Ⅰ අතෝ(අ)හං යදා සන්දේහං පුනඃ සෝඪුං නාශක්නුවං තදානීම් ආථීනීනගර ඒකාකී ස්ථාතුං නිශ්චිත්‍ය
Ⅱ ස්වභ්‍රාතරං ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සුසංවාදේ සහකාරිණඤ්චේශ්වරස්‍ය පරිචාරකං තීමථියං යුෂ්මත්සමීපම් අප්‍රේෂයං|
Ⅲ වර්ත්තමානෛඃ ක්ලේශෛඃ කස්‍යාපි චාඤ්චල්‍යං යථා න ජායතේ තථා තේ ත්වයා ස්ථිරීක්‍රියන්තාං ස්වකීයධර්ම්මමධි සමාශ්වාස්‍යන්තාඤ්චේති තම් ආදිශං|
Ⅳ වයමේතාදෘශේ ක්ලේेශේ නියුක්තා ආස්මහ ඉති යූයං ස්වයං ජානීථ, යතෝ(අ)ස්මාකං දුර්ගති ර්භවිෂ්‍යතීති වයං යුෂ්මාකං සමීපේ ස්ථිතිකාලේ(අ)පි යුෂ්මාන් අබෝධයාම, තාදෘශමේව චාභවත් තදපි ජානීථ|
Ⅴ තස්මාත් පරීක්‍ෂකේණ යුෂ්මාසු පරීක්‍ෂිතේෂ්වස්මාකං පරිශ්‍රමෝ විඵලෝ භවිෂ්‍යතීති භයං සෝඪුං යදාහං නාශක්නුවං තදා යුෂ්මාකං විශ්වාසස්‍ය තත්ත්වාවධාරණාය තම් අප්‍රේෂයං|
Ⅵ කින්ත්වධුනා තීමථියෝ යුෂ්මත්සමීපාද් අස්මත්සන්නිධිම් ආගත්‍ය යුෂ්මාකං විශ්වාසප්‍රේමණී අධ්‍යස්මාන් සුවාර්ත්තාං ඥාපිතවාන් වයඤ්ච යථා යුෂ්මාන් ස්මරාමස්තථා යූයමප්‍යස්මාන් සර්ව්වදා ප්‍රණයේන ස්මරථ ද්‍රෂ්ටුම් ආකාඞ්ක්‍ෂධ්වේ චේති කථිතවාන්|
Ⅶ හේ භ්‍රාතරඃ, වාර්ත්තාමිමාං ප්‍රාප්‍ය යුෂ්මානධි විශේෂතෝ යුෂ්මාකං ක්ලේශදුඃඛාන්‍යධි යුෂ්මාකං විශ්වාසාද් අස්මාකං සාන්ත්වනාජායත;
Ⅷ යතෝ යූයං යදි ප්‍රභාවවතිෂ්ඨථ තර්හ්‍යනේන වයම් අධුනා ජීවාමඃ|
Ⅸ වයඤ්චාස්මදීයේශ්වරස්‍ය සාක්‍ෂාද් යුෂ්මත්තෝ ජාතේන යේනානන්දේන ප්‍රඵුල්ලා භවාමස්තස්‍ය කෘත්ස්නස්‍යානන්දස්‍ය යෝග්‍යරූපේණේශ්වරං ධන්‍යං වදිතුං කථං ශක්‍ෂ්‍යාමඃ?
Ⅹ වයං යේන යුෂ්මාකං වදනානි ද්‍රෂ්ටුං යුෂ්මාකං විශ්වාසේ යද් අසිද්ධං විද්‍යතේ තත් සිද්ධීකර්ත්තුඤ්ච ශක්‍ෂ්‍යාමස්තාදෘශං වරං දිවානිශං ප්‍රාර්ථයාමහේ|
Ⅺ අස්මාකං තාතේනේශ්වරේණ ප්‍රභුනා යීශුඛ්‍රීෂ්ටේන ච යුෂ්මත්සමීපගමනායාස්මාකං පන්ථා සුගමඃ ක්‍රියතාං|
Ⅻ පරස්පරං සර්ව්වාංශ්ච ප්‍රති යුෂ්මාකං ප්‍රේම යුෂ්මාන් ප්‍රති චාස්මාකං ප්‍රේම ප්‍රභුනා වර්ද්ධ්‍යතාං බහුඵලං ක්‍රියතාඤ්ච|
ⅩⅢ අපරමස්මාකං ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටඃ ස්වකීයෛඃ සර්ව්වෛඃ පවිත්‍රලෝකෛඃ සාර්ද්ධං යදාගමිෂ්‍යති තදා යූයං යථාස්මාකං තාතස්‍යේශ්වරස්‍ය සම්මුඛේ පවිත්‍රතයා නිර්දෝෂා භවිෂ්‍යථ තථා යුෂ්මාකං මනාංසි ස්ථිරීක්‍රියන්තාං|