ටුං නේච්ඡාමි කින්තු ප්‍රභු ර‍්‍යද්‍යනුජානීයාත් තර්හි කිඤ්චිද් දීර්ඝකාලං යුෂ්මත්සමීපේ ප්‍රවස්තුම් ඉච්ඡාමි|
Ⅷ තථාපි නිස්තාරෝත්සවාත් පරං පඤ්චාශත්තමදිනං යාවද් ඉඵිෂපුර‍්‍ය්‍යාං ස්ථාස්‍යාමි|
Ⅸ යස්මාද් අත්‍ර කාර‍්‍ය්‍යසාධනාර්ථං මමාන්තිකේ බෘහද් ද්වාරං මුක්තං බහවෝ විපක්‍ෂා අපි විද්‍යන්තේ|
Ⅹ තිමථි ර‍්‍යදි යුෂ්මාකං සමීපම් ආගච්ඡේත් තර්හි යේන නිර්භයං යුෂ්මන්මධ්‍යේ වර්ත්තේත තත්‍ර යුෂ්මාභි ර්මනෝ නිධීයතාං යස්මාද් අහං යාදෘක් සෝ(අ)පි තාදෘක් ප්‍රභෝඃ කර්ම්මණේ යතතේ|
Ⅺ කෝ(අ)පි තං ප්‍රත්‍යනාදරං න කරෝතු කින්තු ස මමාන්තිකං යද් ආගන්තුං ශක්නුයාත් තදර්ථං යුෂ්මාභිඃ සකුශලං ප්‍රේෂ්‍යතාං| භ්‍රාතෘභිඃ සාර්ද්ධමහං තං ප්‍රතීක්‍ෂේ|
Ⅻ ආපල්ලුං භ්‍රාතරමධ්‍යහං නිවේදයාමි භ්‍රාතෘභිඃ සාකං සෝ(අ)පි යද් යුෂ්මාකං සමීපං ව්‍රජේත් තදර්ථං මයා ස පුනඃ පුනර‍්‍යාචිතඃ කින්ත්විදානීං ගමනං සර්ව්වථා තස්මෛ නාරෝචත, ඉතඃපරං සුසමයං ප්‍රාප්‍ය ස ගමිෂ්‍යති|
ⅩⅢ යූයං ජාගෘත විශ්වාසේ සුස්ථිරා භවත පෞරුෂං ප්‍රකාශයත බලවන්තෝ භවත|
ⅩⅣ යුෂ්මාභිඃ සර්ව්වාණි කර්ම්මාණි ප්‍රේම්නා නිෂ්පාද්‍යන්තාං|
ⅩⅤ හේ භ්‍රාතරඃ, අහං යුෂ්මාන් ඉදම් අභියාචේ ස්තිඵානස්‍ය පරිජනා ආඛායාදේශස්‍ය ප්‍රථමජාතඵලස්වරූපාඃ, පවිත්‍රලෝකානාං පරිචර‍්‍ය්‍යායෛ ච ත ආත්මනෝ න්‍යවේදයන් ඉති යුෂ්මාභි ර්ඥායතේ|
ⅩⅥ අතෝ යූයමපි තාදෘශලෝකානාම් අස්මත්සහායානාං ශ්‍රමකාරිණාඤ්ච සර්ව්වේෂාං වශ්‍යා භවත|
ⅩⅦ ස්තිඵානඃ ඵර්ත්තූනාත ආඛායිකශ්ච යද් අත්‍රාගමන් තේනාහම් ආනන්දාමි යතෝ යුෂ්මාභිර‍්‍යත් න්‍යූනිතං තත් තෛඃ සම්පූරිතං|
ⅩⅧ තෛ ර‍්‍යුෂ්මාකං මම ච මනාංස්‍යාප්‍යායිතානි| තස්මාත් තාදෘශා ලෝකා යුෂ්මාභිඃ සම්මන්තව්‍යාඃ|
ⅩⅨ යුෂ්මභ්‍යම් ආශියාදේශස්ථසමාජානාං නමස්කෘතිම් ආක්කිලප්‍රිස්කිල්ලයෝස්තන්මණ්ඩපස්ථසමිතේශ්ච බහුනමස්කෘතිං ප්‍රජානීත|
ⅩⅩ සර්ව්වේ භ්‍රාතරෝ යුෂ්මාන් නමස්කුර්ව්වන්තේ| යූයං පවිත්‍රචුම්බනේන මිථෝ නමත|
ⅩⅪ පෞලෝ(අ)හං ස්වකරලිඛිතං නමස්කෘතිං යුෂ්මාන් වේදයේ|
ⅩⅫ යදි කශ්චිද් යීශුඛ්‍රීෂ්ටේ න ප්‍රීයතේ තර්හි ස ශාපග්‍රස්තෝ භවේත් ප්‍රභුරායාති|
ⅩⅩⅢ අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යානුග්‍රහෝ යුෂ්මාන් ප්‍රති භූයාත්|
ⅩⅩⅣ ඛ්‍රීෂ්ටං යීශුම් ආශ්‍රිතාන් යුෂ්මාන් ප්‍රති මම ප්‍රේම තිෂ්ඨතු| ඉති||