1 පිතරස්‍ය පත්‍රං
Ⅰ පන්ත-ගාලාතියා-කප්පදකියා-ආශියා-බිථුනියාදේශේෂු ප්‍රවාසිනෝ යේ විකීර්ණලෝකාඃ
Ⅱ පිතුරීශ්වරස්‍ය පූර්ව්වනිර්ණයාද් ආත්මනඃ පාවනේන යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යාඥාග්‍රහණාය ශෝණිතප්‍රෝක්‍ෂණාය චාභිරුචිතාස්තාන් ප්‍රති යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රේරිතඃ පිතරඃ පත්‍රං ලිඛති| යුෂ්මාන් ප්‍රති බාහුල්‍යේන ශාන්තිරනුග්‍රහශ්ච භූයාස්තාං|
Ⅲ අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය තාත ඊශ්වරෝ ධන්‍යඃ, යතඃ ස ස්වකීයබහුකෘපාතෝ මෘතගණමධ්‍යාද් යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යෝත්ථානේන ජීවනප්‍රත්‍යාශාර්ථම් අර්ථතෝ
Ⅳ (අ)ක්‍ෂයනිෂ්කලඞ්කාම්ලානසම්පත්තිප්‍රාප්ත්‍යර්ථම් අස්මාන් පුන ර්ජනයාමාස| සා සම්පත්තිඃ ස්වර්ගේ (අ)ස්මාකං කෘතේ සඤ්චිතා තිෂ්ඨති,
Ⅴ යූයඤ්චේශ්වරස්‍ය ශක්තිතඃ ශේෂකාලේ ප්‍රකාශ්‍යපරිත්‍රාණාර්ථං විශ්වාසේන රක්‍ෂ්‍යධ්වේ|
Ⅵ තස්මාද් යූයං යද්‍යප්‍යානන්දේන ප්‍රඵුල්ලා භවථ තථාපි සාම්ප්‍රතං ප්‍රයෝජනහේතෝඃ කියත්කාලපර‍්‍ය්‍යන්තං නානාවිධපරීක්‍ෂාභිඃ ක්ලිශ්‍යධ්වේ|
Ⅶ යතෝ වහ්නිනා යස්‍ය පරීක්‍ෂා භවති තස්මාත් නශ්වරසුවර්ණාදපි බහුමූල්‍යං යුෂ්මාකං විශ්වාසරූපං යත් පරීක්‍ෂිතං ස්වර්ණං තේන යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යාගමනසමයේ ප්‍රශංසායාඃ සමාදරස්‍ය ගෞරවස්‍ය ච යෝග්‍යතා ප්‍රාප්තව්‍යා|
Ⅷ යූයං තං ඛ්‍රීෂ්ටම් අදෘෂ්ට්වාපි තස්මින් ප්‍රීයධ්වේ සාම්ප්‍රතං තං න පශ්‍යන්තෝ(අ)පි තස්මින් විශ්වසන්තෝ (අ)නිර්ව්වචනීයේන ප්‍රභාවයුක්තේන චානන්දේන ප්‍රඵුල්ලා භවථ,
Ⅸ ස්වවිශ්වාසස්‍ය පරිණාමරූපම් ආත්මනාං පරිත්‍රාණං ලභධ්වේ ච|
Ⅹ යුෂ්මාසු යෝ (අ)නුග්‍රහෝ වර්ත්තතේ තද්විෂයේ ය ඊශ්වරීයවාක්‍යං කථිතවන්තස්තේ භවිෂ්‍යද්වාදිනස්තස්‍ය පරිත්‍රාණස්‍යාන්වේෂණම් අනුසන්ධානඤ්ච කෘතවන්තඃ|
Ⅺ විශේෂතස්තේෂාමන්තර්ව්වාසී යඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍යාත්මා ඛ්‍රීෂ්ටේ වර්ත්තිෂ්‍යමාණානි දුඃඛානි තදනුගාමිප්‍රභාවඤ්ච පූර්ව්වං ප්‍රාකාශයත් තේන කඃ කීදෘශෝ වා සමයෝ නිරදිශ්‍යතෛතස්‍යානුසන්ධානං කෘතවන්තඃ|
