Ⅰ ஹே ப்⁴ராதர​:, யுஷ்மந்மத்⁴யே (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரவேஸோ² நிஷ்ப²லோ ந ஜாத இதி யூயம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஜாநீத²|
Ⅱ அபரம்ʼ யுஷ்மாபி⁴ ர்யதா²ஸ்²ராவி ததா² பூர்வ்வம்ʼ பி²லிபீநக³ரே க்லிஷ்டா நிந்தி³தாஸ்²ச ஸந்தோ(அ)பி வயம் ஈஸ்²வராத்³ உத்ஸாஹம்ʼ லப்³த்⁴வா ப³ஹுயத்நேந யுஷ்மாந் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம் அபோ³த⁴யாம|
Ⅲ யதோ(அ)ஸ்மாகம் ஆதே³ஸோ² ப்⁴ராந்தேரஸு²சிபா⁴வாத்³ வோத்பந்ந​: ப்ரவஞ்சநாயுக்தோ வா ந ப⁴வதி|
Ⅳ கிந்த்வீஸ்²வரேணாஸ்மாந் பரீக்ஷ்ய விஸ்²வஸநீயாந் மத்த்வா ச யத்³வத் ஸுஸம்ʼவாதோ³(அ)ஸ்மாஸு ஸமார்ப்யத தத்³வத்³ வயம்ʼ மாநவேப்⁴யோ ந ருரோசிஷமாணா​: கிந்த்வஸ்மத³ந்த​:கரணாநாம்ʼ பரீக்ஷகாயேஸ்²வராய ருரோசிஷமாணா பா⁴ஷாமஹே|
Ⅴ வயம்ʼ கதா³பி ஸ்துதிவாதி³நோ நாப⁴வாமேதி யூயம்ʼ ஜாநீத² கதா³பி ச²லவஸ்த்ரேண லோப⁴ம்ʼ நாச்சா²த³யாமேத்யஸ்மிந் ஈஸ்²வர​: ஸாக்ஷீ வித்³யதே|
Ⅵ வயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரேரிதா இவ கௌ³ரவாந்விதா ப⁴விதும் அஸ²க்ஷ்யாம கிந்து யுஷ்மத்த​: பரஸ்மாத்³ வா கஸ்மாத³பி மாநவாத்³ கௌ³ரவம்ʼ ந லிப்ஸமாநா யுஷ்மந்மத்⁴யே ம்ருʼது³பா⁴வா பூ⁴த்வாவர்த்தாமஹி|
Ⅶ யதா² காசிந்மாதா ஸ்வகீயஸி²ஸூ²ந் பாலயதி ததா² வயமபி யுஷ்மாந் காங்க்ஷமாணா
Ⅷ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ கேவலம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ தந்நஹி கிந்து ஸ்வகீயப்ராணாந் அபி தா³தும்ʼ மநோபி⁴ரப்⁴யலஷாம, யதோ யூயம் அஸ்மாகம்ʼ ஸ்நேஹபாத்ராண்யப⁴வத|
Ⅸ ஹே ப்⁴ராதர​:, அஸ்மாகம்ʼ ஸ்²ரம​: க்லேेஸ²ஸ்²ச யுஷ்மாபி⁴​: ஸ்மர்ய்யதே யுஷ்மாகம்ʼ கோ(அ)பி யத்³ பா⁴ரக்³ரஸ்தோ ந ப⁴வேத் தத³ர்த²ம்ʼ வயம்ʼ தி³வாநிஸ²ம்ʼ பரிஸ்²ராம்யந்தோ யுஷ்மந்மத்⁴ய ஈஸ்²வரஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³மகோ⁴ஷயாம|
Ⅹ அபரஞ்ச விஸ்²வாஸிநோ யுஷ்மாந் ப்ரதி வயம்ʼ கீத்³ருʼக் பவித்ரத்வயதா²ர்த²த்வநிர்தோ³ஷத்வாசாரிணோ(அ)ப⁴வாமேத்யஸ்மிந் ஈஸ்²வரோ யூயஞ்ச ஸாக்ஷிண ஆத்⁴வே|
Ⅺ அபரஞ்ச யத்³வத் பிதா ஸ்வபா³லகாந் தத்³வத்³ வயம்ʼ யுஷ்மாகம் ஏகைகம்ʼ ஜநம் உபதி³ஷ்டவந்த​: ஸாந்த்விதவந்தஸ்²ச,
