3 යෝහනඃ පත්‍රං
Ⅰ ප්‍රාචීනෝ (අ)හං සත්‍යමතාද් යස්මින් ප්‍රීයේ තං ප්‍රියතමං ගායං ප්‍රති පත්‍රං ලිඛාමි|
Ⅱ හේ ප්‍රිය, තවාත්මා යාදෘක් ශුභාන්විතස්තාදෘක් සර්ව්වවිෂයේ තව ශුභං ස්වාස්ථ්‍යඤ්ච භූයාත්|
Ⅲ භ්‍රාතෘභිරාගත්‍ය තව සත්‍යමතස්‍යාර්ථතස්ත්වං කීදෘක් සත්‍යමතමාචරස්‍යේතස්‍ය සාක්‍ෂ්‍යේ දත්තේ මම මහානන්දෝ ජාතඃ|
Ⅳ මම සන්තානාඃ සත්‍යමතමාචරන්තීතිවාර්ත්තාතෝ මම ය ආනන්දෝ ජායතේ තතෝ මහත්තරෝ නාස්ති|
Ⅴ හේ ප්‍රිය, භ්‍රාතෘන් ප්‍රති විශේෂතස්තාන් විදේශිනෝ භෘाතෘන් ප්‍රති ත්වයා යද්‍යත් කෘතං තත් සර්ව්වං විශ්වාසිනෝ යෝග්‍යං|
Ⅵ තේ ච සමිතේඃ සාක්‍ෂාත් තව ප්‍රම්නඃ ප්‍රමාණං දත්තවන්තඃ, අපරම් ඊශ්වරයෝග්‍යරූපේණ තාන් ප්‍රස්ථාපයතා ත්වයා සත්කර්ම්ම කාරිෂ්‍යතේ|
Ⅶ යතස්තේ තස්‍ය නාම්නා යාත්‍රාං විධාය භින්නජාතීයේභ්‍යඃ කිමපි න ගෘහීතවන්තඃ|
Ⅷ තස්මාද් වයං යත් සත්‍යමතස්‍ය සහායා භවේම තදර්ථමේතාදෘශා ලෝකා අස්මාභිරනුග්‍රහීතව්‍යාඃ|
Ⅸ සමිතිං ප්‍රත්‍යහං පත්‍රං ලිඛිතවාන් කින්තු තේෂාං මධ්‍යේ යෝ දියත්‍රිඵිඃ ප්‍රධානායතේ සෝ (අ)ස්මාන් න ගෘහ්ලාති|
Ⅹ අතෝ (අ)හං යදෝපස්ථාස්‍යාමි තදා තේන යද්‍යත් ක්‍රියතේ තත් සර්ව්වං තං ස්මාරයිෂ්‍යාමි, යතඃ ස දුර්ව්වාක්‍යෛරස්මාන් අපවදති, තේනාපි තෘප්තිං න ගත්වා ස්වයමපි භ්‍රාතෘන් නානුගෘහ්ලාති යේ චානුග්‍රහීතුමිච්ඡන්ති තාන් සමිතිතෝ (අ)පි බහිෂ්කරෝති|
Ⅺ හේ ප්‍රිය, ත්වයා දුෂ්කර්ම්ම නානුක්‍රියතාං කින්තු සත්කර්ම්මෛව| යඃ සත්කර්ම්මාචාරී ස ඊශ්වරාත් ජාතඃ, යෝ දුෂ්කර්ම්මාචාරී ස ඊශ්වරං න දෘෂ්ටවාන්|
Ⅻ දීමීත්‍රියස්‍ය පක්‍ෂේ සර්ව්වෛඃ සාක්‍ෂ්‍යම් අදායි විශේෂතඃ සත්‍යමතේනාපි, වයමපි තත්පක්‍ෂේ සාක්‍ෂ්‍යං දද්මඃ, අස්මාකඤ්ච සාක්‍ෂ්‍යං සත්‍යමේවේති යූයං ජානීථ|
ⅩⅢ ත්වාං ප්‍රති මයා බහූනි ලේඛිතව්‍යානි කින්තු මසීලේඛනීභ්‍යාං ලේඛිතුං නේච්ඡාමි|
ⅩⅣ අචිරේණ ත්වාං ද්‍රක්‍ෂ්‍යාමීති මම ප්‍රත්‍යාශාස්තේ තදාවාං සම්මුඛීභූය පරස්පරං සම්භාෂිෂ්‍යාවහේ|
ⅩⅤ තව ශාන්ති ර්භූයාත්| අස්මාකං මිත්‍රාණි ත්වාං නමස්කාරං ඥාපයන්ති ත්වමප්‍යේකෛකස්‍ය නාම ප්‍රෝච්‍ය මිත්‍රේභ්‍යෝ නමස්කුරු| ඉති|