Ⅰ අපරං පූර්ව්වකාලේ යථා ලෝකානාං මධ්‍යේ මිථ්‍යාභවිෂ්‍යද්වාදින උපාතිෂ්ඨන් තථා යුෂ්මාකං මධ්‍යේ(අ)පි මිථ්‍යාශික්‍ෂකා උපස්ථාස්‍යන්ති, තේ ස්වේෂාං ක්‍රේතාරං ප්‍රභුම් අනඞ්ගීකෘත්‍ය සත්වරං විනාශං ස්වේෂු වර්ත්තයන්ති විනාශකවෛධර්ම්ම්‍යං ගුප්තං යුෂ්මන්මධ්‍යම් ආනේෂ්‍යන්ති|
Ⅱ තතෝ (අ)නේකේෂු තේෂාං විනාශකමාර්ගං ගතේෂු තේභ්‍යඃ සත්‍යමාර්ගස්‍ය නින්දා සම්භවිෂ්‍යති|
Ⅲ අපරඤ්ච තේ ලෝභාත් කාපට්‍යවාක්‍යෛ ර‍්‍යුෂ්මත්තෝ ලාභං කරිෂ්‍යන්තේ කින්තු තේෂාං පුරාතනදණ්ඩාඥා න විලම්බතේ තේෂාං විනාශශ්ච න නිද්‍රාති|
Ⅳ ඊශ්වරඃ කෘතපාපාන් දූතාන් න ක්‍ෂමිත්වා තිමිරශෘඞ්ඛලෛඃ පාතාලේ රුද්ධ්වා විචාරාර්ථං සමර්පිතවාන්|
Ⅴ පුරාතනං සංසාරමපි න ක්‍ෂමිත්වා තං දුෂ්ටානාං සංසාරං ජලාප්ලාවනේන මජ්ජයිත්වා සප්තජනෛඃ සහිතං ධර්ම්මප්‍රචාරකං නෝහං රක්‍ෂිතවාන්|
Ⅵ සිදෝමම් අමෝරා චේතිනාමකේ නගරේ භවිෂ්‍යතාං දුෂ්ටානාං දෘෂ්ටාන්තං විධාය භස්මීකෘත්‍ය විනාශේන දණ්ඩිතවාන්;
Ⅶ කින්තු තෛඃ කුත්සිතව්‍යභිචාරිභි ර්දුෂ්ටාත්මභිඃ ක්ලිෂ්ටං ධාර්ම්මිකං ලෝටං රක්‍ෂිතවාන්|
Ⅷ ස ධාර්ම්මිකෝ ජනස්තේෂාං මධ්‍යේ නිවසන් ස්වීයදෘෂ්ටිශ්‍රෝත්‍රගෝචරේභ්‍යස්තේෂාම් අධර්ම්මාචාරේභ්‍යඃ ස්වකීයධාර්ම්මිකමනසි දිනේ දිනේ තප්තවාන්|
Ⅸ ප්‍රභු ර්භක්තාන් පරීක්‍ෂාද් උද්ධර්ත්තුං විචාරදිනඤ්ච යාවද් දණ්ඩ්‍යාමානාන් අධාර්ම්මිකාන් රෝද්ධුං පාරයති,
Ⅹ විශේෂතෝ යේ (අ)මේධ්‍යාභිලාෂාත් ශාරීරිකසුඛම් අනුගච්ඡන්ති කර්තෘත්වපදානි චාවජානන්ති තානේව (රෝද්ධුං පාරයති| ) තේ දුඃසාහසිනඃ ප්‍රගල්භාශ්ච|
Ⅺ අපරං බලගෞරවාභ්‍යාං ශ්‍රේෂ්ඨා දිව්‍යදූතාඃ ප්‍රභෝඃ සන්නිධෞ යේෂාං වෛපරීත්‍යේන නින්දාසූචකං විචාරං න කුර්ව්වන්ති තේෂාම් උච්චපදස්ථානාං නින්දනාද් ඉමේ න භීතාඃ|
