Ⅰ සර්ව්වාන් ද්වේෂාන් සර්ව්වාංශ්ච ඡලාන් කාපට්‍යානීර්ෂ්‍යාඃ සමස්තග්ලානිකථාශ්ච දූරීකෘත්‍ය
Ⅱ යුෂ්මාභිඃ පරිත්‍රාණාය වෘද්ධිප්‍රාප්ත්‍යර්ථං නවජාතශිශුභිරිව ප්‍රකෘතං වාග්දුග්ධං පිපාස්‍යතාං|
Ⅲ යතඃ ප්‍රභු ර්මධුර ඒතස්‍යාස්වාදං යූයං ප්‍රාප්තවන්තඃ|
Ⅳ අපරං මානුෂෛරවඥාතස්‍ය කින්ත්වීශ්වරේණාභිරුචිතස්‍ය බහුමූල්‍යස්‍ය ජීවත්ප්‍රස්තරස්‍යේව තස්‍ය ප්‍රභෝඃ සන්නිධිම් ආගතා
Ⅴ යූයමපි ජීවත්ප්‍රස්තරා ඉව නිචීයමානා ආත්මිකමන්දිරං ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනා චේශ්වරතෝෂකාණාම් ආත්මිකබලීනාං දානාර්ථං පවිත්‍රෝ යාජකවර්ගෝ භවථ|
Ⅵ යතඃ ශාස්ත්‍රේ ලිඛිතමාස්තේ, යථා, පශ්‍ය පාෂාණ ඒකෝ (අ)ස්ති සීයෝනි ස්ථාපිතෝ මයා| මුඛ්‍යකෝණස්‍ය යෝග්‍යඃ ස වෘතශ්චාතීව මූල්‍යවාන්| යෝ ජනෝ විශ්වසේත් තස්මින් ස ලජ්ජාං න ගමිෂ්‍යති|
Ⅶ විශ්වාසිනාං යුෂ්මාකමේව සමීපේ ස මූල්‍යවාන් භවති කින්ත්වවිශ්වාසිනාං කෘතේ නිචේතෘභිරවඥාතඃ ස පාෂාණඃ කෝණස්‍ය භිත්තිමූලං භූත්වා බාධාජනකඃ පාෂාණඃ ස්ඛලනකාරකශ්ච ශෛලෝ ජාතඃ|
Ⅷ තේ චාවිශ්වාසාද් වාක්‍යේන ස්ඛලන්ති ස්ඛලනේ ච නියුක්තාඃ සන්ති|
Ⅸ කින්තු යූයං යේනාන්ධකාරමධ්‍යාත් ස්වකීයාශ්චර‍්‍ය්‍යදීප්තිමධ්‍යම් ආහූතාස්තස්‍ය ගුණාන් ප්‍රකාශයිතුම් අභිරුචිතෝ වංශෝ රාජකීයෝ යාජකවර්ගඃ පවිත්‍රා ජාතිරධිකර්ත්තව්‍යාඃ ප්‍රජාශ්ච ජාතාඃ|
Ⅹ පූර්ව්වං යූයං තස්‍ය ප්‍රජා නාභවත කින්ත්විදානීම් ඊශ්වරස්‍ය ප්‍රජා ආධ්වේ| පූර්ව්වම් අනනුකම්පිතා අභවත කින්ත්විදානීම් අනුකම්පිතා ආධ්වේ|
Ⅺ හේ ප්‍රියතමාඃ, යූයං ප්‍රවාසිනෝ විදේශිනශ්ච ලෝකා ඉව මනසඃ ප්‍රාතිකූල්‍යේන යෝධිභ්‍යඃ ශාරීරිකසුඛාභිලාෂේභ්‍යෝ නිවර්ත්තධ්වම් ඉත්‍යහං විනයේ|
Ⅻ දේවපූජකානාං මධ්‍යේ යුෂ්මාකම් ආචාර ඒවම් උත්තමෝ භවතු යථා තේ යුෂ්මාන් දුෂ්කර්ම්මකාරිලෝකානිව පුන ර්න නින්දන්තඃ කෘපාදෘෂ්ටිදිනේ ස්වචක්‍ෂුර්ගෝචරීයසත්ක්‍රියාභ්‍ය ඊශ්වරස්‍ය ප්‍රශංසාං කුර‍්‍ය්‍යුඃ|
