2 යෝහනඃ පත්‍රං
Ⅰ හේ අභිරුචිතේ කුරියේ, ත්වාං තව පුත්‍රාංශ්ච ප්‍රති ප්‍රාචීනෝ(අ)හං පත්‍රං ලිඛාමි|
Ⅱ සත්‍යමතාද් යුෂ්මාසු මම ප්‍රේමාස්ති කේවලං මම නහි කින්තු සත්‍යමතඥානාං සර්ව්වේෂාමේව| යතඃ සත්‍යමතම් අස්මාසු තිෂ්ඨත්‍යනන්තකාලං යාවච්චාස්මාසු ස්ථාස්‍යති|
Ⅲ පිතුරීශ්වරාත් තත්පිතුඃ පුත්‍රාත් ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටාච්ච ප්‍රාප්‍යෝ (අ)නුග්‍රහඃ කෘපා ශාන්තිශ්ච සත්‍යතාප්‍රේමභ්‍යාං සාර්ද්ධං යුෂ්මාන් අධිතිෂ්ඨතු|
Ⅳ වයං පිතෘතෝ යාම් ආඥාං ප්‍රාප්තවන්තස්තදනුසාරේණ තව කේචිද් ආත්මජාඃ සත්‍යමතම් ආචරන්ත්‍යේතස්‍ය ප්‍රමාණං ප්‍රාප්‍යාහං භෘශම් ආනන්දිතවාන්|
Ⅴ සාම්ප්‍රතඤ්ච හේ කුරියේ, නවීනාං කාඤ්චිද් ආඥාං න ලිඛන්නහම් ආදිතෝ ලබ්ධාම් ආඥාං ලිඛන් ත්වාම් ඉදං විනයේ යද් අස්මාභිඃ පරස්පරං ප්‍රේම කර්ත්තව්‍යං|
Ⅵ අපරං ප්‍රේමෛතේන ප්‍රකාශතේ යද් වයං තස්‍යාඥා ආචරේම| ආදිතෝ යුෂ්මාභි ර‍්‍යා ශ්‍රුතා සේයම් ආඥා සා ච යුෂ්මාභිරාචරිතව්‍යා|
Ⅶ යතෝ බහවඃ ප්‍රවඤ්චකා ජගත් ප්‍රවිශ්‍ය යීශුඛ්‍රීෂ්ටෝ නරාවතාරෝ භූත්වාගත ඒතත් නාඞ්ගීකුර්ව්වන්ති ස ඒව ප්‍රවඤ්චකඃ ඛ්‍රීෂ්ටාරිශ්චාස්ති|
Ⅷ අස්මාකං ශ්‍රමෝ යත් පණ්ඩශ්‍රමෝ න භවේත් කින්තු සම්පූර්ණං වේතනමස්මාභි ර්ලභ්‍යේත තදර්ථං ස්වානධි සාවධානා භවතඃ|
Ⅸ යඃ කශ්චිද් විපථගාමී භූත්වා ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ශික්‍ෂායාං න තිෂ්ඨති ස ඊශ්වරං න ධාරයති ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ශිඥායාං යස්තිෂ්ඨති ස පිතරං පුත්‍රඤ්ච ධාරයති|
Ⅹ යඃ කශ්චිද් යුෂ්මත්සන්නිධිමාගච්ඡන් ශික්‍ෂාමේනාං නානයති ස යුෂ්මාභිඃ ස්වවේශ්මනි න ගෘහ්‍යතාං තව මඞ්ගලං භූයාදිති වාගපි තස්මෛ න කථ්‍යතාං|
Ⅺ යතස්තව මඞ්ගලං භූයාදිති වාචං යඃ කශ්චිත් තස්මෛ කථයති ස තස්‍ය දුෂ්කර්ම්මණාම් අංශී භවති|
Ⅻ යුෂ්මාන් ප්‍රති මයා බහූනි ලේඛිතව්‍යානි කින්තු පත්‍රමසීභ්‍යාං තත් කර්ත්තුං නේච්ඡාමි, යතෝ (අ)ස්මාකම් ආනන්දෝ යථා සම්පූර්ණෝ භවිෂ්‍යති තථා යුෂ්මත්සමීපමුපස්ථායාහං සම්මුඛීභූය යුෂ්මාභිඃ සම්භාෂිෂ්‍ය ඉති ප්‍රත්‍යාශා මමාස්තේ|
ⅩⅢ තවාභිරුචිතායා භගින්‍යා බාලකාස්ත්වාං නමස්කාරං ඥාපයන්ති| ආමේන්|