Ⅰ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ක්ලේශානාං සාක්‍ෂී ප්‍රකාශිෂ්‍යමාණස්‍ය ප්‍රතාපස්‍යාංශී ප්‍රාචීනශ්චාහං යුෂ්මාකං ප්‍රාචීනාන් විනීයේදං වදාමි|
Ⅱ යුෂ්මාකං මධ්‍යවර්ත්තී ය ඊශ්වරස්‍ය මේෂවෘන්දෝ යූයං තං පාලයත තස්‍ය වීක්‍ෂණං කුරුත ච, ආවශ්‍යකත්වේන නහි කින්තු ස්වේච්ඡාතෝ න ව කුලෝභේන කින්ත්විච්ඡුකමනසා|
Ⅲ අපරම් අංශානාම් අධිකාරිණ ඉව න ප්‍රභවත කින්තු වෘන්දස්‍ය දෘෂ්ටාන්තස්වරූපා භවත|
Ⅳ තේන ප්‍රධානපාලක උපස්ථිතේ යූයම් අම්ලානං ගෞරවකිරීටං ලප්ස්‍යධ්වේ|
Ⅴ හේ යුවානඃ, යූයමපි ප්‍රාචීනලෝකානාං වශ්‍යා භවත සර්ව්වේ ච සර්ව්වේෂාං වශීභූය නම්‍රතාභරණේන භූෂිතා භවත, යතඃ,ආත්මාභිමානිලෝකානාං විපක්‍ෂෝ භවතීශ්වරඃ| කින්තු තේනෛව නම්‍රේභ්‍යඃ ප්‍රසාදාද් දීයතේ වරඃ|
Ⅵ අතෝ යූයම් ඊශ්වරස්‍ය බලවත්කරස්‍යාධෝ නම්‍රීභූය තිෂ්ඨත තේන ස උචිතසමයේ යුෂ්මාන් උච්චීකරිෂ්‍යති|
Ⅶ යූයං සර්ව්වචින්තාං තස්මින් නික්‍ෂිපත යතඃ ස යුෂ්මාන් ප්‍රති චින්තයති|
Ⅷ යූයං ප්‍රබුද්ධා ජාග්‍රතශ්ච තිෂ්ඨත යතෝ යුෂ්මාකං ප්‍රතිවාදී යඃ ශයතානඃ ස ගර්ජ්ජනකාරී සිංහ ඉව පර‍්‍ය්‍යටන් කං ග්‍රසිෂ්‍යාමීති මෘගයතේ,
Ⅸ අතෝ විශ්වාසේ සුස්ථිරාස්තිෂ්ඨන්තස්තේන සාර්ද්ධං යුධ්‍යත, යුෂ්මාකං ජගන්නිවාසිභ්‍රාතෘෂ්වපි තාදෘශාඃ ක්ලේශා වර්ත්තන්ත ඉති ජානීත|
Ⅹ ක්‍ෂණිකදුඃඛභෝගාත් පරම් අස්මභ්‍යං ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනා ස්වකීයානන්තගෞරවදානාර්ථං යෝ(අ)ස්මාන් ආහූතවාන් ස සර්ව්වානුග්‍රාහීශ්වරඃ ස්වයං යුෂ්මාන් සිද්ධාන් ස්ථිරාන් සබලාන් නිශ්චලාංශ්ච කරෝතු|
Ⅺ තස්‍ය ගෞරවං පරාක්‍රමශ්චානන්තකාලං යාවද් භූයාත්| ආමේන්|
Ⅻ යඃ සිල්වානෝ (මන්‍යේ) යුෂ්මාකං විශ්වාස්‍යෝ භ්‍රාතා භවති තද්වාරාහං සංක්‍ෂේපේණ ලිඛිත්වා යුෂ්මාන් විනීතවාන් යූයඤ්ච යස්මින් අධිතිෂ්ඨථ ස ඒවේශ්වරස්‍ය සත්‍යෝ (අ)නුග්‍රහ ඉති ප්‍රමාණං දත්තවාන්|
ⅩⅢ යුෂ්මාභිඃ සහාභිරුචිතා යා සමිති ර්බාබිලි විද්‍යතේ සා මම පුත්‍රෝ මාර්කශ්ච යුෂ්මාන් නමස්කාරං වේදයති|
ⅩⅣ යූයං ප්‍රේමචුම්බනේන පරස්පරං නමස්කුරුත| යීශුඛ්‍රීෂ්ටාශ්‍රිතානාං යුෂ්මාකං සර්ව්වේෂාං ශාන්ති ර්භූයාත්| ආමේන්|