Ⅰ யதி³ யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டேந ஸார்த்³த⁴ம் உத்தா²பிதா அப⁴வத தர்ஹி யஸ்மிந் ஸ்தா²நே க்²ரீஷ்ட ஈஸ்²வரஸ்ய த³க்ஷிணபார்ஸ்²வே உபவிஷ்ட ஆஸ்தே தஸ்யோர்த்³த்⁴வஸ்தா²நஸ்ய விஷயாந் சேஷ்டத்⁴வம்ʼ|
Ⅱ பார்தி²வவிஷயேஷு ந யதமாநா ஊர்த்³த்⁴வஸ்த²விஷயேஷு யதத்⁴வம்ʼ|
Ⅲ யதோ யூயம்ʼ ம்ருʼதவந்தோ யுஷ்மாகம்ʼ ஜீவிதஞ்ச க்²ரீஷ்டேந ஸார்த்³த⁴ம் ஈஸ்²வரே கு³ப்தம் அஸ்தி|
Ⅳ அஸ்மாகம்ʼ ஜீவநஸ்வரூப​: க்²ரீஷ்டோ யதா³ ப்ரகாஸி²ஷ்யதே ததா³ தேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யூயமபி விப⁴வேந ப்ரகாஸி²ஷ்யத்⁴வே|
Ⅴ அதோ வேஸ்²யாக³மநம் அஸு²சிக்ரியா ராக³​: குத்ஸிதாபி⁴லாஷோ தே³வபூஜாதுல்யோ லோப⁴ஸ்²சைதாநி ர்பாिத²வபுருஷஸ்யாங்கா³நி யுஷ்மாபி⁴ ர்நிஹந்யந்தாம்ʼ|
Ⅵ யத ஏதேப்⁴ய​: கர்ம்மப்⁴ய ஆஜ்ஞாலங்கி⁴நோ லோகாந் ப்ரதீஸ்²வரஸ்ய க்ரோதோ⁴ வர்த்ததே|
Ⅶ பூர்வ்வம்ʼ யதா³ யூயம்ʼ தாந்யுபாஜீவத ததா³ யூயமபி தாந்யேவாசரத;
Ⅷ கிந்த்விதா³நீம்ʼ க்ரோதோ⁴ ரோஷோ ஜிஹிம்ʼஸிஷா து³ர்முக²தா வத³நநிர்க³தகதா³லபஸ்²சைதாநி ஸர்வ்வாணி தூ³ரீகுருத்⁴வம்ʼ|
Ⅸ யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ம்ருʼஷாகதா²ம்ʼ ந வத³த யதோ யூயம்ʼ ஸ்வகர்ம்மஸஹிதம்ʼ புராதநபுருஷம்ʼ த்யக்தவந்த​:
Ⅹ ஸ்வஸ்ரஷ்டு​: ப்ரதிமூர்த்யா தத்த்வஜ்ஞாநாய நூதநீக்ருʼதம்ʼ நவீநபுருஷம்ʼ பரிஹிதவந்தஸ்²ச|
Ⅺ தேந ச யிஹூதி³பி⁴ந்நஜாதீயயோஸ்²சி²ந்நத்வக³ச்சி²ந்நத்வசோ ர்ம்லேச்ச²ஸ்குதீ²யயோ ர்தா³ஸமுக்தயோஸ்²ச கோ(அ)பி விஸே²ஷோ நாஸ்தி கிந்து ஸர்வ்வேஷு ஸர்வ்வ​: க்²ரீஷ்ட ஏவாஸ்தே|
Ⅻ அதஏவ யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய மநோபி⁴லஷிதா​: பவித்ரா​: ப்ரியாஸ்²ச லோகா இவ ஸ்நேஹயுக்தாம் அநுகம்பாம்ʼ ஹிதைஷிதாம்ʼ நம்ரதாம்ʼ திதிக்ஷாம்ʼ ஸஹிஷ்ணுதாஞ்ச பரித⁴த்³த்⁴வம்ʼ|
ⅩⅢ யூயம் ஏகைகஸ்யாசரணம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ யேந ச யஸ்ய கிமப்யபராத்⁴யதே தஸ்ய தம்ʼ தோ³ஷம்ʼ ஸ க்ஷமதாம்ʼ, க்²ரீஷ்டோ யுஷ்மாகம்ʼ தோ³ஷாந் யத்³வத்³ க்ஷமிதவாந் யூயமபி தத்³வத் குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅣ விஸே²ஷத​: ஸித்³தி⁴ஜநகேந ப்ரேமப³ந்த⁴நேந ப³த்³தா⁴ ப⁴வத|
