Ⅰ අපරඤ්ච හේ අධිපතයඃ, යූයං දාසාන් ප්‍රති න්‍යාය්‍යං යථාර්ථඤ්චාචරණං කුරුධ්වං යුෂ්මාකමප්‍යේකෝ(අ)ධිපතිඃ ස්වර්ගේ විද්‍යත ඉති ජානීත|
Ⅱ යූයං ප්‍රාර්ථනායාං නිත්‍යං ප්‍රවර්ත්තධ්වං ධන්‍යවාදං කුර්ව්වන්තස්තත්‍ර ප්‍රබුද්ධාස්තිෂ්ඨත ච|
Ⅲ ප්‍රාර්ථනාකාලේ මමාපි කෘතේ ප්‍රාර්ථනාං කුරුධ්වං,
Ⅳ ඵලතඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය යන්නිගූඪවාක්‍යකාරණාද් අහං බද්ධෝ(අ)භවං තත්ප්‍රකාශායේශ්වරෝ යත් මදර්ථං වාග්ද්වාරං කුර‍්‍ය්‍යාත්, අහඤ්ච යථෝචිතං තත් ප්‍රකාශයිතුං ශක්නුයාම් ඒතත් ප්‍රාර්ථයධ්වං|
Ⅴ යූයං සමයං බහුමූල්‍යං ඥාත්වා බහිඃස්ථාන් ලෝකාන් ප්‍රති ඥානාචාරං කුරුධ්වං|
Ⅵ යුෂ්මාකම් ආලාපඃ සර්ව්වදානුග්‍රහසූචකෝ ලවණේන සුස්වාදුශ්ච භවතු යස්මෛ යදුත්තරං දාතව්‍යං තද් යුෂ්මාභිරවගම්‍යතාං|
Ⅶ මම යා දශාක්ති තාං තුඛිකනාමා ප්‍රභෞ ප්‍රියෝ මම භ්‍රාතා විශ්වසනීයඃ පරිචාරකඃ සහදාසශ්ච යුෂ්මාන් ඥාපයිෂ්‍යති|
Ⅷ ස යද් යුෂ්මාකං දශාං ජානීයාත් යුෂ්මාකං මනාංසි සාන්ත්වයේච්ච තදර්ථමේවාහං
Ⅸ තම් ඕනීෂිමනාමානඤ්ච යුෂ්මද්දේශීයං විශ්වස්තං ප්‍රියඤ්ච භ්‍රාතරං ප්‍රේෂිතවාන් තෞ යුෂ්මාන් අත්‍රත්‍යාං සර්ව්වවාර්ත්තාං ඥාපයිෂ්‍යතඃ|
Ⅹ ආරිෂ්ටාර්ඛනාමා මම සහබන්දී බර්ණබ්බා භාගිනේයෝ මාර්කෝ යුෂ්ටනාම්නා විඛ්‍යාතෝ යීශුශ්චෛතේ ඡින්නත්වචෝ භ්‍රාතරෝ යුෂ්මාන් නමස්කාරං ඥාපයන්ති, තේෂාං මධ්‍යේ මාර්කමධි යූයං පූර්ව්වම් ආඥාපිතාඃ ස යදි යුෂ්මත්සමීපම් උපතිෂ්ඨේත් තර්හි යුෂ්මාභි ර්ගෘහ්‍යතාං|
Ⅺ කේවලමේත ඊශ්වරරාජ්‍යේ මම සාන්ත්වනාජනකාඃ සහකාරිණෝ(අ)භවන්|
Ⅻ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දාසෝ යෝ යුෂ්මද්දේශීය ඉපඵ්‍රාඃ ස යුෂ්මාන් නමස්කාරං ඥාපයති යූයඤ්චේශ්වරස්‍ය සර්ව්වස්මින් මනෝ(අ)භිලාෂේ යත් සිද්ධාඃ පූර්ණාශ්ච භවේත තදර්ථං ස නිත්‍යං ප්‍රාර්ථනයා යුෂ්මාකං කෘතේ යතතේ|
ⅩⅢ යුෂ්මාකං ලායදිකේයාස්ථිතානාං හියරාපලිස්ථිතානාඤ්ච භ්‍රාතෘණාං හිතාය සෝ(අ)තීව චේෂ්ටත ඉත්‍යස්මින් අහං තස්‍ය සාක්‍ෂී භවාමි|
ⅩⅣ ලූකනාමා ප්‍රියශ්චිකිත්සකෝ දීමාශ්ච යුෂ්මභ්‍යං නමස්කුර්ව්වාතේ|
ⅩⅤ යූයං ලායදිකේයාස්ථාන් භ්‍රාතෘන් නුම්ඵාං තද්ගෘහස්ථිතාං සමිතිඤ්ච මම නමස්කාරං ඥාපයත|
ⅩⅥ අපරං යුෂ්මත්සන්නිධෞ පත්‍රස්‍යාස්‍ය පාඨේ කෘතේ ලායදිකේයාස්ථසමිතාවපි තස්‍ය පාඨෝ යථා භවේත් ලායදිකේයාඤ්ච යත් පත්‍රං මයා ප්‍රහිතං තද් යථා යුෂ්මාභිරපි පඨ්‍යේත තථා චේෂ්ටධ්වං|
ⅩⅦ අපරම් ආර්ඛිප්පං වදත ප්‍රභෝ ර‍්‍යත් පරිචර‍්‍ය්‍යාපදං ත්වයාප්‍රාපි තත්සාධනාය සාවධානෝ භව|
ⅩⅧ අහං පෞලඃ ස්වහස්තාක්‍ෂරේණ යුෂ්මාන් නමස්කාරං ඥාපයාමි යූයං මම බන්ධනං ස්මරත| යුෂ්මාන් ප්‍රත්‍යනුග්‍රහෝ භූයාත්| ආමේන|