Ⅰ அபரஞ்ச ஹே அதி⁴பதய​:, யூயம்ʼ தா³ஸாந் ப்ரதி ந்யாய்யம்ʼ யதா²ர்த²ஞ்சாசரணம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ யுஷ்மாகமப்யேகோ(அ)தி⁴பதி​: ஸ்வர்கே³ வித்³யத இதி ஜாநீத|
Ⅱ யூயம்ʼ ப்ரார்த²நாயாம்ʼ நித்யம்ʼ ப்ரவர்த்தத்⁴வம்ʼ த⁴ந்யவாத³ம்ʼ குர்வ்வந்தஸ்தத்ர ப்ரபு³த்³தா⁴ஸ்திஷ்ட²த ச|
Ⅲ ப்ரார்த²நாகாலே மமாபி க்ருʼதே ப்ரார்த²நாம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ,
Ⅳ ப²லத​: க்²ரீஷ்டஸ்ய யந்நிகூ³ட⁴வாக்யகாரணாத்³ அஹம்ʼ ப³த்³தோ⁴(அ)ப⁴வம்ʼ தத்ப்ரகாஸா²யேஸ்²வரோ யத் மத³ர்த²ம்ʼ வாக்³த்³வாரம்ʼ குர்ய்யாத், அஹஞ்ச யதோ²சிதம்ʼ தத் ப்ரகாஸ²யிதும்ʼ ஸ²க்நுயாம் ஏதத் ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|
Ⅴ யூயம்ʼ ஸமயம்ʼ ப³ஹுமூல்யம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ப³ஹி​:ஸ்தா²ந் லோகாந் ப்ரதி ஜ்ஞாநாசாரம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ|
Ⅵ யுஷ்மாகம் ஆலாப​: ஸர்வ்வதா³நுக்³ரஹஸூசகோ லவணேந ஸுஸ்வாது³ஸ்²ச ப⁴வது யஸ்மை யது³த்தரம்ʼ தா³தவ்யம்ʼ தத்³ யுஷ்மாபி⁴ரவக³ம்யதாம்ʼ|
Ⅶ மம யா த³ஸா²க்தி தாம்ʼ துகி²கநாமா ப்ரபௌ⁴ ப்ரியோ மம ப்⁴ராதா விஸ்²வஸநீய​: பரிசாரக​: ஸஹதா³ஸஸ்²ச யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயிஷ்யதி|
Ⅷ ஸ யத்³ யுஷ்மாகம்ʼ த³ஸா²ம்ʼ ஜாநீயாத் யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸி ஸாந்த்வயேச்ச தத³ர்த²மேவாஹம்ʼ
Ⅸ தம் ஓநீஷிமநாமாநஞ்ச யுஷ்மத்³தே³ஸீ²யம்ʼ விஸ்²வஸ்தம்ʼ ப்ரியஞ்ச ப்⁴ராதரம்ʼ ப்ரேஷிதவாந் தௌ யுஷ்மாந் அத்ரத்யாம்ʼ ஸர்வ்வவார்த்தாம்ʼ ஜ்ஞாபயிஷ்யத​:|
Ⅹ ஆரிஷ்டார்க²நாமா மம ஸஹப³ந்தீ³ ப³ர்ணப்³பா³ பா⁴கி³நேயோ மார்கோ யுஷ்டநாம்நா விக்²யாதோ யீஸு²ஸ்²சைதே சி²ந்நத்வசோ ப்⁴ராதரோ யுஷ்மாந் நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயந்தி, தேஷாம்ʼ மத்⁴யே மார்கமதி⁴ யூயம்ʼ பூர்வ்வம் ஆஜ்ஞாபிதா​: ஸ யதி³ யுஷ்மத்ஸமீபம் உபதிஷ்டே²த் தர்ஹி யுஷ்மாபி⁴ ர்க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|
Ⅺ கேவலமேத ஈஸ்²வரராஜ்யே மம ஸாந்த்வநாஜநகா​: ஸஹகாரிணோ(அ)ப⁴வந்|
Ⅻ க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ஸோ யோ யுஷ்மத்³தே³ஸீ²ய இபப்²ரா​: ஸ யுஷ்மாந் நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயதி யூயஞ்சேஸ்²வரஸ்ய ஸர்வ்வஸ்மிந் மநோ(அ)பி⁴லாஷே யத் ஸித்³தா⁴​: பூர்ணாஸ்²ச ப⁴வேத தத³ர்த²ம்ʼ ஸ நித்யம்ʼ ப்ரார்த²நயா யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼதே யததே|
ⅩⅢ யுஷ்மாகம்ʼ லாயதி³கேயாஸ்தி²தாநாம்ʼ ஹியராபலிஸ்தி²தாநாஞ்ச ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ ஹிதாய ஸோ(அ)தீவ சேஷ்டத இத்யஸ்மிந் அஹம்ʼ தஸ்ய ஸாக்ஷீ ப⁴வாமி|
ⅩⅣ லூகநாமா ப்ரியஸ்²சிகித்ஸகோ தீ³மாஸ்²ச யுஷ்மப்⁴யம்ʼ நமஸ்குர்வ்வாதே|
ⅩⅤ யூயம்ʼ லாயதி³கேயாஸ்தா²ந் ப்⁴ராத்ருʼந் நும்பா²ம்ʼ தத்³க்³ருʼஹஸ்தி²தாம்ʼ ஸமிதிஞ்ச மம நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயத|
ⅩⅥ அபரம்ʼ யுஷ்மத்ஸந்நிதௌ⁴ பத்ரஸ்யாஸ்ய பாடே² க்ருʼதே லாயதி³கேயாஸ்த²ஸமிதாவபி தஸ்ய பாடோ² யதா² ப⁴வேத் லாயதி³கேயாஞ்ச யத் பத்ரம்ʼ மயா ப்ரஹிதம்ʼ தத்³ யதா² யுஷ்மாபி⁴ரபி பட்²யேத ததா² சேஷ்டத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅦ அபரம் ஆர்கி²ப்பம்ʼ வத³த ப்ரபோ⁴ ர்யத் பரிசர்ய்யாபத³ம்ʼ த்வயாப்ராபி தத்ஸாத⁴நாய ஸாவதா⁴நோ ப⁴வ|
ⅩⅧ அஹம்ʼ பௌல​: ஸ்வஹஸ்தாக்ஷரேண யுஷ்மாந் நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயாமி யூயம்ʼ மம ப³ந்த⁴நம்ʼ ஸ்மரத| யுஷ்மாந் ப்ரத்யநுக்³ரஹோ பூ⁴யாத்| ஆமேந|