2 පිතරස්‍ය පත්‍රං
Ⅰ යේ ජනා අස්මාභිඃ සාර්ද්ධම් අස්තදීශ්වරේ ත්‍රාතරි යීශුඛ්‍රීෂ්ටේ ච පුණ්‍යසම්බලිතවිශ්වාසධනස්‍ය සමානාංශිත්වං ප්‍රාප්තාස්තාන් ප්‍රති යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දාසඃ ප්‍රේරිතශ්ච ශිමෝන් පිතරඃ පත්‍රං ලිඛති|
Ⅱ ඊශ්වරස්‍යාස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශෝශ්ච තත්වඥානේන යුෂ්මාස්වනුග්‍රහශාන්ත්‍යෝ ර්බාහුල්‍යං වර්ත්තතාං|
Ⅲ ජීවනාර්ථම් ඊශ්වරභක්ත්‍යර්ථඤ්ච යද්‍යද් ආවශ්‍යකං තත් සර්ව්වං ගෞරවසද්ගුණාභ්‍යාම් අස්මදාහ්වානකාරිණස්තත්ත්වඥානද්වාරා තස්‍යේශ්වරීයශක්තිරස්මභ්‍යං දත්තවතී|
Ⅳ තත්සර්ව්වේණ චාස්මභ්‍යං තාදෘශා බහුමූල්‍යා මහාප්‍රතිඥා දත්තා යාභි ර‍්‍යූයං සංසාරව්‍යාප්තාත් කුත්සිතාභිලාෂමූලාත් සර්ව්වනාශාද් රක්‍ෂාං ප්‍රාප්‍යේශ්වරීයස්වභාවස්‍යාංශිනෝ භවිතුං ශක්නුථ|
Ⅴ තතෝ හේතෝ ර‍්‍යූයං සම්පූර්ණං යත්නං විධාය විශ්වාසේ සෞජන්‍යං සෞජන්‍යේ ඥානං
Ⅵ ඥාන ආයතේන්ද්‍රියතාම් ආයතේන්ද්‍රියතායාං ධෛර‍්‍ය්‍යං ධෛර‍්‍ය්‍ය ඊශ්වරභක්තිම්
Ⅶ ඊශ්වරභක්තෞ භ්‍රාතෘස්නේහේ ච ප්‍රේම යුඞ්ක්ත|
Ⅷ ඒතානි යදි යුෂ්මාසු විද්‍යන්තේे වර්ද්ධන්තේ ච තර්හ්‍යස්මත්ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය තත්ත්වඥානේ යුෂ්මාන් අලසාන් නිෂ්ඵලාංශ්ච න ස්ථාපයිෂ්‍යන්ති|
Ⅸ කින්ත්වේතානි යස්‍ය න විද්‍යන්තේ සෝ (අ)න්ධෝ මුද්‍රිතලෝචනඃ ස්වකීයපූර්ව්වපාපානාං මාර්ජ්ජනස්‍ය විස්මෘතිං ගතශ්ච|
Ⅹ තස්මාද් හේ භ්‍රාතරඃ, යූයං ස්වකීයාහ්වානවරණයෝ ර්දෘඪකරණේ බහු යතධ්වං, තත් කෘත්වා කදාච න ස්ඛලිෂ්‍යථ|
Ⅺ යතෝ (අ)නේන ප්‍රකාරේණාස්මාකං ප්‍රභෝස්ත්‍රාතෘ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යානන්තරාජ්‍යස්‍ය ප්‍රවේශේන යූයං සුකලේන යෝජයිෂ්‍යධ්වේ|
Ⅻ යද්‍යපි යූයම් ඒතත් සර්ව්වං ජානීථ වර්ත්තමානේ සත්‍යමතේ සුස්ථිරා භවථ ච තථාපි යුෂ්මාන් සර්ව්වදා තත් ස්මාරයිතුම් අහම් අයත්නවාන් න භවිෂ්‍යාමි|
ⅩⅢ යාවද් ඒතස්මින් දූෂ්‍යේ තිෂ්ඨාමි තාවද් යුෂ්මාන් ස්මාරයන් ප්‍රබෝධයිතුං විහිතං මන්‍යේ|
ⅩⅣ යතෝ (අ)ස්මාකං ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටෝ මාං යත් ඥාපිතවාන් තදනුසාරාද් දූෂ්‍යමේතත් මයා ශීඝ්‍රං ත්‍යක්තව්‍යම් ඉති ජානාමි|
ⅩⅤ මම පරලෝකගමනාත් පරමපි යූයං යදේතානි ස්මර්ත්තුං ශක්‍ෂ්‍යථ තස්මින් සර්ව්වථා යතිෂ්‍යේ|
ⅩⅥ යතෝ (අ)ස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය පරාක්‍රමං පුනරාගමනඤ්ච යුෂ්මාන් ඥාපයන්තෝ වයං කල්පිතාන්‍යුපාඛ්‍යානාන්‍යන්වගච්ඡාමේති නහි කින්තු තස්‍ය මහිම්නඃ ප්‍රත්‍යක්‍ෂසාක්‍ෂිණෝ භූත්වා භාෂිතවන්තඃ|
ⅩⅦ යතඃ ස පිතුරීශ්වරාද් ගෞරවං ප්‍රශංසාඤ්ච ප්‍රාප්තවාන් විශේෂතෝ මහිමයුක්තතේජෝමධ්‍යාද් ඒතාදෘශී වාණී තං ප්‍රති නිර්ගතවතී, යථා, ඒෂ මම ප්‍රියපුත්‍ර ඒතස්මින් මම පරමසන්තෝෂඃ|
ⅩⅧ ස්වර්ගාත් නිර්ගතේයං වාණී පවිත්‍රපර්ව්වතේ තේන සාර්ද්ධං විද්‍යමානෛරස්මාභිරශ්‍රාවි|
ⅩⅨ අපරම් අස්මත්සමීපේ දෘඪතරං භවිෂ්‍යද්වාක්‍යං විද්‍යතේ යූයඤ්ච යදි දිනාරම්භං යුෂ්මන්මනඃසු ප්‍රභාතීයනක්‍ෂත්‍රස්‍යෝදයඤ්ච යාවත් තිමිරමයේ ස්ථානේ ජ්වලන්තං ප්‍රදීපමිව තද් වාක්‍යං සම්මන්‍යධ්වේ තර්හි භද්‍රං කරිෂ්‍යථ|
ⅩⅩ ශාස්ත්‍රීයං කිමපි භවිෂ්‍යද්වාක්‍යං මනුෂ්‍යස්‍ය ස්වකීයභාවබෝධකං නහි, ඒතද් යුෂ්මාභිඃ සම්‍යක් ඥායතාං|
ⅩⅪ යතෝ භවිෂ්‍යද්වාක්‍යං පුරා මානුෂාණාම් ඉච්ඡාතෝ නෝත්පන්නං කින්ත්වීශ්වරස්‍ය පවිත්‍රලෝකාඃ පවිත්‍රේණාත්මනා ප්‍රවර්ත්තිතාඃ සන්තෝ වාක්‍යම් අභාෂන්ත|