Ⅰ අස්මාකං විනිමයේන ඛ්‍රීෂ්ටඃ ශරීරසම්බන්ධේ දණ්ඩං භුක්තවාන් අතෝ හේතෝඃ ශරීරසම්බන්ධේ යෝ දණ්ඩං භුක්තවාන් ස පාපාත් මුක්ත
Ⅱ ඉතිභාවේන යූයමපි සුසජ්ජීභූය දේහවාසස්‍යාවශිෂ්ටං සමයං පුනර්මානවානාම් ඉච්ඡාසාධනාර්ථං නහි කින්ත්වීශ්වරස්‍යේච්ඡාසාධනාර්ථං යාපයත|
Ⅲ ආයුෂෝ යඃ සමයෝ ව්‍යතීතස්තස්මින් යුෂ්මාභි ර‍්‍යද් දේවපූජකානාම් ඉච්ඡාසාධනං කාමකුත්සිතාභිලාෂමද්‍යපානරඞ්ගරසමත්තතාඝෘණාර්හදේවපූජාචරණඤ්චාකාරි තේන බාහුල්‍යං|
Ⅳ යූයං තෛඃ සහ තස්මින් සර්ව්වනාශපඞ්කේ මජ්ජිතුං න ධාවථ, ඉත්‍යනේනාශ්චර‍්‍ය්‍යං විඥාය තේ යුෂ්මාන් නින්දන්ති|
Ⅴ කින්තු යෝ ජීවතාං මෘතානාඤ්ච විචාරං කර්ත්තුම් උද්‍යතෝ(අ)ස්ති තස්මෛ තෛරුත්තරං දායිෂ්‍යතේ|
Ⅵ යතෝ හේතෝ ර‍්‍යේ මෘතාස්තේෂාං යත් මානවෝද්දේශ්‍යඃ ශාරීරිකවිචාරඃ කින්ත්වීශ්වරෝද්දේශ්‍යම් ආත්මිකජීවනං භවත් තදර්ථං තේෂාමපි සන්නිධෞ සුසමාචාරඃ ප්‍රකාශිතෝ(අ)භවත්|
Ⅶ සර්ව්වේෂාම් අන්තිමකාල උපස්ථිතස්තස්මාද් යූයං සුබුද්ධයඃ ප්‍රාර්ථනාර්ථං ජාග්‍රතශ්ච භවත|
Ⅷ විශේෂතඃ පරස්පරං ගාඪං ප්‍රේම කුරුත, යතඃ, පාපානාමපි බාහුල්‍යං ප්‍රේම්නෛවාච්ඡාදයිෂ්‍යතේ|
Ⅸ කාතරෝක්තිං විනා පරස්පරම් ආතිථ්‍යං කෘරුත|
Ⅹ යේන යෝ වරෝ ලබ්ධස්තේනෛව ස පරම් උපකරෝතෘ, ඉත්ථං යූයම් ඊශ්වරස්‍ය බහුවිධප්‍රසාදස්‍යෝත්තමා භාණ්ඩාගාරාධිපා භවත|
Ⅺ යෝ වාක්‍යං කථයති ස ඊශ්වරස්‍ය වාක්‍යමිව කථයතු යශ්ච පරම් උපකරෝති ස ඊශ්වරදත්තසාමර්ථ්‍යාදිවෝපකරෝතු| සර්ව්වවිෂයේ යීශුඛ්‍රීෂ්ටේනේශ්වරස්‍ය ගෞරවං ප්‍රකාශ්‍යතාං තස්‍යෛව ගෞරවං පරාක්‍රමශ්ච සර්ව්වදා භූයාත්| ආමේන|
Ⅻ හේ ප්‍රියතමාඃ, යුෂ්මාකං පරීක්‍ෂාර්ථං යස්තාපෝ යුෂ්මාසු වර්ත්තතේ තම් අසම්භවඝටිතං මත්වා නාශ්චර‍්‍ය්‍යං ජානීත,
ⅩⅢ කින්තු ඛ්‍රීෂ්ටේන ක්ලේශානාං සහභාගිත්වාද් ආනන්දත තේන තස්‍ය ප්‍රතාපප්‍රකාශේ(අ)ප්‍යානනන්දේන ප්‍රඵුල්ලා භවිෂ්‍යථ|
ⅩⅣ යදි ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය නාමහේතුනා යුෂ්මාකං නින්දා භවති තර්හි යූයං ධන්‍යා යතෝ ගෞරවදායක ඊශ්වරස්‍යාත්මා යුෂ්මාස්වධිතිෂ්ඨති තේෂාං මධ්‍යේ ස නින්ද්‍යතේ කින්තු යුෂ්මන්මධ්‍යේ ප්‍රශංස්‍යතේ|
ⅩⅤ කින්තු යුෂ්මාකං කෝ(අ)පි හන්තා වා චෛරෝ වා දුෂ්කර්ම්මකෘද් වා පරාධිකාරචර්ච්චක ඉව දණ්ඩං න භුඞ්ක්තාං|
ⅩⅥ යදි ච ඛ්‍රීෂ්ටීයාන ඉව දණ්ඩං භුඞ්ක්තේ තර්හි ස න ලජ්ජමානස්තත්කාරණාද් ඊශ්වරං ප්‍රශංසතු|
ⅩⅦ යතෝ විචාරස්‍යාරම්භසමයේ ඊශ්වරස්‍ය මන්දිරේ යුජ්‍යතේ යදි චාස්මත්ස්වාරභතේ තර්හීශ්වරීයසුසංවාදාග්‍රාහිණාං ශේෂදශා කා භවිෂ්‍යති?
ⅩⅧ ධාර්ම්මිකේනාපි චේත් ත්‍රාණම් අතිකෘච්ඡ්‍රේණ ගම්‍යතේ| තර්හ්‍යධාර්ම්මිකපාපිභ්‍යාම් ආශ්‍රයඃ කුත්‍ර ලප්ස්‍යතේ|
ⅩⅨ අත ඊශ්වරේච්ඡාතෝ යේ දුඃඛං භුඤ්ජතේ තේ සදාචාරේණ ස්වාත්මානෝ විශ්වාස්‍යස්‍රෂ්ටුරීශ්වස්‍ය කරාභ්‍යාං නිදධතාං|