Ⅰ ஹே ப்⁴ராதர​:, அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநம்ʼ தஸ்ய ஸமீபே (அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸம்ʼஸ்தி²திஞ்சாதி⁴ வயம்ʼ யுஷ்மாந் இத³ம்ʼ ப்ரார்த²யாமஹேे,
Ⅱ ப்ரபே⁴ஸ்தத்³ தி³நம்ʼ ப்ராயேணோபஸ்தி²தம் இதி யதி³ கஸ்²சித்³ ஆத்மநா வாசா வா பத்ரேண வாஸ்மாகம் ஆதே³ஸ²ம்ʼ கல்பயந் யுஷ்மாந் க³த³தி தர்ஹி யூயம்ʼ தேந சஞ்சலமநஸ உத்³விக்³நாஸ்²ச ந ப⁴வத|
Ⅲ கேநாபி ப்ரகாரேண கோ(அ)பி யுஷ்மாந் ந வஞ்சயது யதஸ்தஸ்மாத்³ தி³நாத் பூர்வ்வம்ʼ த⁴ர்ம்மலோபேநோபஸ்யாதவ்யம்ʼ,
Ⅳ யஸ்²ச ஜநோ விபக்ஷதாம்ʼ குர்வ்வந் ஸர்வ்வஸ்மாத்³ தே³வாத் பூஜநீயவஸ்துஸ்²சோந்நம்ʼஸ்யதே ஸ்வம் ஈஸ்²வரமிவ த³ர்ஸ²யந் ஈஸ்²வரவத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய மந்தி³ர உபவேக்ஷ்யதி ச தேந விநாஸ²பாத்ரேண பாபபுருஷேணோதே³தவ்யம்ʼ|
Ⅴ யதா³ஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நிதா⁴வாஸம்ʼ ததா³நீம் ஏதத்³ அகத²யமிதி யூயம்ʼ கிம்ʼ ந ஸ்மரத²?
Ⅵ ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ யேந நிவார்ய்யதே தத்³ யூயம்ʼ ஜாநீத², கிந்து ஸ்வஸமயே தேநோதே³தவ்யம்ʼ|
Ⅶ வித⁴ர்ம்மஸ்ய நிகூ³டோ⁴ கு³ண இதா³நீமபி ப²லதி கிந்து யஸ்தம்ʼ நிவாரயதி ஸோ(அ)த்³யாபி தூ³ரீக்ருʼதோ நாப⁴வத்|
Ⅷ தஸ்மிந் தூ³ரீக்ருʼதே ஸ வித⁴ர்ம்ம்யுதே³ஷ்யதி கிந்து ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²​: ஸ்வமுக²பவநேந தம்ʼ வித்⁴வம்ʼஸயிஷ்யதி நிஜோபஸ்தி²தேஸ்தேஜஸா விநாஸ²யிஷ்யதி ச|
Ⅸ ஸ²யதாநஸ்ய ஸ²க்திப்ரகாஸ²நாத்³ விநாஸ்²யமாநாநாம்ʼ மத்⁴யே ஸர்வ்வவிதா⁴​: பராக்ரமா ப்⁴ரமிகா ஆஸ்²சர்ய்யக்ரியா லக்ஷணாந்யத⁴ர்ம்மஜாதா ஸர்வ்வவித⁴ப்ரதாரணா ச தஸ்யோபஸ்தி²தே​: ப²லம்ʼ ப⁴விஷ்யதி;
Ⅹ யதோ ஹேதோஸ்தே பரித்ராணப்ராப்தயே ஸத்யத⁴ர்ம்மஸ்யாநுராக³ம்ʼ ந க்³ருʼஹீதவந்தஸ்தஸ்மாத் காரணாத்³
Ⅺ ஈஸ்²வரேண தாந் ப்ரதி ப்⁴ராந்திகரமாயாயாம்ʼ ப்ரேஷிதாயாம்ʼ தே ம்ருʼஷாவாக்யே விஸ்²வஸிஷ்யந்தி|
Ⅻ யதோ யாவந்தோ மாநவா​: ஸத்யத⁴ர்ம்மே ந விஸ்²வஸ்யாத⁴ர்ம்மேண துஷ்யந்தி தை​: ஸர்வ்வை ர்த³ண்ட³பா⁴ஜநை ர்ப⁴விதவ்யம்ʼ|
ⅩⅢ ஹே ப்ரபோ⁴​: ப்ரியா ப்⁴ராதர​:, யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼத ஈஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாதோ³(அ)ஸ்மாபி⁴​: ஸர்வ்வதா³ கர்த்தவ்யோ யத ஈஸ்²வர ஆ ப்ரத²மாத்³ ஆத்மந​: பாவநேந ஸத்யத⁴ர்ம்மே விஸ்²வாஸேந ச பரித்ராணார்த²ம்ʼ யுஷ்மாந் வரீதவாந்
ⅩⅣ தத³ர்த²ஞ்சாஸ்மாபி⁴ ர்கோ⁴ஷிதேந ஸுஸம்ʼவாதே³ந யுஷ்மாந் ஆஹூயாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தேஜஸோ(அ)தி⁴காரிண​: கரிஷ்யதி|
ⅩⅤ அதோ ஹே ப்⁴ராதர​: யூயம் அஸ்மாகம்ʼ வாக்யை​: பத்ரைஸ்²ச யாம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ லப்³த⁴வந்தஸ்தாம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ தா⁴ரயந்த​: ஸுஸ்தி²ரா ப⁴வத|
ⅩⅥ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்தாத ஈஸ்²வரஸ்²சார்த²தோ யோ யுஷ்மாஸு ப்ரேம க்ருʼதவாந் நித்யாஞ்ச ஸாந்த்வநாம் அநுக்³ரஹேணோத்தமப்ரத்யாஸா²ஞ்ச யுஷ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவாந்
ⅩⅦ ஸ ஸ்வயம்ʼ யுஷ்மாகம் அந்த​:கரணாநி ஸாந்த்வயது ஸர்வ்வஸ்மிந் ஸத்³வாக்யே ஸத்கர்ம்மணி ச ஸுஸ்தி²ரீகரோது ச|