2 කරින්ථිනඃ පත්‍රං
Ⅰ ඊශ්වරස්‍යේච්ඡයා යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රේරිතඃ පෞලස්තිමථිර්භ්‍රාතා ච ද්වාවේතෞ කරින්ථනගරස්ථායෛ ඊශ්වරීයසමිතය ආඛායාදේශස්ථේභ්‍යඃ සර්ව්වේභ්‍යඃ පවිත්‍රලෝකේභ්‍යශ්ච පත්‍රං ලිඛතඃ|
Ⅱ අස්මාකං තාතස්‍යේශ්වරස්‍ය ප්‍රභෝර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය චානුග්‍රහඃ ශාන්තිශ්ච යුෂ්මාසු වර්ත්තතාං|
Ⅲ කෘපාලුඃ පිතා සර්ව්වසාන්ත්වනාකාරීශ්වරශ්ච යෝ(අ)ස්මත්ප්‍රභෝර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය තාත ඊශ්වරඃ ස ධන්‍යෝ භවතු|
Ⅳ යතෝ වයම් ඊශ්වරාත් සාන්ත්වනාං ප්‍රාප්‍ය තයා සාන්ත්වනයා යත් සර්ව්වවිධක්ලිෂ්ටාන් ලෝකාන් සාන්ත්වයිතුං ශක්නුයාම තදර්ථං සෝ(අ)ස්මාකං සර්ව්වක්ලේශසමයේ(අ)ස්මාන් සාන්ත්වයති|
Ⅴ යතඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ක්ලේශා යද්වද් බාහුල්‍යේනාස්මාසු වර්ත්තන්තේ තද්වද් වයං ඛ්‍රීෂ්ටේන බහුසාන්ත්වනාඪ්‍යා අපි භවාමඃ|
Ⅵ වයං යදි ක්ලිශ්‍යාමහේ තර්හි යුෂ්මාකං සාන්ත්වනාපරිත්‍රාණයෝඃ කෘතේ ක්ලිශ්‍යාමහේ යතෝ(අ)ස්මාභි ර‍්‍යාදෘශානි දුඃඛානි සහ්‍යන්තේ යුෂ්මාකං තාදෘශදුඃඛානාං සහනේන තෞ සාධයිෂ්‍යේතේ ඉත්‍යස්මින් යුෂ්මානධි මම දෘඪා ප්‍රත්‍යාශා භවති|
Ⅶ යදි වා වයං සාන්ත්වනාං ලභාමහේ තර්හි යුෂ්මාකං සාන්ත්වනාපරිත්‍රාණයෝඃ කෘතේ තාමපි ලභාමහේ| යතෝ යූයං යාදෘග් දුඃඛානාං භාගිනෝ(අ)භවත තාදෘක් සාන්ත්වනායා අපි භාගිනෝ භවිෂ්‍යථේති වයං ජානීමඃ|
Ⅷ හේ භ්‍රාතරඃ, ආශියාදේශේ යඃ ක්ලේශෝ(අ)ස්මාන් ආක්‍රාම්‍යත් තං යූයං යද් අනවගතාස්තිෂ්ඨත තන්මයා භද්‍රං න මන්‍යතේ| තේනාතිශක්තික්ලේශේන වයමතීව පීඩිතාස්තස්මාත් ජීවනරක්‍ෂණේ නිරුපායා ජාතාශ්ච,
Ⅸ අතෝ වයං ස්වේෂු න විශ්වස්‍ය මෘතලෝකානාම් උත්ථාපයිතරීශ්වරේ යද් විශ්වාසං කුර්ම්මස්තදර්ථම් අස්මාභිඃ ප්‍රාණදණ්ඩෝ භෝක්තව්‍ය ඉති ස්වමනසි නිශ්චිතං|
Ⅹ ඒතාදෘශභයඞ්කරාත් මෘත්‍යෝ ර‍්‍යෝ (අ)ස්මාන් අත්‍රායතේදානීමපි ත්‍රායතේ ස ඉතඃ පරමප්‍යස්මාන් ත්‍රාස්‍යතේ (අ)ස්මාකම් ඒතාදෘශී ප්‍රත්‍යාශා විද්‍යතේ|
Ⅺ ඒතදර්ථමස්මත්කෘතේ ප්‍රාර්ථනයා වයං යුෂ්මාභිරුපකර්ත්තව්‍යාස්තථා කෘතේ බහුභි ර‍්‍යාචිතෝ යෝ(අ)නුග්‍රහෝ(අ)ස්මාසු වර්ත්තිෂ්‍යතේ තත්කෘතේ බහුභිරීශ්වරස්‍ය ධන්‍යවාදෝ(අ)පි කාරිෂ්‍යතේ|
