Ⅰ හේ මම පුත්‍ර, ඛ්‍රීෂ්ටයීශුතෝ යෝ(අ)නුග්‍රහස්තස්‍ය බලේන ත්වං බලවාන් භව|
Ⅱ අපරං බහුභිඃ සාක්‍ෂිභිඃ ප්‍රමාණීකෘතාං යාං ශික්‍ෂාං ශ්‍රුතවානසි තාං විශ්වාස්‍යේෂු පරස්මෛ ශික්‍ෂාදානේ නිපුණේෂු ච ලෝකේෂු සමර්පය|
Ⅲ ත්වං යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යෝත්තමෝ යෝද්ධේව ක්ලේශං සහස්ව|
Ⅳ යෝ යුද්ධං කරෝති ස සාංසාරිකේ ව්‍යාපාරේ මග්නෝ න භවති කින්තු ස්වනියෝජයිත්‍රේ රෝචිතුං චේෂ්ටතේ|
Ⅴ අපරං යෝ මල්ලෛ ර‍්‍යුධ්‍යති ස යදි නියමානුසාරේණ න යුද්ධ්‍යති තර්හි කිරීටං න ලප්ස්‍යතේ|
Ⅵ අපරං යඃ කෘෂීවලඃ කර්ම්ම කරෝති තේන ප්‍රථමේන ඵලභාගිනා භවිතව්‍යං|
Ⅶ මයා යදුච්‍යතේ තත් ත්වයා බුධ්‍යතාං යතඃ ප්‍රභුස්තුභ්‍යං සර්ව්වත්‍ර බුද්ධිං දාස්‍යති|
Ⅷ මම සුසංවාදස්‍ය වචනානුසාරාද් දායූද්වංශීයං මෘතගණමධ්‍යාද් උත්ථාපිතඤ්ච යීශුං ඛ්‍රීෂ්ටං ස්මර|
Ⅸ තත්සුසංවාදකාරණාද් අහං දුෂ්කර්ම්මේව බන්ධනදශාපර‍්‍ය්‍යන්තං ක්ලේශං භුඤ්ජේ කින්ත්වීශ්වරස්‍ය වාක්‍යම් අබද්ධං තිෂ්ඨති|
Ⅹ ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනා යද් අනන්තගෞරවසහිතං පරිත්‍රාණං ජායතේ තදභිරුචිතෛ ර්ලෝකෛරපි යත් ලභ්‍යේත තදර්ථමහං තේෂාං නිමිත්තං සර්ව්වාණ්‍යේතානි සහේ|
Ⅺ අපරම් ඒෂා භාරතී සත්‍යා යදි වයං තේන සාර්ද්ධං ම්‍රියාමහේ තර්හි තේන සාර්ද්ධං ජීවිව්‍යාමඃ, යදි ච ක්ලේශං සහාමහේ තර්හි තේන සාර්ද්ධං රාජත්වමපි කරිෂ්‍යාමහේ|
Ⅻ යදි වයං තම් අනඞ්ගීකුර්ම්මස්තර්හි සෝ (අ)ස්මානප්‍යනඞ්ගීකරිෂ්‍යති|
ⅩⅢ යදි වයං න විශ්වාසාමස්තර්හි ස විශ්වාස්‍යස්තිෂ්ඨති යතඃ ස්වම් අපහ්නෝතුං න ශක්නෝති|
ⅩⅣ ත්වමේතානි ස්මාරයන් තේ යථා නිෂ්ඵලං ශ්‍රෝතෘණාං භ්‍රංශජනකං වාග්‍යුද්ධං න කුර‍්‍ය්‍යස්තථා ප්‍රභෝඃ සමක්‍ෂං දෘඪං විනීයාදිශ|
