Ⅰ ஹே ப்⁴ராதர​:, காலாந் ஸமயாம்ʼஸ்²சாதி⁴ யுஷ்மாந் ப்ரதி மம லிக²நம்ʼ நிஷ்ப்ரயோஜநம்ʼ,
Ⅱ யதோ ராத்ரௌ யாத்³ருʼக் தஸ்கரஸ்தாத்³ருʼக் ப்ரபோ⁴ ர்தி³நம் உபஸ்தா²ஸ்யதீதி யூயம்ʼ ஸ்வயமேவ ஸம்யக்³ ஜாநீத²|
Ⅲ ஸா²ந்தி ர்நிர்வ்விந்க⁴த்வஞ்ச வித்³யத இதி யதா³ மாநவா வதி³ஷ்யந்தி ததா³ ப்ரஸவவேத³நா யத்³வத்³ க³ர்ப்³பி⁴நீம் உபதிஷ்ட²தி தத்³வத்³ அகஸ்மாத்³ விநாஸ²ஸ்தாந் உபஸ்தா²ஸ்யதி தைருத்³தா⁴ரோ ந லப்ஸ்யதே|
Ⅳ கிந்து ஹே ப்⁴ராதர​:, யூயம் அந்த⁴காரேணாவ்ருʼதா ந ப⁴வத² தஸ்மாத் தத்³தி³நம்ʼ தஸ்கர இவ யுஷ்மாந் ந ப்ராப்ஸ்யதி|
Ⅴ ஸர்வ்வே யூயம்ʼ தீ³ப்தே​: ஸந்தாநா தி³வாயாஸ்²ச ஸந்தாநா ப⁴வத² வயம்ʼ நிஸா²வம்ʼஸா²ஸ்திமிரவம்ʼஸா² வா ந ப⁴வாம​:|
Ⅵ அதோ (அ)பரே யதா² நித்³ராக³தா​: ஸந்தி தத்³வத்³ அஸ்மாபி⁴ ர்ந ப⁴விதவ்யம்ʼ கிந்து ஜாக³ரிதவ்யம்ʼ ஸசேதநைஸ்²ச ப⁴விதவ்யம்ʼ|
Ⅶ யே நித்³ராந்தி தே நிஸா²யாமேவ நித்³ராந்தி தே ச மத்தா ப⁴வந்தி தே ரஜந்யாமேவ மத்தா ப⁴வந்தி|
Ⅷ கிந்து வயம்ʼ தி³வஸஸ்ய வம்ʼஸா² ப⁴வாம​:; அதோ (அ)ஸ்மாபி⁴ ர்வக்ஷஸி ப்ரத்யயப்ரேமரூபம்ʼ கவசம்ʼ ஸி²ரஸி ச பரித்ராணாஸா²ரூபம்ʼ ஸி²ரஸ்த்ரம்ʼ பரிதா⁴ய ஸசேதநை ர்ப⁴விதவ்யம்ʼ|
Ⅸ யத ஈஸ்²வரோ(அ)ஸ்மாந் க்ரோதே⁴ ந நியுஜ்யாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴நா யீஸு²க்²ரீஷ்டேந பரித்ராணஸ்யாதி⁴காரே நியுुக்தவாந்,
Ⅹ ஜாக்³ரதோ நித்³ராக³தா வா வயம்ʼ யத் தேந ப்ரபு⁴நா ஸஹ ஜீவாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ஸோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ க்ருʼதே ப்ராணாந் த்யக்தவாந்|
Ⅺ அதஏவ யூயம்ʼ யத்³வத் குருத² தத்³வத் பரஸ்பரம்ʼ ஸாந்த்வயத ஸுஸ்தி²ரீகுருத்⁴வஞ்ச|
Ⅻ ஹே ப்⁴ராதர​:, யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே யே ஜநா​: பரிஸ்²ரமம்ʼ குர்வ்வந்தி ப்ரபோ⁴ ர்நாம்நா யுஷ்மாந் அதி⁴திஷ்ட²ந்த்யுபதி³ஸ²ந்தி ச தாந் யூயம்ʼ ஸம்மந்யத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅢ ஸ்வகர்ம்மஹேதுநா ச ப்ரேம்நா தாந் அதீவாத்³ருʼயத்⁴வமிதி மம ப்ரார்த²நா, யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ நிர்வ்விரோதா⁴ ப⁴வத|
