යිහූදාඃ පත්‍රං
Ⅰ යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දාසෝ යාකූබෝ භ්‍රාතා යිහූදාස්තාතේනේශ්වරේණ පවිත්‍රීකෘතාන් යීශුඛ්‍රීෂ්ටේන රක්‍ෂිතාංශ්චාහූතාන් ලෝකාන් ප්‍රති පත්‍රං ලිඛති|
Ⅱ කෘපා ශාන්තිඃ ප්‍රේම ච බාහුල්‍යරූපේණ යුෂ්මාස්වධිතිෂ්ඨතු|
Ⅲ හේ ප්‍රියාඃ, සාධාරණපරිත්‍රාණමධි යුෂ්මාන් ප්‍රති ලේඛිතුං මම බහුයත්නේ ජාතේ පූර්ව්වකාලේ පවිත්‍රලෝකේෂු සමර්පිතෝ යෝ ධර්ම්මස්තදර්ථං යූයං ප්‍රාණව්‍යයේනාපි සචේෂ්ටා භවතේති විනයාර්ථං යුෂ්මාන් ප්‍රති පත්‍රලේඛනමාවශ්‍යකම් අමන්‍යේ|
Ⅳ යස්මාද් ඒතද්‍රූපදණ්ඩප්‍රාප්තයේ පූර්ව්වං ලිඛිතාඃ කේචිජ්ජනා අස්මාන් උපසෘප්තවන්තඃ, තේ (අ)ධාර්ම්මිකලෝකා අස්මාකම් ඊශ්වරස්‍යානුග්‍රහං ධ්වජීකෘත්‍ය ලම්පටතාම් ආචරන්ති, අද්විතීයෝ (අ)ධිපති ර‍්‍යෝ (අ)ස්මාකං ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්තං නාඞ්ගීකුර්ව්වන්ති|
Ⅴ තස්මාද් යූයං පුරා යද් අවගතාස්තත් පුන ර‍්‍යුෂ්මාන් ස්මාරයිතුම් ඉච්ඡාමි, ඵලතඃ ප්‍රභුරේකකෘත්වඃ ස්වප්‍රජා මිසරදේශාද් උදධාර යත් තතඃ පරම් අවිශ්වාසිනෝ ව්‍යනාශයත්|
Ⅵ යේ ච ස්වර්ගදූතාඃ ස්වීයකර්තෘත්වපදේ න ස්ථිත්වා ස්වවාසස්ථානං පරිත්‍යක්තවන්තස්තාන් ස මහාදිනස්‍ය විචාරාර්ථම් අන්ධකාරමයේ (අ)ධඃස්ථානේ සදාස්ථායිභි ර්බන්ධනෛරබධ්නාත්|
Ⅶ අපරං සිදෝමම් අමෝරා තන්නිකටස්ථනගරාණි චෛතේෂාං නිවාසිනස්තත්සමරූපං ව්‍යභිචාරං කෘතවන්තෝ විෂමමෛථුනස්‍ය චේෂ්ටයා විපථං ගතවන්තශ්ච තස්මාත් තාන්‍යපි දෘෂ්ටාන්තස්වරූපාණි භූත්වා සදාතනවහ්නිනා දණ්ඩං භුඤ්ජතේ|
Ⅷ තථෛවේමේ ස්වප්නාචාරිණෝ(අ)පි ස්වශරීරාණි කලඞ්කයන්ති රාජාධීනතාං න ස්වීකුර්ව්වන්ත්‍යුච්චපදස්ථාන් නින්දන්ති ච|
Ⅸ කින්තු ප්‍රධානදිව්‍යදූතෝ මීඛායේලෝ යදා මූසසෝ දේහේ ශයතානේන විවදමානඃ සමභාෂත තදා තිස්මන් නින්දාරූපං දණ්ඩං සමර්පයිතුං සාහසං න කෘත්වාකථයත් ප්‍රභුස්ත්වාං භර්ත්සයතාං|
Ⅹ කින්ත්විමේ යන්න බුධ්‍යන්තේ තන්නින්දන්ති යච්ච නිර්බ්බෝධපශව ඉවේන්ද්‍රියෛරවගච්ඡන්ති තේන නශ්‍යන්ති|
Ⅺ තාන් ධික්, තේ කාබිලෝ මාර්ගේ චරන්ති පාරිතෝෂිකස්‍යාශාතෝ බිලියමෝ භ්‍රාන්තිමනුධාවන්ති කෝරහස්‍ය දුර්ම්මුඛත්වේන විනශ්‍යන්ති ච|
