2 தி²ஷலநீகிந​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ பௌல​: ஸில்வாநஸ்தீமதி²யஸ்²சேதிநாமாநோ வயம் அஸ்மதீ³யதாதம் ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஞ்சாஸ்²ரிதாம்ʼ தி²ஷலநீகிநாம்ʼ ஸமிதிம்ʼ ப்ரதி பத்ரம்ʼ லிகா²ம​:|
Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர​: ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மாஸ்வநுக்³ரஹம்ʼ ஸா²ந்திஞ்ச க்ரியாஸ்தாம்ʼ|
Ⅲ ஹே ப்⁴ராதர​:, யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼதே ஸர்வ்வதா³ யதா²யோக்³யம் ஈஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாதோ³ (அ)ஸ்மாபி⁴​: கர்த்தவ்ய​:, யதோ ஹேதோ ர்யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸ உத்தரோத்தரம்ʼ வர்த்³த⁴தே பரஸ்பரம் ஏகைகஸ்ய ப்ரேம ச ப³ஹுப²லம்ʼ ப⁴வதி|
Ⅳ தஸ்மாத்³ யுஷ்மாபி⁴ ர்யாவந்த உபத்³ரவக்லேஸா²​: ஸஹ்யந்தே தேஷு யத்³ தே⁴ैர்ய்யம்ʼ யஸ்²ச விஸ்²வாஸ​: ப்ரகாஸ்²யதே தத்காரணாத்³ வயம் ஈஸ்²வரீயஸமிதிஷு யுஷ்மாபி⁴​: ஸ்²லாகா⁴மஹே|
Ⅴ தச்சேஸ்²வரஸ்ய ந்யாயவிசாரஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ ப⁴வதி யதோ யூயம்ʼ யஸ்ய க்ருʼதே து³​:க²ம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ தஸ்யேஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய யோக்³யா ப⁴வத²|
Ⅵ யத​: ஸ்வகீயஸ்வர்க³தூ³தாநாம்ʼ ப³லை​: ஸஹிதஸ்ய ப்ரபோ⁴ ர்யீஸோ²​: ஸ்வர்கா³த்³ ஆக³மநகாலே யுஷ்மாகம்ʼ க்லேஸ²கேப்⁴ய​: க்லேஸே²ந ப²லதா³நம்ʼ ஸார்த்³த⁴மஸ்மாபி⁴ஸ்²ச
Ⅶ க்லிஸ்²யமாநேப்⁴யோ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ஸா²ந்திதா³நம் ஈஸ்²வரேண ந்யாய்யம்ʼ போ⁴த்ஸ்யதே;
Ⅷ ததா³நீம் ஈஸ்²வராநபி⁴ஜ்ஞேப்⁴யோ (அ)ஸ்மத்ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸுஸம்ʼவாதா³க்³ராஹகேப்⁴யஸ்²ச லோகேப்⁴யோ ஜாஜ்வல்யமாநேந வஹ்நிநா ஸமுசிதம்ʼ ப²லம்ʼ யீஸு²நா தா³ஸ்யதே;
Ⅸ தே ச ப்ரபோ⁴ ர்வத³நாத் பராக்ரமயுக்தவிப⁴வாச்ச ஸதா³தநவிநாஸ²ரூபம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ லப்ஸ்யந்தே,
Ⅹ கிந்து தஸ்மிந் தி³நே ஸ்வகீயபவித்ரலோகேஷு விராஜிதும்ʼ யுஷ்மாந் அபராம்ʼஸ்²ச ஸர்வ்வாந் விஸ்²வாஸிலோகாந் விஸ்மாபயிதுஞ்ச ஸ ஆக³மிஷ்யதி யதோ (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரமாணே யுஷ்மாபி⁴ ர்விஸ்²வாஸோ(அ)காரி|
Ⅺ அதோ(அ)ஸ்மாகம் ஈஸ்²வரோ யுஷ்மாந் தஸ்யாஹ்வாநஸ்ய யோக்³யாந் கரோது ஸௌஜந்யஸ்ய ஸு²ப⁴ப²லம்ʼ விஸ்²வாஸஸ்ய கு³ணஞ்ச பராக்ரமேண ஸாத⁴யத்விதி ப்ரார்த²நாஸ்மாபி⁴​: ஸர்வ்வதா³ யுஷ்மந்நிமித்தம்ʼ க்ரியதே,
Ⅻ யதஸ்ததா² ஸத்யஸ்மாகம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சாநுக்³ரஹாத்³ அஸ்மத்ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நோ கௌ³ரவம்ʼ யுஷ்மாஸு யுஷ்மாகமபி கௌ³ரவம்ʼ தஸ்மிந் ப்ரகாஸி²ஷ்யதே|