ඵිලෝමෝනං පත්‍රං
Ⅰ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය යීශෝ ර්බන්දිදාසඃ පෞලස්තීථියනාමා භ්‍රාතා ච ප්‍රියං සහකාරිණං ඵිලීමෝනං
Ⅱ ප්‍රියාම් ආප්පියාං සහසේනාම් ආර්ඛිප්පං ඵිලීමෝනස්‍ය ගෘහේ ස්ථිතාං සමිතිඤ්ච ප්‍රති පත්‍රං ලිඛතඃ|
Ⅲ අස්මාකං තාත ඊශ්වරඃ ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටශ්ච යුෂ්මාන් ප්‍රති ශාන්තිම් අනුග්‍රහඤ්ච ක්‍රියාස්තාං|
Ⅳ ප්‍රභුං යීශුං ප්‍රති සර්ව්වාන් පවිත්‍රලෝකාන් ප්‍රති ච තව ප්‍රේමවිශ්වාසයෝ ර්වෘත්තාන්තං නිශම්‍යාහං
Ⅴ ප්‍රාර්ථනාසමයේ තව නාමෝච්චාරයන් නිරන්තරං මමේශ්වරං ධන්‍යං වදාමි|
Ⅵ අස්මාසු යද්‍යත් සෞජන්‍යං විද්‍යතේ තත් සර්ව්වං ඛ්‍රීෂ්ටං යීශුං යත් ප්‍රති භවතීති ඥානාය තව විශ්වාසමූලිකා දානශීලතා යත් සඵලා භවේත් තදහම් ඉච්ඡාමි|
Ⅶ හේ භ්‍රාතඃ, ත්වයා පවිත්‍රලෝකානාං ප්‍රාණ ආප්‍යායිතා අභවන් ඒතස්මාත් තව ප්‍රේම්නාස්මාකං මහාන් ආනන්දඃ සාන්ත්වනා ච ජාතඃ|
Ⅷ ත්වයා යත් කර්ත්තව්‍යං තත් ත්වාම් ආඥාපයිතුං යද්‍යප්‍යහං ඛ්‍රීෂ්ටේනාතීවෝත්සුකෝ භවේයං තථාපි වෘද්ධ
Ⅸ ඉදානීං යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය බන්දිදාසශ්චෛවම්භූතෝ යඃ පෞලඃ සෝ(අ)හං ත්වාං විනේතුං වරං මන්‍යේ|
Ⅹ අතඃ ශෘඞ්ඛලබද්ධෝ(අ)හං යමජනයං තං මදීයතනයම් ඕනීෂිමම් අධි ත්වාං විනයේ|
Ⅺ ස පූර්ව්වං තවානුපකාරක ආසීත් කින්ත්විදානීං තව මම චෝපකාරී භවති|
Ⅻ තමේවාහං තව සමීපං ප්‍රේෂයාමි, අතෝ මදීයප්‍රාණස්වරූපඃ ස ත්වයානුගෘහ්‍යතාං|
ⅩⅢ සුසංවාදස්‍ය කෘතේ ශෘඞ්ඛලබද්ධෝ(අ)හං පරිචාරකමිව තං ස්වසන්නිධෞ වර්ත්තයිතුම් ඓච්ඡං|
ⅩⅣ කින්තු තව සෞජන්‍යං යද් බලේන න භූත්වා ස්වේච්ඡායාඃ ඵලං භවේත් තදර්ථං තව සම්මතිං විනා කිමපි කර්ත්තව්‍යං නාමන්‍යේ|
ⅩⅤ කෝ ජානාති ක්‍ෂණකාලාර්ථං ත්වත්තස්තස්‍ය විච්ඡේදෝ(අ)භවද් ඒතස්‍යායම් අභිප්‍රායෝ යත් ත්වම් අනන්තකාලාර්ථං තං ලප්ස්‍යසේ
ⅩⅥ පුන ර්දාසමිව ලප්ස්‍යසේ තන්නහි කින්තු දාසාත් ශ්‍රේෂ්ඨං මම ප්‍රියං තව ච ශාරීරිකසම්බන්ධාත් ප්‍රභුසම්බන්ධාච්ච තතෝ(අ)ධිකං ප්‍රියං භ්‍රාතරමිව|
ⅩⅦ අතෝ හේතෝ ර‍්‍යදි මාං සහභාගිනං ජානාසි තර්හි මාමිව තමනුගෘහාණ|
ⅩⅧ තේන යදි තව කිමප්‍යපරාද්ධං තුභ්‍යං කිමපි ධාර‍්‍ය්‍යතේ වා තර්හි තත් මමේති විදිත්වා ගණය|
ⅩⅨ අහං තත් පරිශෝත්ස්‍යාමි, ඒතත් පෞලෝ(අ)හං ස්වහස්තේන ලිඛාමි, යතස්ත්වං ස්වප්‍රාණාන් අපි මහ්‍යං ධාරයසි තද් වක්තුං නේච්ඡාමි|
ⅩⅩ භෝ භ්‍රාතඃ, ප්‍රභෝඃ කෘතේ මම වාඤ්ඡාං පූරය ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය කෘතේ මම ප්‍රාණාන් ආප්‍යායය|
ⅩⅪ තවාඥාග්‍රාහිත්වේ විශ්වස්‍ය මයා ඒතත් ලිඛ්‍යතේ මයා යදුච්‍යතේ තතෝ(අ)ධිකං ත්වයා කාරිෂ්‍යත ඉති ජානාමි|
ⅩⅫ තත්කරණසමයේ මදර්ථමපි වාසගෘහං ත්වයා සජ්ජීක්‍රියතාං යතෝ යුෂ්මාකං ප්‍රාර්ථනානාං ඵලරූපෝ වර ඉවාහං යුෂ්මභ්‍යං දායිෂ්‍යේ මමේති ප්‍රත්‍යාශා ජායතේ|
ⅩⅩⅢ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය යීශාඃ කෘතේ මයා සහ බන්දිරිපාඵ්‍රා
ⅩⅩⅣ මම සහකාරිණෝ මාර්ක ආරිෂ්ටාර්ඛෝ දීමා ලූකශ්ච ත්වාං නමස්කාරං වේදයන්ති|
ⅩⅩⅤ අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යානුග්‍රහෝ යුෂ්මාකම් ආත්මනා සහ භූයාත්| ආමේන්|