ⅩⅤ யஸ்யா​: ப்ராப்தயே யூயம் ஏகஸ்மிந் ஸ²ரீரே ஸமாஹூதா அப⁴வத ஸேஸ்²வரீயா ஸா²ந்தி ர்யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸ்யதி⁴திஷ்ட²து யூயஞ்ச க்ருʼதஜ்ஞா ப⁴வத|
ⅩⅥ க்²ரீஷ்டஸ்ய வாக்யம்ʼ ஸர்வ்வவித⁴ஜ்ஞாநாய ஸம்பூர்ணரூபேண யுஷ்மத³ந்தரே நிவமது, யூயஞ்ச கீ³தை ர்கா³நை​: பாரமார்தி²கஸங்கீர்த்தநைஸ்²ச பரஸ்பரம் ஆதி³ஸ²த ப்ரபோ³த⁴யத ச, அநுக்³ருʼஹீதத்வாத் ப்ரபு⁴ம் உத்³தி³ஸ்²ய ஸ்வமநோபி⁴ ர்கா³யத ச|
ⅩⅦ வாசா கர்ம்மணா வா யத்³ யத் குருத தத் ஸர்வ்வம்ʼ ப்ரபோ⁴ ர்யீஸோ² ர்நாம்நா குருத தேந பிதரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³த ச|
ⅩⅧ ஹே யோஷித​:, யூயம்ʼ ஸ்வாமிநாம்ʼ வஸ்²யா ப⁴வத யதஸ்ததே³வ ப்ரப⁴வே ரோசதே|
ⅩⅨ ஹே ஸ்வாமிந​:, யூயம்ʼ பா⁴ர்ய்யாஸு ப்ரீயத்⁴வம்ʼ தா​: ப்ரதி பருஷாலாபம்ʼ மா குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅩ ஹே பா³லா​:, யூயம்ʼ ஸர்வ்வவிஷயே பித்ரோராஜ்ஞாக்³ராஹிணோ ப⁴வத யதஸ்ததே³வ ப்ரபோ⁴​: ஸந்தோஷஜநகம்ʼ|
ⅩⅪ ஹே பிதர​:, யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்தாநா யத் காதரா ந ப⁴வேயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ தாந் ப்ரதி மா ரோஷயத|
ⅩⅫ ஹே தா³ஸா​:, யூயம்ʼ ஸர்வ்வவிஷய ஐஹிகப்ரபூ⁴நாம் ஆஜ்ஞாக்³ராஹிணோ ப⁴வத த்³ருʼஷ்டிகோ³சரீயஸேவயா மாநவேப்⁴யோ ரோசிதும்ʼ மா யதத்⁴வம்ʼ கிந்து ஸரலாந்த​:கரணை​: ப்ரபோ⁴ ர்பா⁴ीத்யா கார்ய்யம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅩⅢ யச்ச குருத்⁴வே தத் மாநுஷமநுத்³தி³ஸ்²ய ப்ரபு⁴ம் உத்³தி³ஸ்²ய ப்ரபு²ல்லமநஸா குருத்⁴வம்ʼ,
ⅩⅩⅣ யதோ வயம்ʼ ப்ரபு⁴த​: ஸ்வர்கா³தி⁴காரரூபம்ʼ ப²லம்ʼ லப்ஸ்யாமஹ இதி யூயம்ʼ ஜாநீத² யஸ்மாத்³ யூயம்ʼ ப்ரபோ⁴​: க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ஸா ப⁴வத²|
ⅩⅩⅤ கிந்து ய​: கஸ்²சித்³ அநுசிதம்ʼ கர்ம்ம கரோதி ஸ தஸ்யாநுசிதகர்ம்மண​: ப²லம்ʼ லப்ஸ்யதே தத்ர கோ(அ)பி பக்ஷபாதோ ந ப⁴விஷ்யதி|