Ⅻ යුෂ්මාකං ප්‍රේමභෝජ්‍යේෂු තේ විඝ්නජනකා භවන්ති, ආත්මම්භරයශ්ච භූත්වා නිර්ලජ්ජයා යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධං භුඤ්ජතේ| තේ වායුභිශ්චාලිතා නිස්තෝයමේඝා හේමන්තකාලිකා නිෂ්ඵලා ද්වි ර්මෘතා උන්මූලිතා වෘක්‍ෂාඃ,
ⅩⅢ ස්වකීයලජ්ජාඵේණෝද්වමකාඃ ප්‍රචණ්ඩාඃ සාමුද්‍රතරඞ්ගාඃ සදාකාලං යාවත් ඝෝරතිමිරභාගීනි භ්‍රමණකාරීණි නක්‍ෂත්‍රාණි ච භවන්ති|
ⅩⅣ ආදමතඃ සප්තමඃ පුරුෂෝ යෝ හනෝකඃ ස තානුද්දිශ්‍ය භවිෂ්‍යද්වාක්‍යමිදං කථිතවාන්, යථා, පශ්‍ය ස්වකීයපුණ්‍යානාම් අයුතෛ ර්වේෂ්ටිතඃ ප්‍රභුඃ|
ⅩⅤ සර්ව්වාන් ප්‍රති විචාරාඥාසාධනායාගමිෂ්‍යති| තදා චාධාර්ම්මිකාඃ සර්ව්වේ ජාතා යෛරපරාධිනඃ| විධර්ම්මකර්ම්මණාං තේෂාං සර්ව්වේෂාමේව කාරණාත්| තථා තද්වෛපරීත්‍යේනාප්‍යධර්ම්මාචාරිපාපිනාං| උක්තකඨෝරවාක්‍යානාං සර්ව්වේෂාමපි කාරණාත්| පරමේශේන දෝෂිත්වං තේෂාං ප්‍රකාශයිෂ්‍යතේ||
ⅩⅥ තේ වාක්කලහකාරිණඃ ස්වභාග්‍යනින්දකාඃ ස්වේච්ඡාචාරිණෝ දර්පවාදිමුඛවිශිෂ්ටා ලාභාර්ථං මනුෂ්‍යස්තාවකාශ්ච සන්ති|
ⅩⅦ කින්තු හේ ප්‍රියතමාඃ, අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රේරිතෛ ර‍්‍යද් වාක්‍යං පූර්ව්වං යුෂ්මභ්‍යං කථිතං තත් ස්මරත,
ⅩⅧ ඵලතඃ ශේෂසමයේ ස්වේච්ඡාතෝ (අ)ධර්ම්මාචාරිණෝ නින්දකා උපස්ථාස්‍යන්තීති|
ⅩⅨ ඒතේ ලෝකාඃ ස්වාන් පෘථක් කුර්ව්වන්තඃ සාංසාරිකා ආත්මහීනාශ්ච සන්ති|
ⅩⅩ කින්තු හේ ප්‍රියතමාඃ, යූයං ස්වේෂාම් අතිපවිත්‍රවිශ්වාසේ නිචීයමානාඃ පවිත්‍රේණාත්මනා ප්‍රාර්ථනාං කුර්ව්වන්ත
ⅩⅪ ඊශ්වරස්‍ය ප්‍රේම්නා ස්වාන් රක්‍ෂත, අනන්තජීවනාය චාස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය කෘපාං ප්‍රතීක්‍ෂධ්වං|
ⅩⅫ අපරං යූයං විවිච්‍ය කාංශ්චිද් අනුකම්පධ්වං
ⅩⅩⅢ කාංශ්චිද් අග්නිත උද්ධෘත්‍ය භයං ප්‍රදර්ශ්‍ය රක්‍ෂත, ශාරීරිකභාවේන කලඞ්කිතං වස්ත්‍රමපි ඍතීයධ්වං|
ⅩⅩⅣ අපරඤ්ච යුෂ්මාන් ස්ඛලනාද් රක්‍ෂිතුම් උල්ලාසේන ස්වීයතේජසඃ සාක්‍ෂාත් නිර්ද්දෝෂාන් ස්ථාපයිතුඤ්ච සමර්ථෝ
ⅩⅩⅤ යෝ (අ)ස්මාකම් අද්විතීයස්ත්‍රාණකර්ත්තා සර්ව්වඥ ඊශ්වරස්තස්‍ය ගෞරවං මහිමා පරාක්‍රමඃ කර්තෘත්වඤ්චේදානීම් අනන්තකාලං යාවද් භූයාත්| ආමේන්|