2 ථිෂලනීකිනඃ පත්‍රං
Ⅰ පෞලඃ සිල්වානස්තීමථියශ්චේතිනාමානෝ වයම් අස්මදීයතාතම් ඊශ්වරං ප්‍රභුං යීශුඛ්‍රීෂ්ටඤ්චාශ්‍රිතාං ථිෂලනීකිනාං සමිතිං ප්‍රති පත්‍රං ලිඛාමඃ|
Ⅱ අස්මාකං තාත ඊශ්වරඃ ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටශ්ච යුෂ්මාස්වනුග්‍රහං ශාන්තිඤ්ච ක්‍රියාස්තාං|
Ⅲ හේ භ්‍රාතරඃ, යුෂ්මාකං කෘතේ සර්ව්වදා යථායෝග්‍යම් ඊශ්වරස්‍ය ධන්‍යවාදෝ (අ)ස්මාභිඃ කර්ත්තව්‍යඃ, යතෝ හේතෝ ර‍්‍යුෂ්මාකං විශ්වාස උත්තරෝත්තරං වර්ද්ධතේ පරස්පරම් ඒකෛකස්‍ය ප්‍රේම ච බහුඵලං භවති|
Ⅳ තස්මාද් යුෂ්මාභි ර‍්‍යාවන්ත උපද්‍රවක්ලේශාඃ සහ්‍යන්තේ තේෂු යද් ධේैර‍්‍ය්‍යං යශ්ච විශ්වාසඃ ප්‍රකාශ්‍යතේ තත්කාරණාද් වයම් ඊශ්වරීයසමිතිෂු යුෂ්මාභිඃ ශ්ලාඝාමහේ|
Ⅴ තච්චේශ්වරස්‍ය න්‍යායවිචාරස්‍ය ප්‍රමාණං භවති යතෝ යූයං යස්‍ය කෘතේ දුඃඛං සහධ්වං තස්‍යේශ්වරීයරාජ්‍යස්‍ය යෝග්‍යා භවථ|
Ⅵ යතඃ ස්වකීයස්වර්ගදූතානාං බලෛඃ සහිතස්‍ය ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශෝඃ ස්වර්ගාද් ආගමනකාලේ යුෂ්මාකං ක්ලේශකේභ්‍යඃ ක්ලේශේන ඵලදානං සාර්ද්ධමස්මාභිශ්ච
Ⅶ ක්ලිශ්‍යමානේභ්‍යෝ යුෂ්මභ්‍යං ශාන්තිදානම් ඊශ්වරේණ න්‍යාය්‍යං භෝත්ස්‍යතේ;
Ⅷ තදානීම් ඊශ්වරානභිඥේභ්‍යෝ (අ)ස්මත්ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සුසංවාදාග්‍රාහකේභ්‍යශ්ච ලෝකේභ්‍යෝ ජාජ්වල්‍යමානේන වහ්නිනා සමුචිතං ඵලං යීශුනා දාස්‍යතේ;
Ⅸ තේ ච ප්‍රභෝ ර්වදනාත් පරාක්‍රමයුක්තවිභවාච්ච සදාතනවිනාශරූපං දණ්ඩං ලප්ස්‍යන්තේ,
Ⅹ කින්තු තස්මින් දිනේ ස්වකීයපවිත්‍රලෝකේෂු විරාජිතුං යුෂ්මාන් අපරාංශ්ච සර්ව්වාන් විශ්වාසිලෝකාන් විස්මාපයිතුඤ්ච ස ආගමිෂ්‍යති යතෝ (අ)ස්මාකං ප්‍රමාණේ යුෂ්මාභි ර්විශ්වාසෝ(අ)කාරි|
Ⅺ අතෝ(අ)ස්මාකම් ඊශ්වරෝ යුෂ්මාන් තස්‍යාහ්වානස්‍ය යෝග්‍යාන් කරෝතු සෞජන්‍යස්‍ය ශුභඵලං විශ්වාසස්‍ය ගුණඤ්ච පරාක්‍රමේණ සාධයත්විති ප්‍රාර්ථනාස්මාභිඃ සර්ව්වදා යුෂ්මන්නිමිත්තං ක්‍රියතේ,
Ⅻ යතස්තථා සත්‍යස්මාකම් ඊශ්වරස්‍ය ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය චානුග්‍රහාද් අස්මත්ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය නාම්නෝ ගෞරවං යුෂ්මාසු යුෂ්මාකමපි ගෞරවං තස්මින් ප්‍රකාශිෂ්‍යතේ|