1 தி²ஷலநீகிந​: பத்ரம்ʼ
Ⅰ பௌல​: ஸில்வாநஸ்தீமதி²யஸ்²ச பிதுரீஸ்²வரஸ்ய ப்ரபோ⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சாஸ்²ரயம்ʼ ப்ராப்தா தி²ஷலநீகீயஸமிதிம்ʼ ப்ரதி பத்ரம்ʼ லிக²ந்தி| அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர​: ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மாந் ப்ரத்யநுக்³ரஹம்ʼ ஸா²ந்திஞ்ச க்ரியாஸ்தாம்ʼ|
Ⅱ வயம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼதே ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதா³ம​: ப்ரார்த²நாஸமயே யுஷ்மாகம்ʼ நாமோச்சாரயாம​:,
Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்யேஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ப்ரபௌ⁴ யீஸு²க்²ரீஷ்டே யுஷ்மாகம்ʼ விஸ்²வாஸேந யத் கார்ய்யம்ʼ ப்ரேம்நா ய​: பரிஸ்²ரம​: ப்ரத்யாஸ²யா ச யா திதிக்ஷா ஜாயதே
Ⅳ தத் ஸர்வ்வம்ʼ நிரந்தரம்ʼ ஸ்மராமஸ்²ச| ஹே பியப்⁴ராதர​:, யூயம் ஈஸ்²வரேணாபி⁴ருசிதா லோகா இதி வயம்ʼ ஜாநீம​:|
Ⅴ யதோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³​: கேவலஸ²ப்³தே³ந யுஷ்மாந் ந ப்ரவிஸ்²ய ஸ²க்த்யா பவித்ரேணாத்மநா மஹோத்ஸாஹேந ச யுஷ்மாந் ப்ராவிஸ²த்| வயந்து யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼதே யுஷ்மந்மத்⁴யே கீத்³ருʼஸா² அப⁴வாம தத்³ யுஷ்மாபி⁴ ர்ஜ்ஞாயதே|
Ⅵ யூயமபி ப³ஹுக்லேஸ²போ⁴கே³ந பவித்ரேணாத்மநா த³த்தேநாநந்தே³ந ச வாக்யம்ʼ க்³ருʼஹீத்வாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபோ⁴ஸ்²சாநுகா³மிநோ(அ)ப⁴வத|
Ⅶ தேந மாகித³நியாகா²யாதே³ஸ²யோ ர்யாவந்தோ விஸ்²வாஸிநோ லோகா​: ஸந்தி யூயம்ʼ தேஷாம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ நித³ர்ஸ²நஸ்வரூபா ஜாதா​:|
Ⅷ யதோ யுஷ்மத்த​: ப்ரதிநாதி³தயா ப்ரபோ⁴ ர்வாண்யா மாகித³நியாகா²யாதே³ஸௌ² வ்யாப்தௌ கேவலமேதந்நஹி கிந்த்வீஸ்²வரே யுஷ்மாகம்ʼ யோ விஸ்²வாஸஸ்தஸ்ய வார்த்தா ஸர்வ்வத்ராஸ்²ராவி, தஸ்மாத் தத்ர வாக்யகத²நம் அஸ்மாகம்ʼ நிஷ்ப்ரயோஜநம்ʼ|
Ⅸ யதோ யுஷ்மந்மத்⁴யே வயம்ʼ கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப்ரவேஸ²ம்ʼ ப்ராப்தா யூயஞ்ச கத²ம்ʼ ப்ரதிமா விஹாயேஸ்²வரம்ʼ ப்ரத்யாவர்த்தத்⁴வம் அமரம்ʼ ஸத்யமீஸ்²வரம்ʼ ஸேவிதும்ʼ
Ⅹ ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாச்ச தேநோத்தா²பிதஸ்ய புத்ரஸ்யார்த²த ஆகா³மிக்ரோதா⁴த்³ அஸ்மாகம்ʼ நிஸ்தாரயிது ர்யீஸோ²​: ஸ்வர்கா³த்³ ஆக³மநம்ʼ ப்ரதீக்ஷிதும் ஆரப⁴த்⁴வம் ஏதத் ஸர்வ்வம்ʼ தே லோகா​: ஸ்வயம் அஸ்மாந் ஜ்ஞாபயந்தி|