ⅩⅤ අපරං ත්වම් ඊශ්වරස්‍ය සාක්‍ෂාත් ස්වං පරීක්‍ෂිතම් අනින්දනීයකර්ම්මකාරිණඤ්ච සත්‍යමතස්‍ය වාක්‍යානාං සද්විභජනේ නිපුණඤ්ච දර්ශයිතුං යතස්ව|
ⅩⅥ කින්ත්වපවිත්‍රා අනර්ථකකථා දූරීකුරු යතස්තදාලම්බින උත්තරෝත්තරම් අධර්ම්මේ වර්ද්ධිෂ්‍යන්තේ,
ⅩⅦ තේෂාඤ්ච වාක්‍යං ගලිතක්‍ෂතවත් ක්‍ෂයවර්ද්ධකෝ භවිෂ්‍යති තේෂාං මධ්‍යේ හුමිනායඃ ඵිලීතශ්චේතිනාමානෞ ද්වෞ ජනෞ සත්‍යමතාද් භ්‍රෂ්ටෞ ජාතෞ,
ⅩⅧ මෘතානාං පුනරුත්ථිති ර්ව්‍යතීතේති වදන්තෞ කේෂාඤ්චිද් විශ්වාසම් උත්පාටයතශ්ච|
ⅩⅨ තථාපීශ්වරස්‍ය භිත්තිමූලම් අචලං තිෂ්ඨති තස්මිංශ්චේයං ලිපි ර්මුද්‍රාඞ්කිතා විද්‍යතේ| යථා, ජානාති පරමේශස්තු ස්වකීයාන් සර්ව්වමානවාන්| අපගච්ඡේද් අධර්ම්මාච්ච යඃ කශ්චිත් ඛ්‍රීෂ්ටනාමකෘත්||
ⅩⅩ කින්තු බෘහන්නිකේතනේ කේවල සුවර්ණමයානි රෞප්‍යමයාණි ච භාජනානි විද්‍යන්ත ඉති තර්හි කාෂ්ඨමයානි මෘණ්මයාන්‍යපි විද්‍යන්තේ තේෂාඤ්ච කියන්ති සම්මානාය කියන්තපමානාය ච භවන්ති|
ⅩⅪ අතෝ යදි කශ්චිද් ඒතාදෘශේභ්‍යඃ ස්වං පරිෂ්කරෝති තර්හි ස පාවිතං ප්‍රභෝඃ කාර‍්‍ය්‍යයෝග්‍යං සර්ව්වසත්කාර‍්‍ය්‍යායෝපයුක්තං සම්මානාර්ථකඤ්ච භාජනං භවිෂ්‍යති|
ⅩⅫ යෞවනාවස්ථායා අභිලාෂාස්ත්වයා පරිත්‍යජ්‍යන්තාං ධර්ම්මෝ විශ්වාසඃ ප්‍රේම යේ ච ශුචිමනෝභිඃ ප්‍රභුම් උද්දිශ්‍ය ප්‍රාර්ථනාං කුර්ව්වතේ තෛඃ සාර්ද්ධම් ඓක්‍යභාවශ්චෛතේෂු ත්වයා යත්නෝ විධීයතාං|
ⅩⅩⅢ අපරං ත්වම් අනර්ථකාන් අඥානාංශ්ච ප්‍රශ්නාන් වාග්‍යුද්ධෝත්පාදකාන් ඥාත්වා දූරීකුරු|
ⅩⅩⅣ යතඃ ප්‍රභෝ ර්දාසේන යුද්ධම් අකර්ත්තව්‍යං කින්තු සර්ව්වාන් ප්‍රති ශාන්තේන ශික්‍ෂාදානේච්ඡුකේන සහිෂ්ණුනා ච භවිතව්‍යං, විපක්‍ෂාශ්ච තේන නම්‍රත්වේන චේතිතව්‍යාඃ|
ⅩⅩⅤ තථා කෘතේ යදීශ්වරඃ සත්‍යමතස්‍ය ඥානාර්ථං තේභ්‍යෝ මනඃපරිවර්ත්තනරූපං වරං දද්‍යාත්,
ⅩⅩⅥ තර්හි තේ යේන ශයතානේන නිජාභිලාෂසාධනාය ධෘතාස්තස්‍ය ජාලාත් චේතනාං ප්‍රාප්‍යෝද්ධාරං ලබ්ධුං ශක්‍ෂ්‍යන්ති|