Ⅰ හේ භ්‍රාතරඃ, කාලාන් සමයාංශ්චාධි යුෂ්මාන් ප්‍රති මම ලිඛනං නිෂ්ප්‍රයෝජනං,
Ⅱ යතෝ රාත්‍රෞ යාදෘක් තස්කරස්තාදෘක් ප්‍රභෝ ර්දිනම් උපස්ථාස්‍යතීති යූයං ස්වයමේව සම්‍යග් ජානීථ|
Ⅲ ශාන්ති ර්නිර්ව්වින්ඝත්වඤ්ච විද්‍යත ඉති යදා මානවා වදිෂ්‍යන්ති තදා ප්‍රසවවේදනා යද්වද් ගර්බ්භිනීම් උපතිෂ්ඨති තද්වද් අකස්මාද් විනාශස්තාන් උපස්ථාස්‍යති තෛරුද්ධාරෝ න ලප්ස්‍යතේ|
Ⅳ කින්තු හේ භ්‍රාතරඃ, යූයම් අන්ධකාරේණාවෘතා න භවථ තස්මාත් තද්දිනං තස්කර ඉව යුෂ්මාන් න ප්‍රාප්ස්‍යති|
Ⅴ සර්ව්වේ යූයං දීප්තේඃ සන්තානා දිවායාශ්ච සන්තානා භවථ වයං නිශාවංශාස්තිමිරවංශා වා න භවාමඃ|
Ⅵ අතෝ (අ)පරේ යථා නිද්‍රාගතාඃ සන්ති තද්වද් අස්මාභි ර්න භවිතව්‍යං කින්තු ජාගරිතව්‍යං සචේතනෛශ්ච භවිතව්‍යං|
Ⅶ යේ නිද්‍රාන්ති තේ නිශායාමේව නිද්‍රාන්ති තේ ච මත්තා භවන්ති තේ රජන්‍යාමේව මත්තා භවන්ති|
Ⅷ කින්තු වයං දිවසස්‍ය වංශා භවාමඃ; අතෝ (අ)ස්මාභි ර්වක්‍ෂසි ප්‍රත්‍යයප්‍රේමරූපං කවචං ශිරසි ච පරිත්‍රාණාශාරූපං ශිරස්ත්‍රං පරිධාය සචේතනෛ ර්භවිතව්‍යං|
Ⅸ යත ඊශ්වරෝ(අ)ස්මාන් ක්‍රෝධේ න නියුජ්‍යාස්මාකං ප්‍රභුනා යීශුඛ්‍රීෂ්ටේන පරිත්‍රාණස්‍යාධිකාරේ නියුुක්තවාන්,
Ⅹ ජාග්‍රතෝ නිද්‍රාගතා වා වයං යත් තේන ප්‍රභුනා සහ ජීවාමස්තදර්ථං සෝ(අ)ස්මාකං කෘතේ ප්‍රාණාන් ත්‍යක්තවාන්|
Ⅺ අතඒව යූයං යද්වත් කුරුථ තද්වත් පරස්පරං සාන්ත්වයත සුස්ථිරීකුරුධ්වඤ්ච|
Ⅻ හේ භ්‍රාතරඃ, යුෂ්මාකං මධ්‍යේ යේ ජනාඃ පරිශ්‍රමං කුර්ව්වන්ති ප්‍රභෝ ර්නාම්නා යුෂ්මාන් අධිතිෂ්ඨන්ත්‍යුපදිශන්ති ච තාන් යූයං සම්මන්‍යධ්වං|
ⅩⅢ ස්වකර්ම්මහේතුනා ච ප්‍රේම්නා තාන් අතීවාදෘයධ්වමිති මම ප්‍රාර්ථනා, යූයං පරස්පරං නිර්ව්විරෝධා භවත|
ⅩⅣ හේ භ්‍රාතරඃ, යුෂ්මාන් විනයාමහේ යූයම් අවිහිතාචාරිණෝ ලෝකාන් භර්ත්සයධ්වං, ක්‍ෂුද්‍රමනසඃ සාන්ත්වයත, දුර්බ්බලාන් උපකුරුත, සර්ව්වාන් ප්‍රති සහිෂ්ණවෝ භවත ච|
ⅩⅤ අපරං කමපි ප්‍රත්‍යනිෂ්ටස්‍ය ඵලම් අනිෂ්ටං කේනාපි යන්න ක්‍රියේත තදර්ථං සාවධානා භවත, කින්තු පරස්පරං සර්ව්වාන් මානවාංශ්ච ප්‍රති නිත්‍යං හිතාචාරිණෝ භවත|
ⅩⅥ සර්ව්වදානන්දත|
ⅩⅦ නිරන්තරං ප්‍රාර්ථනාං කුරුධ්වං|
ⅩⅧ සර්ව්වවිෂයේ කෘතඥතාං ස්වීකුරුධ්වං යත ඒතදේව ඛ්‍රීෂ්ටයීශුනා යුෂ්මාන් ප්‍රති ප්‍රකාශිතම් ඊශ්වරාභිමතං|
ⅩⅨ පවිත්‍රම් ආත්මානං න නිර්ව්වාපයත|
ⅩⅩ ඊශ්වරීයාදේශං නාවජානීත|
ⅩⅪ සර්ව්වාණි පරීක්‍ෂ්‍ය යද් භද්‍රං තදේව ධාරයත|
ⅩⅫ යත් කිමපි පාපරූපං භවති තස්මාද් දූරං තිෂ්ඨත|
ⅩⅩⅢ ශාන්තිදායක ඊශ්වරඃ ස්වයං යුෂ්මාන් සම්පූර්ණත්වේන පවිත්‍රාන් කරෝතු, අපරම් අස්මත්ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යාගමනං යාවද් යුෂ්මාකම් ආත්මානඃ ප්‍රාණාඃ ශරීරාණි ච නිඛිලානි නිර්ද්දෝෂත්වේන රක්‍ෂ්‍යන්තාං|
ⅩⅩⅣ යෝ යුෂ්මාන් ආහ්වයති ස විශ්වසනීයෝ(අ)තඃ ස තත් සාධයිෂ්‍යති|
ⅩⅩⅤ හේ භ්‍රාතරඃ, අස්මාකං කෘතේ ප්‍රාර්ථනාං කුරුධ්වං|
ⅩⅩⅥ පවිත්‍රචුම්බනේන සර්ව්වාන් භ්‍රාතෘන් ප්‍රති සත්කුරුධ්වං|
ⅩⅩⅦ පත්‍රමිදං සර්ව්වේෂාං පවිත්‍රාණාං භ්‍රාතෘණාං ශ්‍රුතිගෝචරේ යුෂ්මාභිඃ පඨ්‍යතාමිති ප්‍රභෝ ර්නාම්නා යුෂ්මාන් ශපයාමි|
ⅩⅩⅧ අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යානුග්‍රතේ යුෂ්මාසු භූයාත්| ආමේන්|