ⅩⅢ තතෝ හේතෝ ර‍්‍යූයං ප්‍රභෝරනුරෝධාත් මානවසෘෂ්ටානාං කර්තෘත්වපදානාං වශීභවත විශේෂතෝ භූපාලස්‍ය යතඃ ස ශ්‍රේෂ්ඨඃ,
ⅩⅣ දේශාධ්‍යක්‍ෂාණාඤ්ච යතස්තේ දුෂ්කර්ම්මකාරිණාං දණ්ඩදානාර්ථං සත්කර්ම්මකාරිණාං ප්‍රශංසාර්ථඤ්ච තේන ප්‍රේරිතාඃ|
ⅩⅤ ඉත්ථං නිර්බ්බෝධමානුෂාණාම් අඥානත්වං යත් සදාචාරිභි ර‍්‍යුෂ්මාභි ර්නිරුත්තරීක්‍රියතේ තද් ඊශ්වරස්‍යාභිමතං|
ⅩⅥ යූයං ස්වාධීනා ඉවාචරත තථාපි දුෂ්ටතායා වේෂස්වරූපාං ස්වාධීනතාං ධාරයන්ත ඉව නහි කින්ත්වීශ්වරස්‍ය දාසා ඉව|
ⅩⅦ සර්ව්වාන් සමාද්‍රියධ්වං භ්‍රාතෘවර්ගේ ප්‍රීයධ්වම් ඊශ්වරාද් බිභීත භූපාලං සම්මන්‍යධ්වං|
ⅩⅧ හේ දාසාඃ යූයං සම්පූර්ණාදරේණ ප්‍රභූනාං වශ්‍යා භවත කේවලං භද්‍රාණාං දයාලූනාඤ්ච නහි කින්ත්වනෘජූනාමපි|
ⅩⅨ යතෝ (අ)න්‍යායේන දුඃඛභෝගකාල ඊශ්වරචින්තයා යත් ක්ලේශසහනං තදේව ප්‍රියං|
ⅩⅩ පාපං කෘත්වා යුෂ්මාකං චපේටාඝාතසහනේන කා ප්‍රශංසා? කින්තු සදාචාරං කෘත්වා යුෂ්මාකං යද් දුඃඛසහනං තදේවේශ්වරස්‍ය ප්‍රියං|
ⅩⅪ තදර්ථමේව යූයම් ආහූතා යතඃ ඛ්‍රීෂ්ටෝ(අ)පි යුෂ්මන්නිමිත්තං දුඃඛං භුක්ත්වා යූයං යත් තස්‍ය පදචිහ්නෛ ර්ව්‍රජේත තදර්ථං දෘෂ්ටාන්තමේකං දර්ශිතවාන්|
ⅩⅫ ස කිමපි පාපං න කෘතවාන් තස්‍ය වදනේ කාපි ඡලස්‍ය කථා නාසීත්|
ⅩⅩⅢ නින්දිතෝ (අ)පි සන් ස ප්‍රතිනින්දාං න කෘතවාන් දුඃඛං සහමානෝ (අ)පි න භර්ත්සිතවාන් කින්තු යථාර්ථවිචාරයිතුඃ සමීපේ ස්වං සමර්පිතවාන්|
ⅩⅩⅣ වයං යත් පාපේභ්‍යෝ නිවෘත්‍ය ධර්ම්මාර්ථං ජීවාමස්තදර්ථං ස ස්වශරීරේණාස්මාකං පාපානි ක්‍රුශ ඌඪවාන් තස්‍ය ප්‍රහාරෛ ර‍්‍යූයං ස්වස්ථා අභවත|
ⅩⅩⅤ යතඃ පූර්ව්වං යූයං භ්‍රමණකාරිමේෂා ඉවාධ්වං කින්ත්වධුනා යුෂ්මාකම් ආත්මනාං පාලකස්‍යාධ්‍යක්‍ෂස්‍ය ච සමීපං ප්‍රත්‍යාවර්ත්තිතාඃ|