Ⅰ හේ භ්‍රාතරඃ, යුෂ්මාභිඃ කීදෘග් ආචරිතව්‍යං ඊශ්වරාය රෝචිතව්‍යඤ්ච තදධ්‍යස්මත්තෝ යා ශික්‍ෂා ලබ්ධා තදනුසාරාත් පුනරතිශයං යත්නඃ ක්‍රියතාමිති වයං ප්‍රභුයීශුනා යුෂ්මාන් විනීයාදිශාමඃ|
Ⅱ යතෝ වයං ප්‍රභුයීශුනා කීදෘශීරාඥා යුෂ්මාසු සමර්පිතවන්තස්තද් යූයං ජානීථ|
Ⅲ ඊශ්වරස්‍යායම් අභිලාෂෝ යද් යුෂ්මාකං පවිත්‍රතා භවේත්, යූයං ව්‍යභිචාරාද් දූරේ තිෂ්ඨත|
Ⅳ යුෂ්මාකම් ඒකෛකෝ ජනඃ ස්වකීයං ප්‍රාණාධාරං පවිත්‍රං මාන්‍යඤ්ච රක්‍ෂතු,
Ⅴ යේ ච භින්නජාතීයා ලෝකා ඊශ්වරං න ජානන්ති ත ඉව තත් කාමාභිලාෂස්‍යාධීනං න කරෝතු|
Ⅵ ඒතස්මින් විෂයේ කෝ(අ)ප්‍යත්‍යාචාරී භූත්වා ස්වභ්‍රාතරං න වඤ්චයතු යතෝ(අ)ස්මාභිඃ පූර්ව්වං යථෝක්තං ප්‍රමාණීකෘතඤ්ච තථෛව ප්‍රභුරේතාදෘශානාං කර්ම්මණාං සමුචිතං ඵලං දාස්‍යති|
Ⅶ යස්මාද් ඊශ්වරෝ(අ)ස්මාන් අශුචිතායෛ නාහූතවාන් කින්තු පවිත්‍රත්වායෛවාහූතවාන්|
Ⅷ අතෝ හේතෝ ර‍්‍යඃ කශ්චිද් වාක්‍යමේතන්න ගෘහ්ලාති ස මනුෂ්‍යම් අවජානාතීති නහි යේන ස්වකීයාත්මා යුෂ්මදන්තරේ සමර්පිතස්තම් ඊශ්වරම් ඒවාවජානාති|
Ⅸ භ්‍රාතෘෂු ප්‍රේමකරණමධි යුෂ්මාන් ප්‍රති මම ලිඛනං නිෂ්ප්‍රයෝජනං යතෝ යූයං පරස්පරං ප්‍රේමකරණායේශ්වරශික්‍ෂිතා ලෝකා ආධ්වේ|
Ⅹ කෘත්ස්නේ මාකිදනියාදේශේ ච යාවන්තෝ භ්‍රාතරඃ සන්ති තාන් සර්ව්වාන් ප්‍රති යුෂ්මාභිස්තත් ප්‍රේම ප්‍රකාශ්‍යතේ තථාපි හේ භ්‍රාතරඃ, වයං යුෂ්මාන් විනයාමහේ යූයං පුන ර්බහුතරං ප්‍රේම ප්‍රකාශයත|
Ⅺ අපරං යේ බහිඃස්ථිතාස්තේෂාං දෘෂ්ටිගෝචරේ යුෂ්මාකම් ආචරණං යත් මනෝරම්‍යං භවේත් කස්‍යාපි වස්තුනශ්චාභාවෝ යුෂ්මාකං යන්න භවේත්,
Ⅻ ඒතදර්ථං යූයම් අස්මත්තෝ යාදෘශම් ආදේශං ප්‍රාප්තවන්තස්තාදෘශං නිර්විරෝධාචාරං කර්ත්තුං ස්වස්වකර්ම්මණි මනාංමි නිධාතුං නිජකරෛශ්ච කාර‍්‍ය්‍යං සාධයිතුං යතධ්වං|
ⅩⅢ හේ භ්‍රාතරඃ නිරාශා අන්‍යේ ලෝකා ඉව යූයං යන්න ශෝචේධ්වං තදර්ථං මහානිද්‍රාගතාන් ලෝකානධි යුෂ්මාකම් අඥානතා මයා නාභිලෂ්‍යතේ|
ⅩⅣ යීශු ර්මෘතවාන් පුනරුථිතවාංශ්චේති යදි වයං විශ්වාසමස්තර්හි යීශුම් ආශ්‍රිතාන් මහානිද්‍රාප්‍රාප්තාන් ලෝකානපීශ්වරෝ(අ)වශ්‍යං තේන සාර්ද්ධම් ආනේෂ්‍යති|
ⅩⅤ යතෝ(අ)හං ප්‍රභෝ ර්වාක්‍යේන යුෂ්මාන් ඉදං ඥාපයාමි; අස්මාකං මධ්‍යේ යේ ජනාඃ ප්‍රභෝරාගමනං යාවත් ජීවන්තෝ(අ)වශේක්‍ෂ්‍යන්තේ තේ මහානිද්‍රිතානාම් අග්‍රගාමිනෝන න භවිෂ්‍යන්ති;
ⅩⅥ යතඃ ප්‍රභුඃ සිංහනාදේන ප්‍රධානස්වර්ගදූතස්‍යෝච්චෛඃ ශබ්දේනේශ්වරීයතූරීවාද්‍යේන ච ස්වයං ස්වර්ගාද් අවරෝක්‍ෂ්‍යති තේන ඛ්‍රීෂ්ටාශ්‍රිතා මෘතලෝකාඃ ප්‍රථමම් උත්ථාස්‍යාන්ති|
ⅩⅦ අපරම් අස්මාකං මධ්‍යේ යේ ජීවන්තෝ(අ)වශේක්‍ෂ්‍යන්තේ ත ආකාශේ ප්‍රභෝඃ සාක්‍ෂාත්කරණාර්ථං තෛඃ සාර්ද්ධං මේඝවාහනේන හරිෂ්‍යන්තේ; ඉත්ථඤ්ච වයං සර්ව්වදා ප්‍රභුනා සාර්ද්ධං ස්ථාස්‍යාමඃ|
ⅩⅧ අතෝ යූයම් ඒතාභිඃ කථාභිඃ පරස්පරං සාන්ත්වයත|