Ⅻ අපරඤ්ච සංසාරමධ්‍යේ විශේෂතෝ යුෂ්මන්මධ්‍යේ වයං සාංසාරික්‍යා ධියා නහි කින්ත්වීශ්වරස්‍යානුග්‍රහේණාකුටිලතාම් ඊශ්වරීයසාරල්‍යඤ්චාචරිතවන්තෝ(අ)ත්‍රාස්මාකං මනෝ යත් ප්‍රමාණං දදාති තේන වයං ශ්ලාඝාමහේ|
ⅩⅢ යුෂ්මාභි ර‍්‍යද් යත් පඨ්‍යතේ ගෘහ්‍යතේ ච තදන්‍යත් කිමපි යුෂ්මභ්‍යම් අස්මාභි ර්න ලිඛ්‍යතේ තච්චාන්තං යාවද් යුෂ්මාභි ර්ග්‍රහීෂ්‍යත ඉත්‍යස්මාකම් ආශා|
ⅩⅣ යූයමිතඃ පූර්ව්වමප්‍යස්මාන් අංශතෝ ගෘහීතවන්තඃ, යතඃ ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දිනේ යද්වද් යුෂ්මාස්වස්මාකං ශ්ලාඝා තද්වද් අස්මාසු යුෂ්මාකමපි ශ්ලාඝා භවිෂ්‍යති|
ⅩⅤ අපරං යූයං යද් ද්විතීයං වරං ලභධ්වේ තදර්ථමිතඃ පූර්ව්වං තයා ප්‍රත්‍යාශයා යුෂ්මත්සමීපං ගමිෂ්‍යාමි
ⅩⅥ යුෂ්මද්දේශේන මාකිදනියාදේශං ව්‍රජිත්වා පුනස්තස්මාත් මාකිදනියාදේශාත් යුෂ්මත්සමීපම් ඒත්‍ය යුෂ්මාභි ර‍්‍යිහූදාදේශං ප්‍රේෂයිෂ්‍යේ චේති මම වාඤ්ඡාසීත්|
ⅩⅦ ඒතාදෘශී මන්ත්‍රණා මයා කිං චාඤ්චල්‍යේන කෘතා? යද් යද් අහං මන්ත්‍රයේ තත් කිං විෂයිලෝකඉව මන්ත්‍රයාණ ආදෞ ස්වීකෘත්‍ය පශ්චාද් අස්වීකුර්ව්වේ?
ⅩⅧ යුෂ්මාන් ප්‍රති මයා කථිතානි වාක්‍යාන්‍යග්‍රේ ස්වීකෘතානි ශේෂේ(අ)ස්වීකෘතානි නාභවන් ඒතේනේශ්වරස්‍ය විශ්වස්තතා ප්‍රකාශතේ|
ⅩⅨ මයා සිල්වානේන තිමථිනා චේශ්වරස්‍ය පුත්‍රෝ යෝ යීශුඛ්‍රීෂ්ටෝ යුෂ්මන්මධ්‍යේ ඝෝෂිතඃ ස තේන ස්වීකෘතඃ පුනරස්වීකෘතශ්ච තන්නහි කින්තු ස තස්‍ය ස්වීකාරස්වරූපඒව|
ⅩⅩ ඊශ්වරස්‍ය මහිමා යද් අස්මාභිඃ ප්‍රකාශේත තදර්ථම් ඊශ්වරේණ යද් යත් ප්‍රතිඥාතං තත්සර්ව්වං ඛ්‍රීෂ්ටේන ස්වීකෘතං සත්‍යීභූතඤ්ච|
ⅩⅪ යුෂ්මාන් අස්මාංශ්චාභිෂිච්‍ය යඃ ඛ්‍රීෂ්ටේ ස්ථාස්නූන් කරෝති ස ඊශ්වර ඒව|
ⅩⅫ ස චාස්මාන් මුද්‍රාඞ්කිතාන් අකාර්ෂීත් සත්‍යාඞ්කාරස්‍ය පණඛරූපම් ආත්මානං අස්මාකම් අන්තඃකරණේෂු නිරක්‍ෂිපච්ච|
ⅩⅩⅢ අපරං යුෂ්මාසු කරුණාං කුර්ව්වන් අහම් ඒතාවත්කාලං යාවත් කරින්ථනගරං න ගතවාන් ඉති සත්‍යමේතස්මින් ඊශ්වරං සාක්‍ෂිණං කෘත්වා මයා ස්වප්‍රාණානාං ශපථඃ ක්‍රියතේ|
ⅩⅩⅣ වයං යුෂ්මාකං විශ්වාසස්‍ය නියන්තාරෝ න භවාමඃ කින්තු යුෂ්මාකම් ආනන්දස්‍ය සහායා භවාමඃ, යස්මාද් විශ්වාසේ යුෂ්මාකං ස්ථිති ර්භවති|