Ⅰ හේ යෝෂිතඃ, යූයමපි නිජස්වාමිනාං වශ්‍යා භවත තථා සති යදි කේචිද් වාක්‍යේ විශ්වාසිනෝ න සන්ති තර්හි
Ⅱ තේ විනාවාක්‍යං යෝෂිතාම් ආචාරේණාර්ථතස්තේෂාං ප්‍රත්‍යක්‍ෂේණ යුෂ්මාකං සභයසතීත්වාචාරේණාක්‍රෂ්ටුං ශක්‍ෂ්‍යන්තේ|
Ⅲ අපරං කේශරචනයා ස්වර්ණාලඞ්කාරධාරණෝන පරිච්ඡදපරිධානේන වා යුෂ්මාකං වාහ්‍යභූෂා න භවතු,
Ⅳ කින්ත්වීශ්වරස්‍ය සාක්‍ෂාද් බහුමූල්‍යක්‍ෂමාශාන්තිභාවාක්‍ෂයරත්නේන යුක්තෝ ගුප්ත ආන්තරිකමානව ඒව|
Ⅴ යතඃ පූර්ව්වකාලේ යාඃ පවිත්‍රස්ත්‍රිය ඊශ්වරේ ප්‍රත්‍යාශාමකුර්ව්වන් තා අපි තාදෘශීමේව භූෂාං ධාරයන්ත්‍යෝ නිජස්වාමිනාං වශ්‍යා අභවන්|
Ⅵ තථෛව සාරා ඉබ්‍රාහීමෝ වශ්‍යා සතී තං පතිමාඛ්‍යාතවතී යූයඤ්ච යදි සදාචාරිණ්‍යෝ භවථ ව්‍යාකුලතයා ච භීතා න භවථ තර්හි තස්‍යාඃ කන්‍යා ආධ්වේ|
Ⅶ හේ පුරුෂාඃ, යූයං ඥානතෝ දුර්බ්බලතරභාජනෛරිව යෝෂිද්භිඃ සහවාසං කුරුත, ඒකස්‍ය ජීවනවරස්‍ය සහභාගිනීභ්‍යතාභ්‍යඃ සමාදරං විතරත ච න චේද් යුෂ්මාකං ප්‍රාර්ථනානාං බාධා ජනිෂ්‍යතේ|
Ⅷ විශේෂතෝ යූයං සර්ව්ව ඒකමනසඃ පරදුඃඛෛ ර්දුඃඛිතා භ්‍රාතෘප්‍රමිණඃ කෘපාවන්තඃ ප්‍රීතිභාවාශ්ච භවත|
Ⅸ අනිෂ්ටස්‍ය පරිශෝධේනානිෂ්ටං නින්දායා වා පරිශෝධේන නින්දාං න කුර්ව්වන්ත ආශිෂං දත්ත යතෝ යූයම් ආශිරධිකාරිණෝ භවිතුමාහූතා ඉති ජානීථ|
Ⅹ අපරඤ්ච, ජීවනේ ප්‍රීයමාණෝ යඃ සුදිනානි දිදෘක්‍ෂතේ| පාපාත් ජිහ්වාං මෘෂාවාක්‍යාත් ස්වාධරෞ ස නිවර්ත්තයේත්|
Ⅺ ස ත්‍යජේද් දුෂ්ටතාමාර්ගං සත්ක්‍රියාඤ්ච සමාචරේත්| මෘගයාණශ්ච ශාන්තිං ස නිත්‍යමේවානුධාවතු|
Ⅻ ලෝචනේ පරමේශස්‍යෝන්මීලිතේ ධාර්ම්මිකාන් ප්‍රති| ප්‍රාර්ථනායාඃ කෘතේ තේෂාඃ තච්ඡ්‍රෝත්‍රේ සුගමේ සදා| ක්‍රෝධාස්‍යඤ්ච පරේශස්‍ය කදාචාරිෂු වර්ත්තතේ|
ⅩⅢ අපරං යදි යූයම් උත්තමස්‍යානුගාමිනෝ භවථ තර්හි කෝ යුෂ්මාන් හිංසිෂ්‍යතේ?
ⅩⅣ යදි ච ධර්ම්මාර්ථං ක්ලිශ්‍යධ්වං තර්හි ධන්‍යා භවිෂ්‍යථ| තේෂාම් ආශඞ්කයා යූයං න බිභීත න විඞ්ක්ත වා|
ⅩⅤ මනෝභිඃ කින්තු මන්‍යධ්වං පවිත්‍රං ප්‍රභුමීශ්වරං| අපරඤ්ච යුෂ්මාකම් ආන්තරිකප්‍රත්‍යාශායාස්තත්ත්වං යඃ කශ්චිත් පෘච්ඡති තස්මෛ ශාන්තිභීතිභ්‍යාම් උත්තරං දාතුං සදා සුසජ්ජා භවත|
ⅩⅥ යේ ච ඛ්‍රීෂ්ටධර්ම්මේ යුෂ්මාකං සදාචාරං දූෂයන්ති තේ දුෂ්කර්ම්මකාරිණාමිව යුෂ්මාකම් අපවාදේන යත් ලජ්ජිතා භවේයුස්තදර්ථං යුෂ්මාකම් උත්තමඃ සංවේදෝ භවතු|
ⅩⅦ ඊශ්වරස්‍යාභිමතාද් යදි යුෂ්මාභිඃ ක්ලේශඃ සෝඪව්‍යස්තර්හි සදාචාරිභිඃ ක්ලේශසහනං වරං න ච කදාචාරිභිඃ|
ⅩⅧ යස්මාද් ඊශ්වරස්‍ය සන්නිධිම් අස්මාන් ආනේතුම් අධාර්ම්මිකාණාං විනිමයේන ධාර්ම්මිකඃ ඛ්‍රීෂ්ටෝ (අ)ප්‍යේකකෘත්වඃ පාපානාං දණ්ඩං භුක්තවාන්, ස ච ශරීරසම්බන්ධේ මාරිතඃ කින්ත්වාත්මනඃ සම්බන්ධේ පුන ර්ජීවිතෝ (අ)භවත්|
ⅩⅨ තත්සම්බන්ධේ ච ස යාත්‍රාං විධාය කාරාබද්ධානාම් ආත්මනාං සමීපේ වාක්‍යං ඝෝෂිතවාන්|
ⅩⅩ පුරා නෝහස්‍ය සමයේ යාවත් පෝතෝ නිරමීයත තාවද් ඊශ්වරස්‍ය දීර්ඝසහිෂ්ණුතා යදා ව්‍යලම්බත තදා තේ(අ)නාඥාග්‍රාහිණෝ(අ)භවන්| තේන පෝතෝනාල්පේ(අ)ර්ථාද් අෂ්ටාවේව ප්‍රාණිනස්තෝයම් උත්තීර්ණාඃ|
ⅩⅪ තන්නිදර්ශනඤ්චාවගාහනං (අර්ථතඃ ශාරීරිකමලිනතායා යස්ත්‍යාගඃ ස නහි කින්ත්වීශ්වරායෝත්තමසංවේදස්‍ය යා ප්‍රතඥා සෛව) යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය පුනරුත්ථානේනේදානීම් අස්මාන් උත්තාරයති,
ⅩⅫ යතඃ ස ස්වර්ගං ගත්වේශ්වරස්‍ය දක්‍ෂිණේ විද්‍යතේ ස්වර්ගීයදූතාඃ ශාසකා බලානි ච තස්‍ය වශීභූතා අභවන්|