Ⅰ යාවන්තෝ ලෝකා යුගධාරිණෝ දාසාඃ සන්ති තේ ස්වස්වස්වාමිනං පූර්ණසමාදරයෝග්‍යං මන්‍යන්තාං නෝ චේද් ඊශ්වරස්‍ය නාම්න උපදේශස්‍ය ච නින්දා සම්භවිෂ්‍යති|
Ⅱ යේෂාඤ්ච ස්වාමිනෝ විශ්වාසිනඃ භවන්ති තෛස්තේ භ්‍රාතෘත්වාත් නාවඥේයාඃ කින්තු තේ කර්ම්මඵලභෝගිනෝ විශ්වාසිනඃ ප්‍රියාශ්ච භවන්තීති හේතෝඃ සේවනීයා ඒව, ත්වම් ඒතානි ශික්‍ෂය සමුපදිශ ච|
Ⅲ යඃ කශ්චිද් ඉතරශික්‍ෂාං කරෝති, අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය හිතවාක්‍යානීශ්වරභක්තේ ර‍්‍යෝග්‍යාං ශික්‍ෂාඤ්ච න ස්වීකරෝති
Ⅳ ස දර්පධ්මාතඃ සර්ව්වථා ඥානහීනශ්ච විවාදෛ ර්වාග්‍යුද්ධෛශ්ච රෝගයුක්තශ්ච භවති|
Ⅴ තාදෘශාද් භාවාද් ඊර්ෂ්‍යාවිරෝධාපවාදදුෂ්ටාසූයා භ්‍රෂ්ටමනසාං සත්‍යඥානහීනානාම් ඊශ්වරභක්තිං ලාභෝපායම් ඉව මන්‍යමානානාං ලෝකානාං විවාදාශ්ච ජායන්තේ තාදෘශේභ්‍යෝ ලෝකේභ්‍යස්ත්වං පෘථක් තිෂ්ඨ|
Ⅵ සංයතේච්ඡයා යුක්තා යේශ්වරභක්තිඃ සා මහාලාභෝපායෝ භවතීති සත්‍යං|
Ⅶ ඒතජ්ජගත්ප්‍රවේශනකාලේ(අ)ස්මාභිඃ කිමපි නානායි තත්තයජනකාලේ(අ)පි කිමපි නේතුං න ශක්‍ෂ්‍යත ඉති නිශ්චිතං|
Ⅷ අතඒව ඛාද්‍යාන්‍යාච්ඡාදනානි ච ප්‍රාප්‍යාස්මාභිඃ සන්තුෂ්ටෛ ර්භවිතව්‍යං|
Ⅸ යේ තු ධනිනෝ භවිතුං චේෂ්ටන්තේ තේ පරීක්‍ෂායාම් උන්මාථේ පතන්ති යේ චාභිලාෂා මානවාන් විනාශේ නරකේ ච මජ්ජයන්ති තාදෘශේෂ්වඥානාහිතාභිලාෂේෂ්වපි පතන්ති|
Ⅹ යතෝ(අ)ර්ථස්පෘහා සර්ව්වේෂාං දුරිතානාං මූලං භවති තාමවලම්බ්‍ය කේචිද් විශ්වාසාද් අභ්‍රංශන්ත නානාක්ලේශෛශ්ච ස්වාන් අවිධ්‍යන්|
Ⅺ හේ ඊශ්වරස්‍ය ලෝක ත්වම් ඒතේභ්‍යඃ පලාය්‍ය ධර්ම්ම ඊශ්වරභක්ති ර්විශ්වාසඃ ප්‍රේම සහිෂ්ණුතා ක්‍ෂාන්තිශ්චෛතාන්‍යාචර|
Ⅻ විශ්වාසරූපම් උත්තමයුද්ධං කුරු, අනන්තජීවනම් ආලම්බස්ව යතස්තදර්ථං ත්වම් ආහූතෝ (අ)භවඃ, බහුසාක්‍ෂිණාං සමක්‍ෂඤ්චෝත්තමාං ප්‍රතිඥාං ස්වීකෘතවාන්|
ⅩⅢ අපරං සර්ව්වේෂාං ජීවයිතුරීශ්වරස්‍ය සාක්‍ෂාද් යශ්ච ඛ්‍රීෂ්ටෝ යීශුඃ පන්තීයපීලාතස්‍ය සමක්‍ෂම් උත්තමාං ප්‍රතිඥාං ස්වීකෘතවාන් තස්‍ය සාක්‍ෂාද් අහං ත්වාම් ඉදම් ආඥාපයාමි|
ⅩⅣ ඊශ්වරේණ ස්වසමයේ ප්‍රකාශිතව්‍යම් අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යාගමනං යාවත් ත්වයා නිෂ්කලඞ්කත්වේන නිර්ද්දෝෂත්වේන ච විධී රක්‍ෂ්‍යතාං|
ⅩⅤ ස ඊශ්වරඃ සච්චිදානන්දඃ, අද්විතීයසම්‍රාට්, රාඥාං රාජා, ප්‍රභූනාං ප්‍රභුඃ,
ⅩⅥ අමරතායා අද්විතීය ආකරඃ, අගම්‍යතේජෝනිවාසී, මර්ත්ත්‍යානාං කේනාපි න දෘෂ්ටඃ කේනාපි න දෘශ්‍යශ්ච| තස්‍ය ගෞරවපරාක්‍රමෞ සදාතනෞ භූයාස්තාං| ආමේන්|
ⅩⅦ ඉහලෝකේ යේ ධනිනස්තේ චිත්තසමුන්නතිං චපලේ ධනේ විශ්වාසඤ්ච න කුර්ව්වතාං කින්තු භෝගාර්ථම් අස්මභ්‍යං ප්‍රචුරත්වේන සර්ව්වදාතා
ⅩⅧ යෝ(අ)මර ඊශ්වරස්තස්මින් විශ්වසන්තු සදාචාරං කුර්ව්වන්තු සත්කර්ම්මධනේන ධනිනෝ සුකලා දාතාරශ්ච භවන්තු,
ⅩⅨ යථා ච සත්‍යං ජීවනං පාප්නුයුස්තථා පාරත්‍රිකාම් උත්තමසම්පදං සඤ්චින්වන්ත්වේති ත්වයාදිශ්‍යන්තාං|
ⅩⅩ හේ තීමථිය, ත්වම් උපනිධිං ගෝපය කාල්පනිකවිද්‍යායා අපවිත්‍රං ප්‍රලාපං විරෝධෝක්තිඤ්ච ත්‍යජ ච,
ⅩⅪ යතඃ කතිපයා ලෝකාස්තාං විද්‍යාමවලම්බ්‍ය විශ්වාසාද් භ්‍රෂ්ටා අභවන| ප්‍රසාදස්තව සහායෝ භූයාත්| ආමේන්|