Ⅰ அதோ(அ)ஹம்ʼ யதா³ ஸந்தே³ஹம்ʼ புந​: ஸோடு⁴ம்ʼ நாஸ²க்நுவம்ʼ ததா³நீம் ஆதீ²நீநக³ர ஏகாகீ ஸ்தா²தும்ʼ நிஸ்²சித்ய
Ⅱ ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸுஸம்ʼவாதே³ ஸஹகாரிணஞ்சேஸ்²வரஸ்ய பரிசாரகம்ʼ தீமதி²யம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீபம் அப்ரேஷயம்ʼ|
Ⅲ வர்த்தமாநை​: க்லேஸை²​: கஸ்யாபி சாஞ்சல்யம்ʼ யதா² ந ஜாயதே ததா² தே த்வயா ஸ்தி²ரீக்ரியந்தாம்ʼ ஸ்வகீயத⁴ர்ம்மமதி⁴ ஸமாஸ்²வாஸ்யந்தாஞ்சேதி தம் ஆதி³ஸ²ம்ʼ|
Ⅳ வயமேதாத்³ருʼஸே² க்லேेஸே² நியுக்தா ஆஸ்மஹ இதி யூயம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஜாநீத², யதோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ து³ர்க³தி ர்ப⁴விஷ்யதீதி வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபே ஸ்தி²திகாலே(அ)பி யுஷ்மாந் அபோ³த⁴யாம, தாத்³ருʼஸ²மேவ சாப⁴வத் தத³பி ஜாநீத²|
Ⅴ தஸ்மாத் பரீக்ஷகேண யுஷ்மாஸு பரீக்ஷிதேஷ்வஸ்மாகம்ʼ பரிஸ்²ரமோ விப²லோ ப⁴விஷ்யதீதி ப⁴யம்ʼ ஸோடு⁴ம்ʼ யதா³ஹம்ʼ நாஸ²க்நுவம்ʼ ததா³ யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸஸ்ய தத்த்வாவதா⁴ரணாய தம் அப்ரேஷயம்ʼ|
Ⅵ கிந்த்வது⁴நா தீமதி²யோ யுஷ்மத்ஸமீபாத்³ அஸ்மத்ஸந்நிதி⁴ம் ஆக³த்ய யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸப்ரேமணீ அத்⁴யஸ்மாந் ஸுவார்த்தாம்ʼ ஜ்ஞாபிதவாந் வயஞ்ச யதா² யுஷ்மாந் ஸ்மராமஸ்ததா² யூயமப்யஸ்மாந் ஸர்வ்வதா³ ப்ரணயேந ஸ்மரத² த்³ரஷ்டும் ஆகாங்க்ஷத்⁴வே சேதி கதி²தவாந்|
Ⅶ ஹே ப்⁴ராதர​:, வார்த்தாமிமாம்ʼ ப்ராப்ய யுஷ்மாநதி⁴ விஸே²ஷதோ யுஷ்மாகம்ʼ க்லேஸ²து³​:கா²ந்யதி⁴ யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸாத்³ அஸ்மாகம்ʼ ஸாந்த்வநாஜாயத;
Ⅷ யதோ யூயம்ʼ யதி³ ப்ரபா⁴வவதிஷ்ட²த² தர்ஹ்யநேந வயம் அது⁴நா ஜீவாம​:|
Ⅸ வயஞ்சாஸ்மதீ³யேஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ யுஷ்மத்தோ ஜாதேந யேநாநந்தே³ந ப்ரபு²ல்லா ப⁴வாமஸ்தஸ்ய க்ருʼத்ஸ்நஸ்யாநந்த³ஸ்ய யோக்³யரூபேணேஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதி³தும்ʼ கத²ம்ʼ ஸ²க்ஷ்யாம​:?
Ⅹ வயம்ʼ யேந யுஷ்மாகம்ʼ வத³நாநி த்³ரஷ்டும்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸே யத்³ அஸித்³த⁴ம்ʼ வித்³யதே தத் ஸித்³தீ⁴கர்த்துஞ்ச ஸ²க்ஷ்யாமஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வரம்ʼ தி³வாநிஸ²ம்ʼ ப்ரார்த²யாமஹே|
Ⅺ அஸ்மாகம்ʼ தாதேநேஸ்²வரேண ப்ரபு⁴நா யீஸு²க்²ரீஷ்டேந ச யுஷ்மத்ஸமீபக³மநாயாஸ்மாகம்ʼ பந்தா² ஸுக³ம​: க்ரியதாம்ʼ|
Ⅻ பரஸ்பரம்ʼ ஸர்வ்வாம்ʼஸ்²ச ப்ரதி யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரேம யுஷ்மாந் ப்ரதி சாஸ்மாகம்ʼ ப்ரேம ப்ரபு⁴நா வர்த்³த்⁴யதாம்ʼ ப³ஹுப²லம்ʼ க்ரியதாஞ்ச|
ⅩⅢ அபரமஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்ட​: ஸ்வகீயை​: ஸர்வ்வை​: பவித்ரலோகை​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யதா³க³மிஷ்யதி ததா³ யூயம்ʼ யதா²ஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்யேஸ்²வரஸ்ய ஸம்முகே² பவித்ரதயா நிர்தோ³ஷா ப⁴விஷ்யத² ததா² யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸி ஸ்தி²ரீக்ரியந்தாம்ʼ|