Ⅻ තතස්තෛ ර්විෂයෛස්තේ යන්න ස්වාන් කින්ත්වස්මාන් උපකුර්ව්වන්ත්‍යේතත් තේෂාං නිකටේ ප්‍රාකාශ්‍යත| යාංශ්ච තාන් විෂයාන් දිව්‍යදූතා අප්‍යවනතශිරසෝ නිරීක්‍ෂිතුම් අභිලෂන්ති තේ විෂයාඃ සාම්ප්‍රතං ස්වර්ගාත් ප්‍රේෂිතස්‍ය පවිත්‍රස්‍යාත්මනඃ සහාය්‍යාද් යුෂ්මත්සමීපේ සුසංවාදප්‍රචාරයිතෘභිඃ ප්‍රාකාශ්‍යන්ත|
ⅩⅢ අතඒව යූයං මනඃකටිබන්ධනං කෘත්වා ප්‍රබුද්ධාඃ සන්තෝ යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රකාශසමයේ යුෂ්මාසු වර්ත්තිෂ්‍යමානස්‍යානුග්‍රහස්‍ය සම්පූර්ණාං ප්‍රත්‍යාශාං කුරුත|
ⅩⅣ අපරං පූර්ව්වීයාඥානතාවස්ථායාඃ කුත්සිතාභිලාෂාණාං යෝග්‍යම් ආචාරං න කුර්ව්වන්තෝ යුෂ්මදාහ්වානකාරී යථා පවිත්‍රෝ (අ)ස්ති
ⅩⅤ යූයමප්‍යාඥාග්‍රාහිසන්තානා ඉව සර්ව්වස්මින් ආචාරේ තාදෘක් පවිත්‍රා භවත|
ⅩⅥ යතෝ ලිඛිතම් ආස්තේ, යූයං පවිත්‍රාස්තිෂ්ඨත යස්මාදහං පවිත්‍රඃ|
ⅩⅦ අපරඤ්ච යෝ විනාපක්‍ෂපාතම් ඒකෛකමානුෂස්‍ය කර්ම්මානුසාරාද් විචාරං කරෝති ස යදි යුෂ්මාභිස්තාත ආඛ්‍යායතේ තර්හි ස්වප්‍රවාසස්‍ය කාලෝ යුෂ්මාභි ර්භීත්‍යා යාප්‍යතාං|
ⅩⅧ යූයං නිරර්ථකාත් පෛතෘකාචාරාත් ක්‍ෂයණීයෛ රූප්‍යසුවර්ණාදිභි ර්මුක්තිං න ප්‍රාප්‍ය
ⅩⅨ නිෂ්කලඞ්කනිර්ම්මලමේෂශාවකස්‍යේව ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය බහුමූල්‍යේන රුධිරේණ මුක්තිං ප්‍රාප්තවන්ත ඉති ජානීථ|
ⅩⅩ ස ජගතෝ භිත්තිමූලස්ථාපනාත් පූර්ව්වං නියුක්තඃ කින්තු චරමදිනේෂු යුෂ්මදර්ථං ප්‍රකාශිතෝ (අ)භවත්|
ⅩⅪ යතස්තේනෛව මෘතගණාත් තස්‍යෝත්ථාපයිතරි තස්මෛ ගෞරවදාතරි චේශ්වරේ විශ්වසිථ තස්මාද් ඊශ්වරේ යුෂ්මාකං විශ්වාසඃ ප්‍රත්‍යාශා චාස්තේ|
ⅩⅫ යූයම් ආත්මනා සත්‍යමතස්‍යාඥාග්‍රහණද්වාරා නිෂ්කපටාය භ්‍රාතෘප්‍රේම්නේ පාවිතමනසෝ භූත්වා නිර්ම්මලාන්තඃකරණෛඃ පරස්පරං ගාඪං ප්‍රේම කුරුත|
ⅩⅩⅢ යස්මාද් යූයං ක්‍ෂයණීයවීර‍්‍ය්‍යාත් නහි කින්ත්වක්‍ෂයණීයවීර‍්‍ය්‍යාද් ඊශ්වරස්‍ය ජීවනදායකේන නිත්‍යස්ථායිනා වාක්‍යේන පුනර්ජන්ම ගෘහීතවන්තඃ|
ⅩⅩⅣ සර්ව්වප්‍රාණී තෘණෛස්තුල්‍යස්තත්තේජස්තෘණපුෂ්පවත්| තෘණානි පරිශුෂ්‍යති පුෂ්පාණි නිපතන්ති ච|
ⅩⅩⅤ කින්තු වාක්‍යං පරේශස්‍යානන්තකාලං විතිෂ්ඨතේ| තදේව ච වාක්‍යං සුසංවාදේන යුෂ්මාකම් අන්තිකේ ප්‍රකාශිතං|