2 තීමථියං පත්‍රං
Ⅰ ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනා යා ජීවනස්‍ය ප්‍රතිඥා තාමධීශ්වරස්‍යේච්ඡයා යීශෝඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍යෛකඃ ප්‍රේරිතඃ පෞලෝ(අ)හං ස්වකීයං ප්‍රියං ධර්ම්මපුත්‍රං තීමථියං ප්‍රති පත්‍රං ලිඛාමි|
Ⅱ තාත ඊශ්වරෝ(අ)ස්මාකං ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටශ්ච ත්වයි ප්‍රසාදං දයාං ශාන්තිඤ්ච ක්‍රියාස්තාං|
Ⅲ අහම් ආ පූර්ව්වපුරුෂාත් යම් ඊශ්වරං පවිත්‍රමනසා සේවේ තං ධන්‍යං වදනං කථයාමි, අහම් අහෝරාත්‍රං ප්‍රාර්ථනාසමයේ ත්වාං නිරන්තරං ස්මරාමි|
Ⅳ යශ්ච විශ්වාසඃ ප්‍රථමේ ලෝයීනාමිකායාං තව මාතාමහ්‍යාම් උනීකීනාමිකායාං මාතරි චාතිෂ්ඨත් තවාන්තරේ(අ)පි තිෂ්ඨතීති මන්‍යේ
Ⅴ තව තං නිෂ්කපටං විශ්වාසං මනසි කුර්ව්වන් තවාශ්‍රුපාතං ස්මරන් යථානන්දේන ප්‍රඵල්ලෝ භවේයං තදර්ථං තව දර්ශනම් ආකාඞ්ක්‍ෂේ|
Ⅵ අතෝ හේතෝ ර්මම හස්තාර්පණේන ලබ්ධෝ ය ඊශ්වරස්‍ය වරස්ත්වයි විද්‍යතේ තම් උජ්ජ්වාලයිතුං ත්වාං ස්මාරයාමි|
Ⅶ යත ඊශ්වරෝ(අ)ස්මභ්‍යං භයජනකම් ආත්මානම් අදත්ත්වා ශක්තිප්‍රේමසතර්කතානාම් ආකරම් ආත්මානං දත්තවාන්|
Ⅷ අතඒවාස්මාකං ප්‍රභුමධි තස්‍ය වන්දිදාසං මාමධි ච ප්‍රමාණං දාතුං න ත්‍රපස්ව කින්ත්වීශ්වරීයශක්ත්‍යා සුසංවාදස්‍ය කෘතේ දුඃඛස්‍ය සහභාගී භව|
Ⅸ සෝ(අ)ස්මාන් පරිත්‍රාණපාත්‍රාණි කෘතවාන් පවිත්‍රේණාහ්වානේනාහූතවාංශ්ච; අස්මත්කර්ම්මහේතුනේති නහි ස්වීයනිරූපාණස්‍ය ප්‍රසාදස්‍ය ච කෘතේ තත් කෘතවාන්| ස ප්‍රසාදඃ සෘෂ්ටේඃ පූර්ව්වකාලේ ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනාස්මභ්‍යම් අදායි,
Ⅹ කින්ත්වධුනාස්මාකං පරිත්‍රාතු ර‍්‍යීශෝඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍යාගමනේන ප්‍රාකාශත| ඛ්‍රීෂ්ටෝ මෘත්‍යුං පරාජිතවාන් සුසංවාදේන ච ජීවනම් අමරතාඤ්ච ප්‍රකාශිතවාන්|
Ⅺ තස්‍ය ඝෝෂයිතා දූතශ්චාන්‍යජාතීයානාං ශික්‍ෂකශ්චාහං නියුක්තෝ(අ)ස්මි|
Ⅻ තස්මාත් කාරණාත් මමායං ක්ලේශෝ භවති තේන මම ලජ්ජා න ජායතේ යතෝ(අ)හං යස්මින් විශ්වසිතවාන් තමවගතෝ(අ)ස්මි මහාදිනං යාවත් මමෝපනිධේ ර්ගෝපනස්‍ය ශක්තිස්තස්‍ය විද්‍යත ඉති නිශ්චිතං ජානාමි|
ⅩⅢ හිතදායකානාං වාක්‍යානාම් ආදර්ශරූපේණ මත්තඃ ශ්‍රුතාඃ ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශෞ විශ්වාසප්‍රේම්නෝඃ කථා ධාරය|
ⅩⅣ අපරම් අස්මදන්තර්වාසිනා පවිත්‍රේණාත්මනා තාමුත්තමාම් උපනිධිං ගෝපය|
ⅩⅤ ආශියාදේශීයාඃ සර්ව්වේ මාං ත්‍යක්තවන්ත ඉති ත්වං ජානාසි තේෂාං මධ්‍යේ ඵූගිල්ලෝ හර්ම්මගිනිශ්ච විද්‍යේතේ|
ⅩⅥ ප්‍රභුරනීෂිඵරස්‍ය පරිවාරාන් ප්‍රති කෘපාං විදධාතු යතඃ ස පුනඃ පුන ර්මාම් ආප්‍යායිතවාන්
ⅩⅦ මම ශෘඞ්ඛලේන න ත්‍රපිත්වා රෝමානගරේ උපස්ථිතිසමයේ යත්නේන මාං මෘගයිත්වා මමෝද්දේශං ප්‍රාප්තවාන්|
ⅩⅧ අතෝ විචාරදිනේ ස යථා ප්‍රභෝඃ කෘපාභාජනං භවේත් තාදෘශං වරං ප්‍රභුස්තස්මෛ දේයාත්| ඉඵිෂනගරේ(අ)පි ස කති ප්‍රකාරෛ ර්මාම් උපකෘතවාන් තත් ත්වං සම්‍යග් වේත්සි|