ⅩⅣ ஹே ப்⁴ராதர​:, யுஷ்மாந் விநயாமஹே யூயம் அவிஹிதாசாரிணோ லோகாந் ப⁴ர்த்ஸயத்⁴வம்ʼ, க்ஷுத்³ரமநஸ​: ஸாந்த்வயத, து³ர்ப்³ப³லாந் உபகுருத, ஸர்வ்வாந் ப்ரதி ஸஹிஷ்ணவோ ப⁴வத ச|
ⅩⅤ அபரம்ʼ கமபி ப்ரத்யநிஷ்டஸ்ய ப²லம் அநிஷ்டம்ʼ கேநாபி யந்ந க்ரியேத தத³ர்த²ம்ʼ ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, கிந்து பரஸ்பரம்ʼ ஸர்வ்வாந் மாநவாம்ʼஸ்²ச ப்ரதி நித்யம்ʼ ஹிதாசாரிணோ ப⁴வத|
ⅩⅥ ஸர்வ்வதா³நந்த³த|
ⅩⅦ நிரந்தரம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅧ ஸர்வ்வவிஷயே க்ருʼதஜ்ஞதாம்ʼ ஸ்வீகுருத்⁴வம்ʼ யத ஏததே³வ க்²ரீஷ்டயீஸு²நா யுஷ்மாந் ப்ரதி ப்ரகாஸி²தம் ஈஸ்²வராபி⁴மதம்ʼ|
ⅩⅨ பவித்ரம் ஆத்மாநம்ʼ ந நிர்வ்வாபயத|
ⅩⅩ ஈஸ்²வரீயாதே³ஸ²ம்ʼ நாவஜாநீத|
ⅩⅪ ஸர்வ்வாணி பரீக்ஷ்ய யத்³ ப⁴த்³ரம்ʼ ததே³வ தா⁴ரயத|
ⅩⅫ யத் கிமபி பாபரூபம்ʼ ப⁴வதி தஸ்மாத்³ தூ³ரம்ʼ திஷ்ட²த|
ⅩⅩⅢ ஸா²ந்திதா³யக ஈஸ்²வர​: ஸ்வயம்ʼ யுஷ்மாந் ஸம்பூர்ணத்வேந பவித்ராந் கரோது, அபரம் அஸ்மத்ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநம்ʼ யாவத்³ யுஷ்மாகம் ஆத்மாந​: ப்ராணா​: ஸ²ரீராணி ச நிகி²லாநி நிர்த்³தோ³ஷத்வேந ரக்ஷ்யந்தாம்ʼ|
ⅩⅩⅣ யோ யுஷ்மாந் ஆஹ்வயதி ஸ விஸ்²வஸநீயோ(அ)த​: ஸ தத் ஸாத⁴யிஷ்யதி|
ⅩⅩⅤ ஹே ப்⁴ராதர​:, அஸ்மாகம்ʼ க்ருʼதே ப்ரார்த²நாம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅩⅥ பவித்ரசும்ப³நேந ஸர்வ்வாந் ப்⁴ராத்ருʼந் ப்ரதி ஸத்குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅩⅦ பத்ரமித³ம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ பவித்ராணாம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ ஸ்²ருதிகோ³சரே யுஷ்மாபி⁴​: பட்²யதாமிதி ப்ரபோ⁴ ர்நாம்நா யுஷ்மாந் ஸ²பயாமி|
ⅩⅩⅧ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரதே யுஷ்மாஸு பூ⁴யாத்| ஆமேந்|