ප්‍රකාශිතං භවිෂ්‍යද්වාක්‍යං
Ⅰ යත් ප්‍රකාශිතං වාක්‍යම් ඊශ්වරඃ ස්වදාසානාං නිකටං ශීඝ්‍රමුපස්ථාස්‍යන්තීනාං ඝටනානාං දර්ශනාර්ථං යීශුඛ්‍රීෂ්ටේ සමර්පිතවාන් තත් ස ස්වීයදූතං ප්‍රේෂ්‍ය නිජසේවකං යෝහනං ඥාපිතවාන්|
Ⅱ ස චේශ්වරස්‍ය වාක්‍යේ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සාක්‍ෂ්‍යේ ච යද්‍යද් දෘෂ්ටවාන් තස්‍ය ප්‍රමාණං දත්තවාන්|
Ⅲ ඒතස්‍ය භවිෂ්‍යද්වක්තෘග්‍රන්ථස්‍ය වාක්‍යානාං පාඨකඃ ශ්‍රෝතාරශ්ච තන්මධ්‍යේ ලිඛිතාඥාග්‍රාහිණශ්ච ධන්‍යා යතඃ ස කාලඃ සන්නිකටඃ|
Ⅳ යෝහන් ආශියාදේශස්ථාඃ සප්ත සමිතීඃ ප්‍රති පත්‍රං ලිඛති| යෝ වර්ත්තමානෝ භූතෝ භවිෂ්‍යංශ්ච යේ ච සප්තාත්මානස්තස්‍ය සිංහාසනස්‍ය සම්මුඛේे තිෂ්ඨන්ති
Ⅴ යශ්ච යීශුඛ්‍රීෂ්ටෝ විශ්වස්තඃ සාක්‍ෂී මෘතානාං මධ්‍යේ ප්‍රථමජාතෝ භූමණ්ඩලස්ථරාජානාම් අධිපතිශ්ච භවති, ඒතේභ්‍යෝ (අ)නුග්‍රහඃ ශාන්තිශ්ච යුෂ්මාසු වර්ත්තතාං|
Ⅵ යෝ (අ)ස්මාසු ප්‍රීතවාන් ස්වරුධිරේණාස්මාන් ස්වපාපේභ්‍යඃ ප්‍රක්‍ෂාලිතවාන් තස්‍ය පිතුරීශ්වරස්‍ය යාජකාන් කෘත්වාස්මාන් රාජවර්ගේ නියුක්තවාංශ්ච තස්මින් මහිමා පරාක්‍රමශ්චානන්තකාලං යාවද් වර්ත්තතාං| ආමේන්|
Ⅶ පශ්‍යත ස මේඝෛරාගච්ඡති තේනෛකෛකස්‍ය චක්‍ෂුස්තං ද්‍රක්‍ෂ්‍යති යේ ච තං විද්ධවන්තස්තේ (අ)පි තං විලෝකිෂ්‍යන්තේ තස්‍ය කෘතේ පෘථිවීස්ථාඃ සර්ව්වේ වංශා විලපිෂ්‍යන්ති| සත්‍යම් ආමේන්|
Ⅷ වර්ත්තමානෝ භූතෝ භවිෂ්‍යංශ්ච යඃ සර්ව්වශක්තිමාන් ප්‍රභුඃ පරමේශ්වරඃ ස ගදති, අහමේව කඃ ක්‍ෂශ්චාර්ථත ආදිරන්තශ්ච|
Ⅸ යුෂ්මාකං භ්‍රාතා යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ක්ලේශරාජ්‍යතිතික්‍ෂාණාං සහභාගී චාහං යෝහන් ඊශ්වරස්‍ය වාක්‍යහේතෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සාක්‍ෂ්‍යහේතෝශ්ච පාත්මනාමක උපද්වීප ආසං|
Ⅹ තත්‍ර ප්‍රභෝ ර්දිනේ ආත්මනාවිෂ්ටෝ (අ)හං ස්වපශ්චාත් තූරීධ්වනිවත් මහාරවම් අශ්‍රෞෂං,
Ⅺ තේනෝක්තම්, අහං කඃ ක්‍ෂශ්චාර්ථත ආදිරන්තශ්ච| ත්වං යද් ද්‍රක්‍ෂ්‍යසි තද් ග්‍රන්ථේ ලිඛිත්වාශියාදේශස්ථානාං සප්ත සමිතීනාං සමීපම් ඉඵිෂං ස්මුර්ණාං ථුයාතීරාං සාර්ද්දිං ඵිලාදිල්ඵියාං ලායදීකේයාඤ්ච ප්‍රේෂය|
Ⅻ තතෝ මයා සම්භාෂමාණස්‍ය කස්‍ය රවඃ ශ්‍රූයතේ තද්දර්ශනාර්ථං මුඛං පරාවර්ත්තිතං තත් පරාවර්ත්‍ය ස්වර්ණමයාඃ සප්ත දීපවෘක්‍ෂා දෘෂ්ටාඃ|
ⅩⅢ තේෂාං සප්ත දීපවෘක්‍ෂාණාං මධ්‍යේ දීර්ඝපරිච්ඡදපරිහිතඃ සුවර්ණශෘඞ්ඛලේන වේෂ්ටිතවක්‍ෂශ්ච මනුෂ්‍යපුත්‍රාකෘතිරේකෝ ජනස්තිෂ්ඨති,
ⅩⅣ තස්‍ය ශිරඃ කේශශ්ච ශ්වේතමේෂලෝමානීව හිමවත් ශ්‍රේතෞ ලෝචනේ වහ්නිශිඛාසමේ
ⅩⅤ චරණෞ වහ්නිකුණ්ඩේතාපිතසුපිත්තලසදෘශෞ රවශ්ච බහුතෝයානාං රවතුල්‍යඃ|
ⅩⅥ තස්‍ය දක්‍ෂිණහස්තේ සප්ත තාරා විද්‍යන්තේ වක්ත්‍රාච්ච තීක්‍ෂ්ණෝ ද්විධාරඃ ඛඞ්ගෝ නිර්ගච්ඡති මුඛමණ්ඩලඤ්ච ස්වතේජසා දේදීප්‍යමානස්‍ය සූර‍්‍ය්‍යස්‍ය සදෘශං|
ⅩⅦ තං දෘෂ්ට්වාහං මෘතකල්පස්තච්චරණේ පතිතස්තතඃ ස්වදක්‍ෂිණකරං මයි නිධාය තේනෝක්තම් මා භෛෂීඃ; අහම් ආදිරන්තශ්ච|
ⅩⅧ අහම් අමරස්තථාපි මෘතවාන් කින්තු පශ්‍යාහම් අනන්තකාලං යාවත් ජීවාමි| ආමේන්| මෘත්‍යෝඃ පරලෝකස්‍ය ච කුඤ්ජිකා මම හස්තගතාඃ|
ⅩⅨ අතෝ යද් භවති යච්චේතඃ පරං භවිෂ්‍යති ත්වයා දෘෂ්ටං තත් සර්ව්වං ලිඛ්‍යතාං|
ⅩⅩ මම දක්‍ෂිණහස්තේ ස්ථිතා යාඃ සප්ත තාරා යේ ච ස්වර්ණමයාඃ සප්ත දීපවෘක්‍ෂාස්ත්වයා දෘෂ්ටාස්තත්තාත්පර‍්‍ය්‍යමිදං තාඃ සප්ත තාරාඃ සප්ත සමිතීනාං දූතාඃ සුවර්ණමයාඃ සප්ත දීපවෘක්‍ෂාශ්ච සප්ත සමිතයඃ සන්ති|