Ⅰ අපරඤ්චාහං පුනඃ ශෝකාය යුෂ්මත්සන්නිධිං න ගමිෂ්‍යාමීති මනසි නිරචෛෂං|
Ⅱ යස්මාද් අහං යදි යුෂ්මාන් ශෝකයුක්තාන් කරෝමි තර්හි මයා යඃ ශෝකයුක්තීකෘතස්තං විනා කේනාපරේණාහං හර්ෂයිෂ්‍යේ?
Ⅲ මම යෝ හර්ෂඃ ස යුෂ්මාකං සර්ව්වේෂාං හර්ෂ ඒවේති නිශ්චිතං මයාබෝධි; අතඒව යෛරහං හර්ෂයිතව්‍යස්තෛ ර්මදුපස්ථිතිසමයේ යන්මම ශෝකෝ න ජායේත තදර්ථමේව යුෂ්මභ්‍යම් ඒතාදෘශං පත්‍රං මයා ලිඛිතං|
Ⅳ වස්තුතස්තු බහුක්ලේශස්‍ය මනඃපීඩායාශ්ච සමයේ(අ)හං බහ්වශ්‍රුපාතේන පත්‍රමේකං ලිඛිතවාන් යුෂ්මාකං ශෝකාර්ථං තන්නහි කින්තු යුෂ්මාසු මදීයප්‍රේමබාහුල්‍යස්‍ය ඥාපනාර්ථං|
Ⅴ යේනාහං ශෝකයුක්තීකෘතස්තේන කේවලමහං ශෝකයුක්තීකෘතස්තන්නහි කින්ත්වංශතෝ යූයං සර්ව්වේ(අ)පි යතෝ(අ)හමත්‍ර කස්මිංශ්චිද් දෝෂමාරෝපයිතුං නේච්ඡාමි|
Ⅵ බහූනාං යත් තර්ජ්ජනං තේන ජනේනාලම්භි තත් තදර්ථං ප්‍රචුරං|
Ⅶ අතඃ ස දුඃඛසාගරේ යන්න නිමජ්ජති තදර්ථං යුෂ්මාභිඃ ස ක්‍ෂන්තව්‍යඃ සාන්ත්වයිතව්‍යශ්ච|
Ⅷ ඉති හේතෝඃ ප්‍රර්ථයේ(අ)හං යුෂ්මාභිස්තස්මින් දයා ක්‍රියතාං|
Ⅸ යූයං සර්ව්වකර්ම්මණි මමාදේශං ගෘහ්ලීථ න වේති පරීක්‍ෂිතුම් අහං යුෂ්මාන් ප්‍රති ලිඛිතවාන්|
Ⅹ යස්‍ය යෝ දෝෂෝ යුෂ්මාභිඃ ක්‍ෂම්‍යතේ තස්‍ය ස දෝෂෝ මයාපි ක්‍ෂම්‍යතේ යශ්ච දෝෂෝ මයා ක්‍ෂම්‍යතේ ස යුෂ්මාකං කෘතේ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සාක්‍ෂාත් ක්‍ෂම්‍යතේ|
Ⅺ ශයතානඃ කල්පනාස්මාභිරඥාතා නහි, අතෝ වයං යත් තේන න වඤ්ච්‍යාමහේ තදර්ථම් අස්මාභිඃ සාවධානෛ ර්භවිතව්‍යං|
Ⅻ අපරඤ්ච ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සුසංවාදඝෝෂණාර්ථං මයි ත්‍රෝයානගරමාගතේ ප්‍රභෝඃ කර්ම්මණේ ච මදර්ථං ද්වාරේ මුක්තේ
ⅩⅢ සත්‍යපි ස්වභ්‍රාතුස්තීතස්‍යාවිද්‍යමානත්වාත් මදීයාත්මනඃ කාපි ශාන්ති ර්න බභූව, තස්මාද් අහං තාන් විසර්ජ්ජනං යාචිත්වා මාකිදනියාදේශං ගන්තුං ප්‍රස්ථානම් අකරවං|
ⅩⅣ ය ඊශ්වරඃ සර්ව්වදා ඛ්‍රීෂ්ටේනාස්මාන් ජයිනඃ කරෝති සර්ව්වත්‍ර චාස්මාභිස්තදීයඥානස්‍ය ගන්ධං ප්‍රකාශයති ස ධන්‍යඃ|
ⅩⅤ යස්මාද් යේ ත්‍රාණං ලප්ස්‍යන්තේ යේ ච විනාශං ගමිෂ්‍යන්ති තාන් ප්‍රති වයම් ඊශ්වරේණ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සෞගන්ධ්‍යං භවාමඃ|
ⅩⅥ වයම් ඒකේෂාං මෘත්‍යවේ මෘත්‍යුගන්ධා අපරේෂාඤ්ච ජීවනාය ජීවනගන්ධා භවාමඃ, කින්ත්වේතාදෘශකර්ම්මසාධනේ කඃ සමර්ථෝ(අ)ස්ති?
ⅩⅦ අන්‍යේ බහවෝ ලෝකා යද්වද් ඊශ්වරස්‍ය වාක්‍යං මෘෂාශික්‍ෂයා මිශ්‍රයන්ති වයං තද්වත් තන්න මිශ්‍රයන්තඃ සරලභාවේනේශ්වරස්‍ය සාක්‍ෂාද් ඊශ්වරස්‍යාදේශාත් ඛ්‍රීෂ්ටේන කථාං භාෂාමහේ|