Ⅻ ய ஈஸ்²வர​: ஸ்வீயராஜ்யாய விப⁴வாய ச யுஷ்மாந் ஆஹூதவாந் தது³பயுக்தாசரணாய யுஷ்மாந் ப்ரவர்த்திதவந்தஸ்²சேதி யூயம்ʼ ஜாநீத²|
ⅩⅢ யஸ்மிந் ஸமயே யூயம் அஸ்மாகம்ʼ முகா²த்³ ஈஸ்²வரேண ப்ரதிஸ்²ருதம்ʼ வாக்யம் அலப⁴த்⁴வம்ʼ தஸ்மிந் ஸமயே தத் மாநுஷாணாம்ʼ வாக்யம்ʼ ந மத்த்வேஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ மத்த்வா க்³ருʼஹீதவந்த இதி காரணாத்³ வயம்ʼ நிரந்தரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதா³ம​:, யதஸ்தத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம் இதி ஸத்யம்ʼ விஸ்²வாஸிநாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யே தஸ்ய கு³ண​: ப்ரகாஸ²தே ச|
ⅩⅣ ஹே ப்⁴ராதர​:, க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதவத்ய ஈஸ்²வரஸ்ய யா​: ஸமித்யோ யிஹூதா³தே³ஸே² ஸந்தி யூயம்ʼ தாஸாம் அநுகாரிணோ(அ)ப⁴வத, தத்³பு⁴க்தா லோகாஸ்²ச யத்³வத்³ யிஹூதி³லோகேப்⁴யஸ்தத்³வத்³ யூயமபி ஸ்வஜாதீயலோகேப்⁴யோ து³​:க²ம் அலப⁴த்⁴வம்ʼ|
ⅩⅤ தே யிஹூதீ³யா​: ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²ம்ʼ ப⁴விஷ்யத்³வாதி³நஸ்²ச ஹதவந்தோ (அ)ஸ்மாந் தூ³ரீக்ருʼதவந்தஸ்²ச, த ஈஸ்²வராய ந ரோசந்தே ஸர்வ்வேஷாம்ʼ மாநவாநாம்ʼ விபக்ஷா ப⁴வந்தி ச;
ⅩⅥ அபரம்ʼ பி⁴ந்நஜாதீயலோகாநாம்ʼ பரித்ராணார்த²ம்ʼ தேஷாம்ʼ மத்⁴யே ஸுஸம்ʼவாத³கோ⁴ஷணாத்³ அஸ்மாந் ப்ரதிஷேத⁴ந்தி சேத்த²ம்ʼ ஸ்வீயபாபாநாம்ʼ பரிமாணம் உத்தரோத்தரம்ʼ பூரயந்தி, கிந்து தேஷாம் அந்தகாரீ க்ரோத⁴ஸ்தாந் உபக்ரமதே|
ⅩⅦ ஹே ப்⁴ராதர​: மநஸா நஹி கிந்து வத³நேந கியத்காலம்ʼ யுஷ்மத்தோ (அ)ஸ்மாகம்ʼ விச்சே²தே³ ஜாதே வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ முகா²நி த்³ரஷ்டும் அத்யாகாங்க்ஷயா ப³ஹு யதிதவந்த​:|
ⅩⅧ த்³விரேகக்ருʼத்வோ வா யுஷ்மத்ஸமீபக³மநாயாஸ்மாகம்ʼ விஸே²ஷத​: பௌலஸ்ய மமாபி⁴லாஷோ(அ)ப⁴வத் கிந்து ஸ²யதாநோ (அ)ஸ்மாந் நிவாரிதவாந்|
ⅩⅨ யதோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ கா ப்ரத்யாஸா² கோ வாநந்த³​: கிம்ʼ வா ஸ்²லாக்⁴யகிரீடம்ʼ? அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநகாலே தத்ஸம்முக²ஸ்தா² யூயம்ʼ கிம்ʼ தந்ந ப⁴விஷ்யத²?
ⅩⅩ யூயம் ஏவாஸ்மாகம்ʼ கௌ³ரவாநந்த³ஸ்வரூபா ப⁴வத²|