Ⅻ කින්තු යේ බුද්ධිහීනාඃ ප්‍රකෘතා ජන්තවෝ ධර්ත්තව්‍යතායෛ විනාශ්‍යතායෛ ච ජායන්තේ තත්සදෘශා ඉමේ යන්න බුධ්‍යන්තේ තත් නින්දන්තඃ ස්වකීයවිනාශ්‍යතයා විනංක්‍ෂ්‍යන්ති ස්වීයාධර්ම්මස්‍ය ඵලං ප්‍රාප්ස්‍යන්ති ච|
ⅩⅢ තේ දිවා ප්‍රකෘෂ්ටභෝජනං සුඛං මන්‍යන්තේ නිජඡලෛඃ සුඛභෝගිනඃ සන්තෝ යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධං භෝජනං කුර්ව්වන්තඃ කලඞ්කිනෝ දෝෂිණශ්ච භවන්ති|
ⅩⅣ තේෂාං ලෝචනානි පරදාරාකාඞ්ක්‍ෂීණි පාපේ චාශ්‍රාන්තානි තේ චඤ්චලානි මනාංසි මෝහයන්ති ලෝභේ තත්පරමනසඃ සන්ති ච|
ⅩⅤ තේ ශාපග්‍රස්තා වංශාඃ සරලමාර්ගං විහාය බියෝරපුත්‍රස්‍ය බිලියමස්‍ය විපථේන ව්‍රජන්තෝ භ්‍රාන්තා අභවන්| ස බිලියමෝ (අ)ප්‍යධර්ම්මාත් ප්‍රාප්‍යේ පාරිතෝෂිකේ(අ)ප්‍රීයත,
ⅩⅥ කින්තු නිජාපරාධාද් භර්ත්සනාම් අලභත යතෝ වචනශක්තිහීනං වාහනං මානුෂිකගිරම් උච්චාර‍්‍ය්‍ය භවිෂ්‍යද්වාදින උන්මත්තතාම් අබාධත|
ⅩⅦ ඉමේ නිර්ජලානි ප්‍රස්‍රවණානි ප්‍රචණ්ඩවායුනා චාලිතා මේඝාශ්ච තේෂාං කෘතේ නිත්‍යස්ථායී ඝෝරතරාන්ධකාරඃ සඤ්චිතෝ (අ)ස්ති|
ⅩⅧ යේ ච ජනා භ්‍රාන්ත්‍යාචාරිගණාත් කෘච්ඡ්‍රේණෝද්ධෘතාස්තාන් ඉමේ (අ)පරිමිතදර්පකථා භාෂමාණාඃ ශාරීරිකසුඛාභිලාෂෛඃ කාමක්‍රීඩාභිශ්ච මෝහයන්ති|
ⅩⅨ තේභ්‍යඃ ස්වාධීනතාං ප්‍රතිඥාය ස්වයං විනාශ්‍යතායා දාසා භවන්ති, යතඃ, යෝ යේනෛව පරාජිග්‍යේ ස ජාතස්තස්‍ය කිඞ්කරඃ|
ⅩⅩ ත්‍රාතුඃ ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ඥානේන සංසාරස්‍ය මලේභ්‍ය උද්ධෘතා යේ පුනස්තේෂු නිමජ්ජ්‍ය පරාජීයන්තේ තේෂාං ප්‍රථමදශාතඃ ශේෂදශා කුත්සිතා භවති|
ⅩⅪ තේෂාං පක්‍ෂේ ධර්ම්මපථස්‍ය ඥානාප්‍රාප්ති ර්වරං න ච නිර්ද්දිෂ්ටාත් පවිත්‍රවිධිමාර්ගාත් ඥානප්‍රාප්තානාං පරාවර්ත්තනං|
ⅩⅫ කින්තු යේයං සත්‍යා දෘෂ්ටාන්තකථා සෛව තේෂු ඵලිතවතී, යථා, කුක්කුරඃ ස්වීයවාන්තාය ව්‍යාවර්ත්තතේ පුනඃ පුනඃ| ලුඨිතුං කර්ද්දමේ තද්වත් ක්‍ෂාලිතශ්චෛව ශූකරඃ||