1 தீமதி²யம்ʼ பத்ரம்ʼ
Ⅰ அஸ்மாகம்ʼ த்ராணகர்த்துரீஸ்²வரஸ்யாஸ்மாகம்ʼ ப்ரத்யாஸா²பூ⁴மே​: ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சாஜ்ஞாநுஸாரதோ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரேரித​: பௌல​: ஸ்வகீயம்ʼ ஸத்யம்ʼ த⁴ர்ம்மபுத்ரம்ʼ தீமதி²யம்ʼ ப்ரதி பத்ரம்ʼ லிக²தி|
Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வரோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச த்வயி அநுக்³ரஹம்ʼ த³யாம்ʼ ஸா²ந்திஞ்ச குர்ய்யாஸ்தாம்ʼ|
Ⅲ மாகித³நியாதே³ஸே² மம க³மநகாலே த்வம் இபி²ஷநக³ரே திஷ்ட²ந் இதரஸி²க்ஷா ந க்³ரஹீதவ்யா, அநந்தேஷூபாக்²யாநேஷு வம்ʼஸா²வலிஷு ச யுஷ்மாபி⁴ ர்மநோ ந நிவேஸி²தவ்யம்
Ⅳ இதி காம்ʼஸ்²சித் லோகாந் யத்³ உபதி³ஸே²ரேதத் மயாதி³ஷ்டோ(அ)ப⁴வ​:, யத​: ஸர்வ்வைரேதை ர்விஸ்²வாஸயுக்தேஸ்²வரீயநிஷ்டா² ந ஜாயதே கிந்து விவாதோ³ ஜாயதே|
Ⅴ உபதே³ஸ²ஸ்ய த்வபி⁴ப்ரேதம்ʼ ப²லம்ʼ நிர்ம்மலாந்த​:கரணேந ஸத்ஸம்ʼவேதே³ந நிஷ்கபடவிஸ்²வாஸேந ச யுக்தம்ʼ ப்ரேம|
Ⅵ கேசித் ஜநாஸ்²ச ஸர்வ்வாண்யேதாநி விஹாய நிரர்த²ககதா²நாம் அநுக³மநேந விபத²கா³மிநோ(அ)ப⁴வந்,
Ⅶ யத்³ பா⁴ஷந்தே யச்ச நிஸ்²சிந்வந்தி தந்ந பு³த்⁴யமாநா வ்யவஸ்தோ²பதே³ஷ்டாரோ ப⁴விதும் இச்ச²ந்தி|
Ⅷ ஸா வ்யவஸ்தா² யதி³ யோக்³யரூபேண க்³ருʼஹ்யதே தர்ஹ்யுத்தமா ப⁴வதீதி வயம்ʼ ஜாநீம​:|
Ⅸ அபரம்ʼ ஸா வ்யவஸ்தா² தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய விருத்³தா⁴ ந ப⁴வதி கிந்த்வதா⁴ர்ம்மிகோ (அ)வாத்⁴யோ து³ஷ்ட​: பாபிஷ்டோ² (அ)பவித்ரோ (அ)ஸு²சி​: பித்ருʼஹந்தா மாத்ருʼஹந்தா நரஹந்தா
Ⅹ வேஸ்²யாகா³மீ பும்ʼமைது²நீ மநுஷ்யவிக்ரேதா மித்²யாவாதீ³ மித்²யாஸ²பத²காரீ ச ஸர்வ்வேஷாமேதேஷாம்ʼ விருத்³தா⁴,
Ⅺ ததா² ஸச்சிதா³நந்தே³ஸ்²வரஸ்ய யோ விப⁴வயுக்த​: ஸுஸம்ʼவாதோ³ மயி ஸமர்பிதஸ்தத³நுயாயிஹிதோபதே³ஸ²ஸ்ய விபரீதம்ʼ யத் கிஞ்சித்³ ப⁴வதி தத்³விருத்³தா⁴ ஸா வ்யவஸ்தே²தி தத்³க்³ராஹிணா ஜ்ஞாதவ்யம்ʼ|
