Ⅰ ஹே ப்⁴ராதர​:, ஸே²ஷே வதா³மி, யூயம் அஸ்மப்⁴யமித³ம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ யத் ப்ரபோ⁴ ர்வாக்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே யதா² ததை²வாந்யத்ராபி ப்ரசரேத் மாந்யஞ்ச ப⁴வேத்;
Ⅱ யச்ச வயம் அவிவேசகேப்⁴யோ து³ஷ்டேப்⁴யஸ்²ச லோகேப்⁴யோ ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்நுயாம யத​: ஸர்வ்வேஷாம்ʼ விஸ்²வாஸோ ந ப⁴வதி|
Ⅲ கிந்து ப்ரபு⁴ ர்விஸ்²வாஸ்ய​: ஸ ஏவ யுஷ்மாந் ஸ்தி²ரீகரிஷ்யதி து³ஷ்டஸ்ய கராத்³ உத்³த⁴ரிஷ்யதி ச|
Ⅳ யூயம் அஸ்மாபி⁴ ர்யத்³ ஆதி³ஸ்²யத்⁴வே தத் குருத² கரிஷ்யத² சேதி விஸ்²வாஸோ யுஷ்மாநதி⁴ ப்ரபு⁴நாஸ்மாகம்ʼ ஜாயதே|
Ⅴ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரேம்நி க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸஹிஷ்ணுதாயாஞ்ச ப்ரபு⁴​: ஸ்வயம்ʼ யுஷ்மாகம் அந்த​:கரணாநி விநயது|
Ⅵ ஹே ப்⁴ராதர​:, அஸ்மத்ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா வயம்ʼ யுஷ்மாந் இத³ம் ஆதி³ஸா²ம​:, அஸ்மத்தோ யுஷ்மாபி⁴ ர்யா ஸி²க்ஷலம்பி⁴ தாம்ʼ விஹாய கஸ்²சித்³ ப்⁴ராதா யத்³யவிஹிதாசாரம்ʼ கரோதி தர்ஹி யூயம்ʼ தஸ்மாத் ப்ருʼத²க்³ ப⁴வத|
Ⅶ யதோ வயம்ʼ யுஷ்மாபி⁴​: கத²ம் அநுகர்த்தவ்யாஸ்தத்³ யூயம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஜாநீத²| யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே வயம் அவிஹிதாசாரிணோ நாப⁴வாம,
Ⅷ விநாமூல்யம்ʼ கஸ்யாப்யந்நம்ʼ நாபு⁴ம்ʼஜ்மஹி கிந்து கோ(அ)பி யத்³ அஸ்மாபி⁴ ர்பா⁴ரக்³ரஸ்தோ ந ப⁴வேத் தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்²ரமேண க்லேஸே²ந ச தி³வாநிஸ²ம்ʼ கார்ய்யம் அகுர்ம்ம|
Ⅸ அத்ராஸ்மாகம் அதி⁴காரோ நாஸ்தீத்த²ம்ʼ நஹி கிந்த்வஸ்மாகம் அநுகரணாய யுஷ்மாந் த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ த³ர்ஸ²யிதும் இச்ச²ந்தஸ்தத்³ அகுர்ம்ம|
Ⅹ யதோ யேந கார்ய்யம்ʼ ந க்ரியதே தேநாஹாரோ(அ)பி ந க்ரியதாமிதி வயம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீப உபஸ்தி²திகாலே(அ)பி யுஷ்மாந் ஆதி³ஸா²ம|
Ⅺ யுஷ்மந்மத்⁴யே (அ)விஹிதாசாரிண​: கே(அ)பி ஜநா வித்³யந்தே தே ச கார்ய்யம் அகுர்வ்வந்த ஆலஸ்யம் ஆசரந்தீத்யஸ்மாபி⁴​: ஸ்²ரூயதே|
Ⅻ தாத்³ருʼஸா²ந் லோகாந் அஸ்மதப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா வயம் இத³ம் ஆதி³ஸா²ம ஆஜ்ஞாபயாமஸ்²ச, தே ஸா²ந்தபா⁴வேந கார்ய்யம்ʼ குர்வ்வந்த​: ஸ்வகீயமந்நம்ʼ பு⁴ஞ்ஜதாம்ʼ|
ⅩⅢ அபரம்ʼ ஹே ப்⁴ராதர​:, யூயம்ʼ ஸதா³சரணே ந க்லாம்யத|
ⅩⅣ யதி³ ச கஸ்²சிதே³தத்பத்ரே லிகி²தாம் அஸ்மாகம் ஆஜ்ஞாம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாதி தர்ஹி யூயம்ʼ தம்ʼ மாநுஷம்ʼ லக்ஷயத தஸ்ய ஸம்ʼஸர்க³ம்ʼ த்யஜத ச தேந ஸ த்ரபிஷ்யதே|
ⅩⅤ கிந்து தம்ʼ ந ஸ²த்ரும்ʼ மந்யமாநா ப்⁴ராதரமிவ சேதயத|
ⅩⅥ ஸா²ந்திதா³தா ப்ரபு⁴​: ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்வதா² யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ஸா²ந்திம்ʼ தே³யாத்| ப்ரபு⁴ ர்யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ ஸங்கீ³ பூ⁴யாத்|
ⅩⅦ நமஸ்கார ஏஷ பௌலஸ்ய மம கரேண லிகி²தோ(அ)பூ⁴த் ஸர்வ்வஸ்மிந் பத்ர ஏதந்மம சிஹ்நம் ஏதாத்³ருʼஸை²ரக்ஷரை ர்மயா லிக்²யதே|
ⅩⅧ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுुக்³ரஹ​: ஸர்வ்வேஷு யுஷ்மாஸு பூ⁴யாத்| ஆமேந்|