Ⅰ යදි යූයං ඛ්‍රීෂ්ටේන සාර්ද්ධම් උත්ථාපිතා අභවත තර්හි යස්මින් ස්ථානේ ඛ්‍රීෂ්ට ඊශ්වරස්‍ය දක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ උපවිෂ්ට ආස්තේ තස්‍යෝර්ද්ධ්වස්ථානස්‍ය විෂයාන් චේෂ්ටධ්වං|
Ⅱ පාර්ථිවවිෂයේෂු න යතමානා ඌර්ද්ධ්වස්ථවිෂයේෂු යතධ්වං|
Ⅲ යතෝ යූයං මෘතවන්තෝ යුෂ්මාකං ජීවිතඤ්ච ඛ්‍රීෂ්ටේන සාර්ද්ධම් ඊශ්වරේ ගුප්තම් අස්ති|
Ⅳ අස්මාකං ජීවනස්වරූපඃ ඛ්‍රීෂ්ටෝ යදා ප්‍රකාශිෂ්‍යතේ තදා තේන සාර්ද්ධං යූයමපි විභවේන ප්‍රකාශිෂ්‍යධ්වේ|
Ⅴ අතෝ වේශ්‍යාගමනම් අශුචික්‍රියා රාගඃ කුත්සිතාභිලාෂෝ දේවපූජාතුල්‍යෝ ලෝභශ්චෛතානි ර්පාिථවපුරුෂස්‍යාඞ්ගානි යුෂ්මාභි ර්නිහන්‍යන්තාං|
Ⅵ යත ඒතේභ්‍යඃ කර්ම්මභ්‍ය ආඥාලඞ්ඝිනෝ ලෝකාන් ප්‍රතීශ්වරස්‍ය ක්‍රෝධෝ වර්ත්තතේ|
Ⅶ පූර්ව්වං යදා යූයං තාන්‍යුපාජීවත තදා යූයමපි තාන්‍යේවාචරත;
Ⅷ කින්ත්විදානීං ක්‍රෝධෝ රෝෂෝ ජිහිංසිෂා දුර්මුඛතා වදනනිර්ගතකදාලපශ්චෛතානි සර්ව්වාණි දූරීකුරුධ්වං|
Ⅸ යූයං පරස්පරං මෘෂාකථාං න වදත යතෝ යූයං ස්වකර්ම්මසහිතං පුරාතනපුරුෂං ත්‍යක්තවන්තඃ
Ⅹ ස්වස්‍රෂ්ටුඃ ප්‍රතිමූර්ත්‍යා තත්ත්වඥානාය නූතනීකෘතං නවීනපුරුෂං පරිහිතවන්තශ්ච|
Ⅺ තේන ච යිහූදිභින්නජාතීයයෝශ්ඡින්නත්වගච්ඡින්නත්වචෝ ර්ම්ලේච්ඡස්කුථීයයෝ ර්දාසමුක්තයෝශ්ච කෝ(අ)පි විශේෂෝ නාස්ති කින්තු සර්ව්වේෂු සර්ව්වඃ ඛ්‍රීෂ්ට ඒවාස්තේ|
Ⅻ අතඒව යූයම් ඊශ්වරස්‍ය මනෝභිලෂිතාඃ පවිත්‍රාඃ ප්‍රියාශ්ච ලෝකා ඉව ස්නේහයුක්තාම් අනුකම්පාං හිතෛෂිතාං නම්‍රතාං තිතික්‍ෂාං සහිෂ්ණුතාඤ්ච පරිධද්ධ්වං|
ⅩⅢ යූයම් ඒකෛකස්‍යාචරණං සහධ්වං යේන ච යස්‍ය කිමප්‍යපරාධ්‍යතේ තස්‍ය තං දෝෂං ස ක්‍ෂමතාං, ඛ්‍රීෂ්ටෝ යුෂ්මාකං දෝෂාන් යද්වද් ක්‍ෂමිතවාන් යූයමපි තද්වත් කුරුධ්වං|
ⅩⅣ විශේෂතඃ සිද්ධිජනකේන ප්‍රේමබන්ධනේන බද්ධා භවත|
ⅩⅤ යස්‍යාඃ ප්‍රාප්තයේ යූයම් ඒකස්මින් ශරීරේ සමාහූතා අභවත සේශ්වරීයා ශාන්ති ර‍්‍යුෂ්මාකං මනාංස්‍යධිතිෂ්ඨතු යූයඤ්ච කෘතඥා භවත|
ⅩⅥ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය වාක්‍යං සර්ව්වවිධඥානාය සම්පූර්ණරූපේණ යුෂ්මදන්තරේ නිවමතු, යූයඤ්ච ගීතෛ ර්ගානෛඃ පාරමාර්ථිකසඞ්කීර්ත්තනෛශ්ච පරස්පරම් ආදිශත ප්‍රබෝධයත ච, අනුගෘහීතත්වාත් ප්‍රභුම් උද්දිශ්‍ය ස්වමනෝභි ර්ගායත ච|
ⅩⅦ වාචා කර්ම්මණා වා යද් යත් කුරුත තත් සර්ව්වං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශෝ ර්නාම්නා කුරුත තේන පිතරම් ඊශ්වරං ධන්‍යං වදත ච|
ⅩⅧ හේ යෝෂිතඃ, යූයං ස්වාමිනාං වශ්‍යා භවත යතස්තදේව ප්‍රභවේ රෝචතේ|
ⅩⅨ හේ ස්වාමිනඃ, යූයං භාර‍්‍ය්‍යාසු ප්‍රීයධ්වං තාඃ ප්‍රති පරුෂාලාපං මා කුරුධ්වං|
ⅩⅩ හේ බාලාඃ, යූයං සර්ව්වවිෂයේ පිත්‍රෝරාඥාග්‍රාහිණෝ භවත යතස්තදේව ප්‍රභෝඃ සන්තෝෂජනකං|
ⅩⅪ හේ පිතරඃ, යුෂ්මාකං සන්තානා යත් කාතරා න භවේයුස්තදර්ථං තාන් ප්‍රති මා රෝෂයත|
ⅩⅫ හේ දාසාඃ, යූයං සර්ව්වවිෂය ඓහිකප්‍රභූනාම් ආඥාග්‍රාහිණෝ භවත දෘෂ්ටිගෝචරීයසේවයා මානවේභ්‍යෝ රෝචිතුං මා යතධ්වං කින්තු සරලාන්තඃකරණෛඃ ප්‍රභෝ ර්භාीත්‍යා කාර‍්‍ය්‍යං කුරුධ්වං|
ⅩⅩⅢ යච්ච කුරුධ්වේ තත් මානුෂමනුද්දිශ්‍ය ප්‍රභුම් උද්දිශ්‍ය ප්‍රඵුල්ලමනසා කුරුධ්වං,
ⅩⅩⅣ යතෝ වයං ප්‍රභුතඃ ස්වර්ගාධිකාරරූපං ඵලං ලප්ස්‍යාමහ ඉති යූයං ජානීථ යස්මාද් යූයං ප්‍රභෝඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දාසා භවථ|
ⅩⅩⅤ කින්තු යඃ කශ්චිද් අනුචිතං කර්ම්ම කරෝති ස තස්‍යානුචිතකර්ම්මණඃ ඵලං ලප්ස්‍යතේ තත්‍ර කෝ(අ)පි පක්‍ෂපාතෝ න භවිෂ්‍යති|