Ⅻ மஹ்யம்ʼ ஸ²க்திதா³தா யோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴​: க்²ரீஷ்டயீஸு²ஸ்தமஹம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதா³மி|
ⅩⅢ யத​: புரா நிந்த³க உபத்³ராவீ ஹிம்ʼஸகஸ்²ச பூ⁴த்வாப்யஹம்ʼ தேந விஸ்²வாஸ்யோ (அ)மந்யே பரிசாரகத்வே ந்யயுஜ்யே ச| தத்³ அவிஸ்²வாஸாசரணம் அஜ்ஞாநேந மயா க்ருʼதமிதி ஹேதோரஹம்ʼ தேநாநுகம்பிதோ(அ)ப⁴வம்ʼ|
ⅩⅣ அபரம்ʼ க்²ரீஷ்டே யீஸௌ² விஸ்²வாஸப்ரேமப்⁴யாம்ʼ ஸஹிதோ(அ)ஸ்மத்ப்ரபோ⁴ரநுக்³ரஹோ (அ)தீவ ப்ரசுரோ(அ)ப⁴த்|
ⅩⅤ பாபிந​: பரித்ராதும்ʼ க்²ரீஷ்டோ யீஸு² ர்ஜக³தி ஸமவதீர்ணோ(அ)ப⁴வத், ஏஷா கதா² விஸ்²வாஸநீயா ஸர்வ்வை க்³ரஹணீயா ச|
ⅩⅥ தேஷாம்ʼ பாபிநாம்ʼ மத்⁴யே(அ)ஹம்ʼ ப்ரத²ம ஆஸம்ʼ கிந்து யே மாநவா அநந்தஜீவநப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ தஸ்மிந் விஸ்²வஸிஷ்யந்தி தேஷாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தே மயி ப்ரத²மே யீஸு²நா க்²ரீஷ்டேந ஸ்வகீயா க்ருʼத்ஸ்நா சிரஸஹிஷ்ணுதா யத் ப்ரகாஸ்²யதே தத³ர்த²மேவாஹம் அநுகம்பாம்ʼ ப்ராப்தவாந்|
ⅩⅦ அநாதி³ரக்ஷயோ(அ)த்³ருʼஸ்²யோ ராஜா யோ(அ)த்³விதீய​: ஸர்வ்வஜ்ஞ ஈஸ்²வரஸ்தஸ்ய கௌ³ரவம்ʼ மஹிமா சாநந்தகாலம்ʼ யாவத்³ பூ⁴யாத்| ஆமேந்|
ⅩⅧ ஹே புத்ர தீமதி²ய த்வயி யாநி ப⁴விஷ்யத்³வாக்யாநி புரா கதி²தாநி தத³நுஸாராத்³ அஹம் ஏநமாதே³ஸ²ம்ʼ த்வயி ஸமர்பயாமி, தஸ்யாபி⁴ப்ராயோ(அ)யம்ʼ யத்த்வம்ʼ தை ர்வாக்யைருத்தமயுத்³த⁴ம்ʼ கரோஷி
ⅩⅨ விஸ்²வாஸம்ʼ ஸத்ஸம்ʼவேத³ஞ்ச தா⁴ரயஸி ச| அநயோ​: பரித்யாகா³த் கேஷாஞ்சித்³ விஸ்²வாஸதரீ ப⁴க்³நாப⁴வத்|
ⅩⅩ ஹுமிநாயஸிகந்த³ரௌ தேஷாம்ʼ யௌ த்³வௌ ஜநௌ, தௌ யத்³ த⁴ர்ம்மநிந்தா³ம்ʼ புந ர்ந கர்த்தும்ʼ ஸி²க்ஷேதே தத³ர்த²ம்ʼ மயா ஸ²யதாநஸ்ய கரே ஸமர்பிதௌ|