Ⅰ හේ භ්‍රාතරඃ, යුෂ්මන්මධ්‍යේ (අ)ස්මාකං ප්‍රවේශෝ නිෂ්ඵලෝ න ජාත ඉති යූයං ස්වයං ජානීථ|
Ⅱ අපරං යුෂ්මාභි ර‍්‍යථාශ්‍රාවි තථා පූර්ව්වං ඵිලිපීනගරේ ක්ලිෂ්ටා නින්දිතාශ්ච සන්තෝ(අ)පි වයම් ඊශ්වරාද් උත්සාහං ලබ්ධ්වා බහුයත්නේන යුෂ්මාන් ඊශ්වරස්‍ය සුසංවාදම් අබෝධයාම|
Ⅲ යතෝ(අ)ස්මාකම් ආදේශෝ භ්‍රාන්තේරශුචිභාවාද් වෝත්පන්නඃ ප්‍රවඤ්චනායුක්තෝ වා න භවති|
Ⅳ කින්ත්වීශ්වරේණාස්මාන් පරීක්‍ෂ්‍ය විශ්වසනීයාන් මත්ත්වා ච යද්වත් සුසංවාදෝ(අ)ස්මාසු සමාර්ප්‍යත තද්වද් වයං මානවේභ්‍යෝ න රුරෝචිෂමාණාඃ කින්ත්වස්මදන්තඃකරණානාං පරීක්‍ෂකායේශ්වරාය රුරෝචිෂමාණා භාෂාමහේ|
Ⅴ වයං කදාපි ස්තුතිවාදිනෝ නාභවාමේති යූයං ජානීථ කදාපි ඡලවස්ත්‍රේණ ලෝභං නාච්ඡාදයාමේත්‍යස්මින් ඊශ්වරඃ සාක්‍ෂී විද්‍යතේ|
Ⅵ වයං ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රේරිතා ඉව ගෞරවාන්විතා භවිතුම් අශක්‍ෂ්‍යාම කින්තු යුෂ්මත්තඃ පරස්මාද් වා කස්මාදපි මානවාද් ගෞරවං න ලිප්සමානා යුෂ්මන්මධ්‍යේ මෘදුභාවා භූත්වාවර්ත්තාමහි|
Ⅶ යථා කාචින්මාතා ස්වකීයශිශූන් පාලයති තථා වයමපි යුෂ්මාන් කාඞ්ක්‍ෂමාණා
Ⅷ යුෂ්මභ්‍යං කේවලම් ඊශ්වරස්‍ය සුසංවාදං තන්නහි කින්තු ස්වකීයප්‍රාණාන් අපි දාතුං මනෝභිරභ්‍යලෂාම, යතෝ යූයම් අස්මාකං ස්නේහපාත්‍රාණ්‍යභවත|
Ⅸ හේ භ්‍රාතරඃ, අස්මාකං ශ්‍රමඃ ක්ලේेශශ්ච යුෂ්මාභිඃ ස්මර‍්‍ය්‍යතේ යුෂ්මාකං කෝ(අ)පි යද් භාරග්‍රස්තෝ න භවේත් තදර්ථං වයං දිවානිශං පරිශ්‍රාම්‍යන්තෝ යුෂ්මන්මධ්‍ය ඊශ්වරස්‍ය සුසංවාදමඝෝෂයාම|
Ⅹ අපරඤ්ච විශ්වාසිනෝ යුෂ්මාන් ප්‍රති වයං කීදෘක් පවිත්‍රත්වයථාර්ථත්වනිර්දෝෂත්වාචාරිණෝ(අ)භවාමේත්‍යස්මින් ඊශ්වරෝ යූයඤ්ච සාක්‍ෂිණ ආධ්වේ|
Ⅺ අපරඤ්ච යද්වත් පිතා ස්වබාලකාන් තද්වද් වයං යුෂ්මාකම් ඒකෛකං ජනම් උපදිෂ්ටවන්තඃ සාන්ත්විතවන්තශ්ච,
Ⅻ ය ඊශ්වරඃ ස්වීයරාජ්‍යාය විභවාය ච යුෂ්මාන් ආහූතවාන් තදුපයුක්තාචරණාය යුෂ්මාන් ප්‍රවර්ත්තිතවන්තශ්චේති යූයං ජානීථ|
ⅩⅢ යස්මින් සමයේ යූයම් අස්මාකං මුඛාද් ඊශ්වරේණ ප්‍රතිශ්‍රුතං වාක්‍යම් අලභධ්වං තස්මින් සමයේ තත් මානුෂාණාං වාක්‍යං න මත්ත්වේශ්වරස්‍ය වාක්‍යං මත්ත්වා ගෘහීතවන්ත ඉති කාරණාද් වයං නිරන්තරම් ඊශ්වරං ධන්‍යං වදාමඃ, යතස්තද් ඊශ්වරස්‍ය වාක්‍යම් ඉති සත්‍යං විශ්වාසිනාං යුෂ්මාකං මධ්‍යේ තස්‍ය ගුණඃ ප්‍රකාශතේ ච|
ⅩⅣ හේ භ්‍රාතරඃ, ඛ්‍රීෂ්ටාශ්‍රිතවත්‍ය ඊශ්වරස්‍ය යාඃ සමිත්‍යෝ යිහූදාදේශේ සන්ති යූයං තාසාම් අනුකාරිණෝ(අ)භවත, තද්භුක්තා ලෝකාශ්ච යද්වද් යිහූදිලෝකේභ්‍යස්තද්වද් යූයමපි ස්වජාතීයලෝකේභ්‍යෝ දුඃඛම් අලභධ්වං|
ⅩⅤ තේ යිහූදීයාඃ ප්‍රභුං යීශුං භවිෂ්‍යද්වාදිනශ්ච හතවන්තෝ (අ)ස්මාන් දූරීකෘතවන්තශ්ච, ත ඊශ්වරාය න රෝචන්තේ සර්ව්වේෂාං මානවානාං විපක්‍ෂා භවන්ති ච;
ⅩⅥ අපරං භින්නජාතීයලෝකානාං පරිත්‍රාණාර්ථං තේෂාං මධ්‍යේ සුසංවාදඝෝෂණාද් අස්මාන් ප්‍රතිෂේධන්ති චේත්ථං ස්වීයපාපානාං පරිමාණම් උත්තරෝත්තරං පූරයන්ති, කින්තු තේෂාම් අන්තකාරී ක්‍රෝධස්තාන් උපක්‍රමතේ|
ⅩⅦ හේ භ්‍රාතරඃ මනසා නහි කින්තු වදනේන කියත්කාලං යුෂ්මත්තෝ (අ)ස්මාකං විච්ඡේදේ ජාතේ වයං යුෂ්මාකං මුඛානි ද්‍රෂ්ටුම් අත්‍යාකාඞ්ක්‍ෂයා බහු යතිතවන්තඃ|
ⅩⅧ ද්විරේකකෘත්වෝ වා යුෂ්මත්සමීපගමනායාස්මාකං විශේෂතඃ පෞලස්‍ය මමාභිලාෂෝ(අ)භවත් කින්තු ශයතානෝ (අ)ස්මාන් නිවාරිතවාන්|
ⅩⅨ යතෝ(අ)ස්මාකං කා ප්‍රත්‍යාශා කෝ වානන්දඃ කිං වා ශ්ලාඝ්‍යකිරීටං? අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යාගමනකාලේ තත්සම්මුඛස්ථා යූයං කිං තන්න භවිෂ්‍යථ?
ⅩⅩ යූයම් ඒවාස්මාකං ගෞරවානන්දස්වරූපා භවථ|