Ⅰ ஹே ப்⁴ராதர​:, யுஷ்மாபி⁴​: கீத்³ருʼக்³ ஆசரிதவ்யம்ʼ ஈஸ்²வராய ரோசிதவ்யஞ்ச தத³த்⁴யஸ்மத்தோ யா ஸி²க்ஷா லப்³தா⁴ தத³நுஸாராத் புநரதிஸ²யம்ʼ யத்ந​: க்ரியதாமிதி வயம்ʼ ப்ரபு⁴யீஸு²நா யுஷ்மாந் விநீயாதி³ஸா²ம​:|
Ⅱ யதோ வயம்ʼ ப்ரபு⁴யீஸு²நா கீத்³ருʼஸீ²ராஜ்ஞா யுஷ்மாஸு ஸமர்பிதவந்தஸ்தத்³ யூயம்ʼ ஜாநீத²|
Ⅲ ஈஸ்²வரஸ்யாயம் அபி⁴லாஷோ யத்³ யுஷ்மாகம்ʼ பவித்ரதா ப⁴வேத், யூயம்ʼ வ்யபி⁴சாராத்³ தூ³ரே திஷ்ட²த|
Ⅳ யுஷ்மாகம் ஏகைகோ ஜந​: ஸ்வகீயம்ʼ ப்ராணாதா⁴ரம்ʼ பவித்ரம்ʼ மாந்யஞ்ச ரக்ஷது,
Ⅴ யே ச பி⁴ந்நஜாதீயா லோகா ஈஸ்²வரம்ʼ ந ஜாநந்தி த இவ தத் காமாபி⁴லாஷஸ்யாதீ⁴நம்ʼ ந கரோது|
Ⅵ ஏதஸ்மிந் விஷயே கோ(அ)ப்யத்யாசாரீ பூ⁴த்வா ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ ந வஞ்சயது யதோ(அ)ஸ்மாபி⁴​: பூர்வ்வம்ʼ யதோ²க்தம்ʼ ப்ரமாணீக்ருʼதஞ்ச ததை²வ ப்ரபு⁴ரேதாத்³ருʼஸா²நாம்ʼ கர்ம்மணாம்ʼ ஸமுசிதம்ʼ ப²லம்ʼ தா³ஸ்யதி|
Ⅶ யஸ்மாத்³ ஈஸ்²வரோ(அ)ஸ்மாந் அஸு²சிதாயை நாஹூதவாந் கிந்து பவித்ரத்வாயைவாஹூதவாந்|
Ⅷ அதோ ஹேதோ ர்ய​: கஸ்²சித்³ வாக்யமேதந்ந க்³ருʼஹ்லாதி ஸ மநுஷ்யம் அவஜாநாதீதி நஹி யேந ஸ்வகீயாத்மா யுஷ்மத³ந்தரே ஸமர்பிதஸ்தம் ஈஸ்²வரம் ஏவாவஜாநாதி|
Ⅸ ப்⁴ராத்ருʼஷு ப்ரேமகரணமதி⁴ யுஷ்மாந் ப்ரதி மம லிக²நம்ʼ நிஷ்ப்ரயோஜநம்ʼ யதோ யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ப்ரேமகரணாயேஸ்²வரஸி²க்ஷிதா லோகா ஆத்⁴வே|
Ⅹ க்ருʼத்ஸ்நே மாகித³நியாதே³ஸே² ச யாவந்தோ ப்⁴ராதர​: ஸந்தி தாந் ஸர்வ்வாந் ப்ரதி யுஷ்மாபி⁴ஸ்தத் ப்ரேம ப்ரகாஸ்²யதே ததா²பி ஹே ப்⁴ராதர​:, வயம்ʼ யுஷ்மாந் விநயாமஹே யூயம்ʼ புந ர்ப³ஹுதரம்ʼ ப்ரேம ப்ரகாஸ²யத|
Ⅺ அபரம்ʼ யே ப³ஹி​:ஸ்தி²தாஸ்தேஷாம்ʼ த்³ருʼஷ்டிகோ³சரே யுஷ்மாகம் ஆசரணம்ʼ யத் மநோரம்யம்ʼ ப⁴வேத் கஸ்யாபி வஸ்துநஸ்²சாபா⁴வோ யுஷ்மாகம்ʼ யந்ந ப⁴வேத்,
Ⅻ ஏதத³ர்த²ம்ʼ யூயம் அஸ்மத்தோ யாத்³ருʼஸ²ம் ஆதே³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்தவந்தஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ நிர்விரோதா⁴சாரம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஸ்வஸ்வகர்ம்மணி மநாம்ʼமி நிதா⁴தும்ʼ நிஜகரைஸ்²ச கார்ய்யம்ʼ ஸாத⁴யிதும்ʼ யதத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅢ ஹே ப்⁴ராதர​: நிராஸா² அந்யே லோகா இவ யூயம்ʼ யந்ந ஸோ²சேத்⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ மஹாநித்³ராக³தாந் லோகாநதி⁴ யுஷ்மாகம் அஜ்ஞாநதா மயா நாபி⁴லஷ்யதே|
ⅩⅣ யீஸு² ர்ம்ருʼதவாந் புநருதி²தவாம்ʼஸ்²சேதி யதி³ வயம்ʼ விஸ்²வாஸமஸ்தர்ஹி யீஸு²ம் ஆஸ்²ரிதாந் மஹாநித்³ராப்ராப்தாந் லோகாநபீஸ்²வரோ(அ)வஸ்²யம்ʼ தேந ஸார்த்³த⁴ம் ஆநேஷ்யதி|
ⅩⅤ யதோ(அ)ஹம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்வாக்யேந யுஷ்மாந் இத³ம்ʼ ஜ்ஞாபயாமி; அஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யே யே ஜநா​: ப்ரபோ⁴ராக³மநம்ʼ யாவத் ஜீவந்தோ(அ)வஸே²க்ஷ்யந்தே தே மஹாநித்³ரிதாநாம் அக்³ரகா³மிநோந ந ப⁴விஷ்யந்தி;
ⅩⅥ யத​: ப்ரபு⁴​: ஸிம்ʼஹநாதே³ந ப்ரதா⁴நஸ்வர்க³தூ³தஸ்யோச்சை​: ஸ²ப்³தே³நேஸ்²வரீயதூரீவாத்³யேந ச ஸ்வயம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ அவரோக்ஷ்யதி தேந க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதா ம்ருʼதலோகா​: ப்ரத²மம் உத்தா²ஸ்யாந்தி|
ⅩⅦ அபரம் அஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யே யே ஜீவந்தோ(அ)வஸே²க்ஷ்யந்தே த ஆகாஸே² ப்ரபோ⁴​: ஸாக்ஷாத்கரணார்த²ம்ʼ தை​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ மேக⁴வாஹநேந ஹரிஷ்யந்தே; இத்த²ஞ்ச வயம்ʼ ஸர்வ்வதா³ ப்ரபு⁴நா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யாம​:|
ⅩⅧ அதோ யூயம் ஏதாபி⁴​: கதா²பி⁴​: பரஸ்பரம்ʼ ஸாந்த்வயத|