ඉබ්‍රිණඃ පත්‍රං
Ⅰ පුරා ය ඊශ්වරෝ භවිෂ්‍යද්වාදිභිඃ පිතෘලෝකේභ්‍යෝ නානාසමයේ නානාප්‍රකාරං කථිතවාන්
Ⅱ ස ඒතස්මින් ශේෂකාලේ නිජපුත්‍රේණාස්මභ්‍යං කථිතවාන්| ස තං පුත්‍රං සර්ව්වාධිකාරිණං කෘතවාන් තේනෛව ච සර්ව්වජගන්ති සෘෂ්ටවාන්|
Ⅲ ස පුත්‍රස්තස්‍ය ප්‍රභාවස්‍ය ප්‍රතිබිම්බස්තස්‍ය තත්ත්වස්‍ය මූර්ත්තිශ්චාස්ති ස්වීයශක්තිවාක්‍යේන සර්ව්වං ධත්තේ ච ස්වප්‍රාණෛරස්මාකං පාපමාර්ජ්ජනං කෘත්වා ඌර්ද්ධ්වස්ථානේ මහාමහිම්නෝ දක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ සමුපවිෂ්ටවාන්|
Ⅳ දිව්‍යදූතගණාද් යථා ස විශිෂ්ටනාම්නෝ (අ)ධිකාරී ජාතස්තථා තේභ්‍යෝ(අ)පි ශ්‍රේෂ්ඨෝ ජාතඃ|
Ⅴ යතෝ දූතානාං මධ්‍යේ කදාචිදීශ්වරේණේදං ක උක්තඃ? යථා, "මදීයතනයෝ (අ)සි ත්වම් අද්‍යෛව ජනිතෝ මයා| " පුනශ්ච "අහං තස්‍ය පිතා භවිෂ්‍යාමි ස ච මම පුත්‍රෝ භවිෂ්‍යති| "
Ⅵ අපරං ජගති ස්වකීයාද්විතීයපුත්‍රස්‍ය පුනරානයනකාලේ තේනෝක්තං, යථා, "ඊශ්වරස්‍ය සකලෛ ර්දූතෛරේෂ ඒව ප්‍රණම්‍යතාං| "
Ⅶ දූතාන් අධි තේනේදම් උක්තං, යථා, "ස කරෝති නිජාන් දූතාන් ගන්ධවාහස්වරූපකාන්| වහ්නිශිඛාස්වරූපාංශ්ච කරෝති නිජසේවකාන්|| "
Ⅷ කින්තු පුත්‍රමුද්දිශ්‍ය තේනෝක්තං, යථා, "හේ ඊශ්වර සදා ස්ථායි තව සිංහාසනං භවේත්| යාථාර්ථ්‍යස්‍ය භවේද්දණ්ඩෝ රාජදණ්ඩස්ත්වදීයකඃ|
Ⅸ පුණ්‍යේ ප්‍රේම කරෝෂි ත්වං කිඤ්චාධර්ම්මම් ඍතීයසේ| තස්මාද් ය ඊශ ඊශස්තේ ස තේ මිත්‍රගණාදපි| අධිකාහ්ලාදතෛලේන සේචනං කෘතවාන් තව|| "
Ⅹ පුනශ්ච, යථා, "හේ ප්‍රභෝ පෘථිවීමූලම් ආදෞ සංස්ථාපිතං ත්වයා| තථා ත්වදීයහස්තේන කෘතං ගගනමණ්ඩලං|
Ⅺ ඉමේ විනංක්‍ෂ්‍යතස්ත්වන්තු නිත්‍යමේවාවතිෂ්ඨසේ| ඉදන්තු සකලං විශ්වං සංජරිෂ්‍යති වස්ත්‍රවත්|
Ⅻ සඞ්කෝචිතං ත්වයා තත්තු වස්ත්‍රවත් පරිවර්ත්ස්‍යතේ| ත්වන්තු නිත්‍යං ස ඒවාසී ර්නිරන්තාස්තව වත්සරාඃ|| "
ⅩⅢ අපරං දූතානාං මධ්‍යේ කඃ කදාචිදීශ්වරේණේදමුක්තඃ? යථා, "තවාරීන් පාදපීඨං තේ යාවන්නහි කරෝම්‍යහං| මම දක්‍ෂිණදිග්භාගේ තාවත් ත්වං සමුපාවිශ|| "
ⅩⅣ යේ පරිත්‍රාණස්‍යාධිකාරිණෝ භවිෂ්‍යන්ති තේෂාං පරිචර‍්‍ය්‍යාර්ථං ප්‍රේෂ්‍යමාණාඃ සේවනකාරිණ ආත්මානඃ කිං තේ සර්ව්වේ දූතා නහි?